SFS 2022:126 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång / SFS 2022:126 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
SFS2022-126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om en gemensam digital ingång

Utfärdad den 24 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande
av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information,
förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av
förordning (EU) nr 1024/2012 (EU-förordningen).

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU-förordningen.

2 § Regeringen bestämmer vilka förvaltningsmyndigheter under
regeringen som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare
enligt EU-förordningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter

och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella
samordnare enligt EU-förordningen och vilka uppgifter som en samordnare
ska ha enligt artikel 28.1 i EU-förordningen.

3 § En behörig myndighet ska, inom ramen för sitt ansvarsområde enligt
bilagorna I�III till EU-förordningen, genom den gemensamma digitala
ingången ge tillgång till

1. information som omfattas av artikel 4.1 a�c i EU-förordningen och som

uppfyller kraven på kvalitet i artiklarna 9, 10.1, 10.4 och 11, och

2. hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av artikel 2.2 c och

som uppfyller kraven på tillgång i artikel 7.1.

4 § En behörig myndighet ska, inom ramen för sitt ansvarsområde enligt
bilagorna I�III till EU-förordningen, genom den gemensamma digitala
ingången ge tillgång till förfaranden som omfattas av artikel 2.2 b i EU-
förordningen och som uppfyller kraven på tillgång i artikel 6.1 eller i artikel
13.1 och 13.2.

5 § En behörig myndighet ska lämna den information till en nationell
samordnare som behövs för att denne ska kunna fullgöra sina uppgifter
enligt EU-förordningen.

Denna lag träder i kraft den 12 december 2023 i fråga om 4 § och i övrigt

den 1 april 2022.

1 Prop. 2021/22:66, bet. 2021/22:TU3, rskr.2021/22:151.

SFS

2022:126

Publicerad
den

26 februari 2022

background image

2

SFS

2022:126

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

KHASHAYAR FARMANBAR
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.