SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2013:113 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
130113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 11 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

8 kap.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter i Stockholms
tingsrätt.

Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller

ärende inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att
gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet eller ärendet.

Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare

och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:113

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.