SFS 2006:398 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) / SFS 2006:398 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
060398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om personuppgiftslagen

(1998:204)

dels att 7, 49 och 51 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 5 a, 8 a, 52 och 53 §§,

samt närmast före 5 a och 8 a §§ nya rubriker, av följande lydelse.

Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material

5 a §

Bestämmelserna i 9, 10, 13�19, 21�26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver

inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är av-
sedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att
påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.

Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den inne-

bär en kränkning av den registrerades personliga integritet.

7 §

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle

strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförord-
ningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelserna i 5 a, 9�29 och 33�44 §§ samt 45 § första stycket och

47�49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som
sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt
skapande.

Föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser

8 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23�26 och

28 §§ samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är nödvändigt med hänsyn
till

a) rikets säkerhet,
b) försvaret,
c) allmän säkerhet,
d) förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott eller av överträ-

delse av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,

e) åtal för brott,

1 Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06KU37, rskr. 2005/06:254.

SFS 2006:398

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:398

f) ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen

eller en stat som ingår i unionen,

g) myndighetsutövning som avser tillsyn, inspektion eller reglering i fråga

om sådant som nämns i c�f, eller

h) skyddet av fri- och rättigheter.

49 §

2

Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är

grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som före-

skrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 § eller till till-
synsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §,

b) behandlar personuppgifter i strid med 13�21 §§,
c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33�35 §§,
d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrif-

ter meddelade med stöd av 41 §,

e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 §§ i strid med

5 a § andra stycket, eller

f) i strid med 5 a § andra stycket för över personuppgifter till tredje land

som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som
avses i 33 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 § första

stycket döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av vitesföreläggan-
det.

51 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla även om det

överklagas.

52 §

En myndighets beslut om information enligt 26 §, om rättelse och un-

derrättelse till tredje man enligt 28 §, om information enligt 29 § andra
stycket och om upplysningar enligt 42 § får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen eller riksda-

gens ombudsmän.

53 §

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 47, 51 och 52 §§

får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Föreskrifterna i 52 § skall

dock inte tillämpas i fråga om överklagande av beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1999:1210.

background image

3

SFS 2006:398

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.