SFS 2022:483 Lag om införande av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (2022:483) om införande av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation / SFS 2022:483 Lag om införande av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
SFS2022-483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om införande av lagen (2022:482) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tidpunkt för ikraftträdande
1 §
Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och denna lag träder
i kraft den 3 juni 2022.

Lagar som upphävs
2 §
Genom denna lag upphävs

1. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
2. lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation.

Fortsatt giltighet av äldre beslut
3 §
Tillstånd, medgivanden, förelägganden, förbud, villkor, undantag,
ålägganden och andra beslut gäller fortfarande om de har meddelats med
stöd av

1. den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
2. motsvarande äldre bestämmelser, eller
3. föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.
Första stycket gäller dock endast beslut som kan fattas med stöd av någon

motsvarande bestämmelse i lagen (2022:482) om elektronisk kommu-
nikation. Beslut som inte kan fattas med stöd av den lagen gäller inte längre.

Besluten som fortfarande gäller ska anses meddelade med stöd av mot-

svarande bestämmelser i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

4 § Tillstånd för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet
för sådana tjänster som har meddelats med stöd av 7 § i den upphävda
telelagen (1993:597) eller motsvarande äldre bestämmelser gäller fort-
farande. Ett sådant tillstånd ska anses meddelat med stöd av 3 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation för den radioanvändning som
tillståndet avser.

Villkor för sådana tillstånd som har meddelats med stöd av 15 § första

stycket 3 och 4 i den upphävda telelagen ska anses meddelade med stöd av
3 kap. 12�14 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

SFS

2022:483

Publicerad
den

26 maj 2022

background image

2

SFS

2022:483

Anmälan av verksamhet
5 §
Verksamhet som vid ikraftträdandet av denna lag är anmäld enligt
2 kap. 1 § i den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
eller 5 § i den upphävda telelagen (1993:597) eller har tillstånd enligt
7 eller 14 § i den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser, ska anses
anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Tillstånd att använda radiosändare
6 §
Ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning som har
beviljats före den 1 augusti 2010 ska anses motsvara ett tillstånd att använda
radiosändare inom ett visst frekvensutrymme enligt 3 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation. Giltighetstiden för ett sådant
tillstånd ska fortfarande anses förlängd med tio år, om tillståndet när det
beviljades gällde längst till och med den 31 december 2015 och inte före den
1 augusti 2010 hade förlängts eller förnyats.

För sådana tillstånd gäller fortfarande bestämmelserna om krav på

tillstånd för att använda enskilda radiosändare inom ramen för tillståndet
enligt den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, i
dess lydelse före den 1 augusti 2010.

7 § Bestämmelserna i 3 kap. 18 och 21 §§ lagen (2022:482) om elektro-
nisk kommunikation om tillståndstid i ett harmoniserat frekvensutrymme
avsett för trådlösa bredbandstjänster tillämpas inte på tillstånd som har
beviljats före ikraftträdandet av den lagen.

Skyldigheter för operatörer med betydande inflytande på en marknad
8 §
Bestämmelserna i 5 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommu-
nikation om anmälan vid avveckling eller utbyte av nätdelar tillämpas inte i
fråga om skyldigheter som har ålagts före ikraftträdandet av den lagen.

Personuppgifter i abonnentförteckningar
9 §
Sådana personuppgifter om en abonnent av fasta allmänt tillgängliga
telefonitjänster som har förts in i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning
före ikraftträdandet av den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation får stå kvar i förteckningen, om inte abonnenten meddelar något
annat.

Tillsyn
10 §
Bestämmelserna om tillsyn i 11 kap. lagen (2022:482) om elektronisk
kommunikation tillämpas även i fråga om kravet på tillstånd för att använda
enskilda radiosändare inom ramen för sådana tillstånd som avses i 6 § i
denna lag.

11 § Den upphävda lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta en tvist för avgörande
av tillsynsmyndigheten, om tvisten har samband med skyldigheter som
avser tiden före ikraftträdandet av denna lag.

Sanktionsavgifter
12 §
Bestämmelserna om sanktionsavgifter i 12 kap. lagen (2022:482) om
elektronisk kommunikation tillämpas endast på överträdelser som har skett
efter ikraftträdandet av den lagen.

background image

3

SFS

2022:483

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

KHASHAYAR FARMANBAR
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.