SFS 1993_20 Konkurrenslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:20
Utkom från trycket

den 26 januari 1993

Konkurrenslag;

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en

effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor,
tjänster och andra nyttigheter.

2 § Denna lag tillämpas inte på överenskommelser mellan arbetsgivare
och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

3 § I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som
driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Till den del

sådan verksamhet består i myndighetsutövning omfattas den dock inte av
begreppet företag.

Med företag avses också en sammanslutning av företag.
Vad som i lagen sägs om avtal skall tillämpas också på

1. beslut av en sammanslutning av företag, och

2. samordnade förfaranden av företag.

4 § Med företagsförvärv avses i denna lag förvärv av företag som driver
verksamhet inom landet. Som företagsförvärv räknas också förvärv av en
rörelse samt fusion.

Ett förvärv där äganderätten till ett företag eller en rörelse inte övergår i

sin helhet skall anses som företagsförvärv enligt lagen bara om förvärvet

ger möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande på företaget eller
rörelsen.

5 § Om i ett visst fall kan tillämpas såväl denna lag som konkurrensbe-
stämmelserna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samar-
betsområde (EES), skall beslut med stöd av denna lag vara förenliga med
dessa bestämmelser.

Denna lag får inte tillämpas i fråga om fastställandet av priser som avses

i CECA-lagen (1972:762), om detta är oförenligt med de avtalsbestämmel-
ser som anges i 1 § den lagen.

1

Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93: NU 17, rskr. 1992/93:144.

39

background image

SFS 1993:20

Förbjudna konkurrensbegränsningar

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

6 § Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13 eller

17 §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att hindra,

begränsa eller snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på ett
märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affarsvillkor direkt eller

indirekt fastställs,

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begrän-

sas eller kontrolleras,

3. marknader eller inköpskällor delas upp,

4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk
har något samband med föremålet för avtalet.

7 § Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 § är ogiltiga.

Beslut om undantag

8 § Konkurrensverket får i det särskilda fallet besluta om undantag från
förbudet i 6 § för ett avtal som

1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att

främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därige-

nom uppnås,

3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga

för att uppnå målet i 1, och

4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel

för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

9 § Om ett företag vill att undantag enligt 8 § skall beviljas, skall det
anmäla avtalet till Konkurrensverket.

Konkurrensverket får inte besluta om undantag innan företaget har gjort

en sådan anmälan.

10 § I ett beslut om undantag enligt 8 § skall det anges från vilken

tidpunkt undantaget gäller. Denna tidpunkt får sättas tidigare än tidpunk-
ten för beslutet.

Beslutet skall gälla för en bestämd tid och får förenas med villkor och

ålägganden.

11 § Ett beslut om undantag enligt 8 § får förnyas om där angivna

förutsättningar fortfarande är uppfyllda.

40

background image

SFS 1993:20

�&terkallelse eller ändring av beslut om undantag

12 § Konkurrensverket får återkalla eller ändra ett beslut om undantag,

om

1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i

något väsentligt avseende,

2. de som beslutet gäller bryter mot något åläggande som har angetts i

beslutet,

3. beslutet grundades på oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller

4. de som beslutet gäller missbrukar undantaget.
I de fall som avses i första stycket 2 � 4 får beslutet återkallas med

retroaktiv verkan.

Undantag då beslut inte meddelas inom viss tid

13 § Om Konkurrensverket inte har fattat beslut med anledning av en

anmälan enligt 9 § inom tre månader från det att anmälan kom in till
verket, skall undantag från förbudet i 6 § anses beviljat i enlighet med
anmälan för en tid av fem år räknat från tidpunkten då avtalet ingicks.

Detta gäller inte om Konkurrensverket inom tremånadersfristen gör

invändning mot avtalet.

14 § Konkurrensverket får återkalla undantaget för ett avtal för vilket

undantag beviljats enligt 13 §, om avtalet har följder som är oförenliga
med 8 §.

Undantag meddelade av Stockholms tingsrätt

15 § Stockholms tingsrätt får, vid prövning av ålägganden enligt 23 §, på

yrkande av en part besluta om undantag enligt 8 § för ett avtal som är
förbjudet enligt 6 § men som uppfyller förutsättningarna för undantag
enligt 8 §. Därvid tillämpas 10 §.

