SFS 2003:390 Lag om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2022:483) om införande av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation / SFS 2003:390 Lag om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
030390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och denna lag träder

i kraft den 25 juli 2003.

2 §

Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphävs

1. telelagen (1993:597), och
2. lagen (1993:599) om radiokommunikation.

3 §

Förelägganden, förbud och andra beslut som avser skyldighet enligt te-

lelagen (1993:597) och som meddelats med stöd av den lagen eller motsva-
rande äldre bestämmelser före ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation skall, om skyldigheterna kan åläggas enligt den la-
gen, fortsätta att gälla under den tid som anges i 7 § 1 samt 8, 13, 15 och
19 §§.

1

Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-

träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv)
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 21, Celex 32002L0020), Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L

108,

24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/
22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter
avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022) samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behand-
ling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommuni-
kation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201,
31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058).

SFS 2003:390

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:390

Anmälan och tillstånd

4 §

Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kom-

munikation är anmäld enligt 5 § telelagen (1993:597) skall anses anmäld en-
ligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation.

5 §

Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kom-

munikation har tillstånd enligt 7 eller 14 § telelagen (1993:597) eller mot-
svarande äldre bestämmelser skall anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om
elektronisk kommunikation.

Tillstånd för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet för

sådana tjänster skall anses meddelade enligt 3 kap. 1 § lagen om elektronisk
kommunikation för samma radioanvändning som tillståndet enligt telelagen
eller motsvarande äldre bestämmelser avser.

6 §

Tillstånd som meddelats med stöd av 3 § lagen (1993:599) om radio-

kommunikation eller motsvarande bestämmelse i äldre lag skall anses med-
delade med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-
tion.

Tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 11 § lagen om radiokommu-

nikation eller motsvarande bestämmelser i äldre lag skall anses meddelade
med stöd av 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation.

7 §

För beslut om tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 15 § telela-

gen (1993:597) gäller följande.

1. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 2 och 5, 23 §

första stycket 5 samt 34 § första stycket 1 telelagen skall fortsätta att gälla
till dess beslut om motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av
8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga
kraft. Beslut som helt eller delvis upphäver sådan skyldighet skall dock gälla
omedelbart.

2. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 3 och 4 telela-

gen skall, i fråga om mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster,
anses ha beslutats med stöd av 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommuni-
kation.

Andra frågor enligt telelagen (1993:597)

8 §

Beslut som meddelats med stöd av 6 eller 24 § telelagen (1993:597)

skall fortsätta att gälla till dess att beslut som meddelats med stöd av 8 kap.
6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga kraft. Be-
slut som helt eller delvis upphäver skyldighet enligt 24 § telelagen skall
dock gälla omedelbart.

9 §

Beslut som meddelats med stöd av 56 § telelagen (1993:597) eller

motsvarande äldre bestämmelse skall anses meddelade med stöd av 2 kap.
5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

10 §

Beslut som meddelats med stöd av 60 § andra stycket telelagen

(1993:597) i tvist om samtrafikvillkor, om villkor för sammankoppling av

background image

3

SFS 2003:390

nätkapacitet enligt 36 § eller om förval enligt 40 § den lagen skall fortsätta
att gälla till dess motsvarande skyldigheter om samtrafik, om sammankopp-
ling av nät eller om förval meddelats i eller följer av beslut med stöd av
8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och sådant be-
slut vunnit laga kraft.

11 §

Beslut om fastställande av nummerplaner som meddelats med stöd av

37 § telelagen (1993:597) skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 15 § la-
gen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

12 §

Beslut som meddelats med stöd av 39 a § andra stycket telelagen

(1993:597) skall anses meddelade med stöd av 5 kap. 11 § andra stycket la-
gen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

13 §

Skyldighet som följer av 40 § telelagen (1993:597) och bestämmel-

serna om ersättning för förval i 42 § den lagen skall gälla till dess beslut en-
ligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende
identifiering av företag med betydande inflytande på den marknad som
anges i 5 kap. 12 § samma lag har vunnit laga kraft, eller beslut om faststäl-
lande av att effektiv konkurrens råder på den marknaden meddelats.

14 §

Beslut som meddelats med stöd av 41 § andra stycket telelagen

(1993:597) skall, i fråga om undantag från 39 § den lagen, anses meddelade
med stöd av 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

15 §

Skyldigheter som följer av följande bestämmelser i telelagen

(1993:597) skall gälla till dess att beslut om motsvarande skyldigheter som
meddelats med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommu-
nikation vunnit laga kraft eller annat meddelats:

20 §,
23 § första stycket 5,
23 a §,
23 b §,
28 § första stycket,
32 §,
33 §,
34 § första stycket 1�4 och 6 samt tredje och fjärde styckena, och
36 §.

Tillsyn m.m.

16 §

Bestämmelserna om tillsyn m.m. i 7 kap. lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation skall tillämpas på sådana skyldigheter som skall
gälla enligt 7 § 1 samt 8, 13 och 15 §§ denna lag.

Om medling enligt 58 eller 59 § telelagen (1993:597) redan har inletts på

parts begäran vid ikraftträdandet av lagen om elektronisk kommunikation,
skall medlingen slutföras enligt äldre bestämmelser.

background image

4

SFS 2003:390

�vriga bestämmelser

17 §

Beslut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät

3

i fråga om

utseende av anmälda operatörer med betydande inflytande på vissa markna-
der skall gälla längst till dess att beslut om samma marknader enligt 8 kap.
6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har vunnit laga kraft.

18 §

Sådana personuppgifter om en abonnent av fasta allmänt tillgängliga

telefonitjänster som har införts i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning
före ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, får
stå kvar i abonnentförteckningen om inte abonnenten meddelar annat.

19 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall så snart som möjligt

ompröva sådana skyldigheter som enligt 7 § 1 samt 8, 13, 15 och 17 §§ skall
gälla till dess att det finns ett lagakraftvunnet beslut enligt 8 kap. 6 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation. Har beslut inte meddelats före
den 25 juli 2004 upphör skyldigheten i fråga.

20 §

Om en förpliktelse enligt 5 kap. 1�4 §§ lagen (2003:389) om elektro-

nisk kommunikation skulle innebära en inskränkning av de rättigheter eller
en utvidgning av de skyldigheter som följer av tillståndsvillkor meddelade
med stöd av följande bestämmelser i telelagen (1993:597), får regeringen el-
ler den myndighet regeringen bestämmer förlänga giltighetstiden för dessa
rättigheter och skyldigheter till längst den 24 april 2004:

15 § första stycket 1, 4 i fråga om skyldighet att bedriva verksamheten

varaktigt och med god kapacitet, tillgänglighet och kvalitet, 6 och 7, samt

23 § första stycket 2.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall underrätta

Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förlängningar och mo-
tivera dem.

21 §

En skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 5 och

23 § första stycket 4 telelagen (1993:597) skall anses meddelad med stöd av
1 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

22 §

Föreskrifter som har meddelats av Post- och telestyrelsen med stöd av

telelagen (1993:597) och som inte har upphävts före ikraftträdandet får upp-
hävas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer när be-
slut enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i fråga om sådan
skyldighet som föreskriften avser har vunnit laga kraft.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

3

EGT L 336, 30.12.2000, s. 4 (Celex 32000R2887).

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.