SFS 2021:1174 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) / SFS 2021:1174 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS2021-1174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning2

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
3 Bestämmelserna i 2 § gäller inte i verksamhet som omfattas av

1. lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvars-

makten,

2. lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets

radioanstalt, eller

3. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av person-

uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.
2 Senaste lydelse av punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 2020:152.
3 Senaste lydelse 2019:1186.

SFS

2021:1174

Publicerad
den

7 december 2021

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.