SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
170696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling

som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genom-
föra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rätts-
handlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som
avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden
eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället
åläggas att avyttra det som har förvärvats.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:696

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.