SFS 1998:1436 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

981436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 20, 21, 35, 41 och 50 §§ person-

uppgiftslagen (1998:204) skall ha följande lydelse.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 §, om det behövs
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personupp-
gifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första

stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana be-
slut.

35 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §
för överföring av personuppgifter till vissa stater. Regeringen får också med-
dela föreskrifter om att överföring av personuppgifter till tredje land är till-
låten, om överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga garantier till
skydd för de registrerades rättigheter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare

meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §, om det behövs med
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns tillräckliga garantier
till skydd för de registrerades rättigheter.

Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra stycket i en-

skilda fall besluta om undantag från förbudet i 33 §. Regeringen får överlåta
åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.

1

Prop. 1997/98:44, bet. 1998/99:KU3, rskr. 1998/99:1.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
395L0046).

Svensk författningssamling

SFS 1998:1436
Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

SFS 1998:1436

2

41 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana behandlingar av
personuppgifter som innebär särskilda risker för otillbörligt intrång i den
personliga integriteten skall för förhandskontroll anmälas till tillsyns-
myndigheten enligt 36 § tre veckor i förväg. Om regeringen har meddelat
sådana föreskrifter, gäller inte undantaget från anmälningsskyldigheten
enligt 37 §.

50 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela närmare föreskrifter om

a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid behandling av

personuppgifter,

c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall inne-

hålla,

e) vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informa-

tionen skall lämnas, och

f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda uppgifter

har ändrats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.