SFS 2003:466 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) / SFS 2003:466 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
030466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19

§ personuppgiftslagen

(1998:204) skall ha följande lydelse.

19 §

Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om

behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor.

Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behand-

lingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det
statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbör-
ligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära.

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall förut-

sättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med forskningsetisk kom-
mitté avses ett sådant särskilt organ för prövning av forskningsetiska frågor
som har företrädare för såväl det allmänna som forskningen och som är knu-
tet till ett universitet eller en högskola eller till någon annan instans som i
mera betydande omfattning finansierar forskning.

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses

i andra stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess och tyst-
nadsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:466

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.