16 § Konkurrensverket får förnya, återkalla eller ändra ett beslut enligt

15 §. Därvid tillämpas 11 och 12 §§.

Gruppundantag

17 § Undantag från förbudet i 6 § gäller för sådana grupper av avtal som

uppfyller förutsättningarna i 8 § (gruppundantag).

Sådana grupper av avtal som avses i första stycket anges i verkställig-

hetsföreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

Avtal som omfattas av ett gruppundantag behöver inte anmälas enligt

9 § för att beviljas undantag. Sådana avtal får dock anmälas.

18 § Konkurrensverket får återkalla det undantag som gäller för ett avtal

på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med
8§.

Missbruk av dominerande ställning

19 § Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställ-

ning på den svenska marknaden är förbjudet.

41

background image

SFS 1993:20

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljnings-

priser eller andra oskäliga affärsvillkor,

2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel

för konsumenterna,

3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller

4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk
har något samband med föremålet för avtalet.

Icke-ingripandebesked

20 § Konkurrensverket får efter ansökan av ett företag förklara att ett
avtal eller förfarande inte omfattas av något av förbuden i 6 eller 19 §
enligt de uppgifter som lämnats av företaget eller som annars är tillgängliga
för verket och att det därför inte finns anledning för verket att ingripa
enligt denna lag (icke-ingripandebesked).

Ett sådant beslut utgör hinder för Konkurrensverket att besluta om

ålägganden enligt 23 § första stycket eller föra talan om konkurrensskade-
avgift enligt 26 §.

21 § Konkurrensverket får återkalla ett beslut enligt 20 §, om

1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i

något väsentligt avseende,

2. beslutet grundades på oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller
3. Marknadsdomstolen ändrar rättstillämpningen så, att det klart fram-

går att avtalet eller förfarandet som omfattas av beslutet faller under

förbuden i 6 eller 19 §.

Handläggningsregel för Konkurrensverket

22 § Så snart en anmälan enligt 9 § eller en ansökan enligt 20 § som rör
ett avtal har kommit in till Konkurrensverket skall verket ge de parter i
avtalet som inte är sökande tillfälle att yttra sig över anmälan eller ansö-
kan.

�&tgärder mot förbjudna konkurrensbegränsningar

23 § Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträ-
delser av förbuden i 6 eller 19 §.

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett sådant

åläggande, får Stockholms tingsrätt göra det på talan av ett företag som
berörs av överträdelsen.

24 § Ett åläggande enligt 23 § gäller omedelbart, om något annat inte
bestäms.

25 § Om det finns synnerliga skäl för det, får ett åläggande enligt 23 §
meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Tingsrätten får
meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts.

42

background image

SFS 1993:20

Konkurrensskadeavgift

26 § Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket besluta att
ett företag skall betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om före-
taget eller någon som handlar på företagets vägnar uppsåtligen eller av
oaktsamhet har

1. överträtt förbuden i 6 eller 19 §, eller

2. åsidosatt ett villkor som har beslutats med stöd av 10 § andra stycket.
Avgiften tillfaller staten.

27 § Konkurrensskadeavgift skall fastställas till lägst fem tusen kronor
och högst fem miljoner kronor eller till ett högre belopp dock inte översti-
gande tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Riktas talan mot flera företag skall avgiften fastställas särskilt för vart

och ett av dem.

28 § När konkurrensskadeavgift fastställs skall särskild hänsyn tas till
hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

I ringa fall skall ingen avgift påföras.

29 § Konkurrensskadeavgift enligt 26 § första stycket 1 får inte påföras
för åtgärder som har vidtagits

1. efter det att anmälan enligt 9 § eller ansökan enligt 20 § kom in till

Konkurrensverket och innan beslutet med anledning av anmälan eller
ansökan vann laga kraft, om åtgärderna ligger inom ramen för den verk-
samhet som har beskrivits i anmälan eller ansökan, eller

2. under den tid då icke-ingripandebesked har gällt, om inte beskedet

har återkallats med stöd av 21 § 2.

Första stycket 1 gäller dock inte om Konkurrensverket inom en månad

från det att anmälan eller ansökan kom in förklarar att verket anser att 6 §
är tillämplig och att det inte finns skäl att tillämpa 8 § eller att 19 § är
tillämplig. Ett sådant beslut får meddelas bara om det är uppenbart att
undantag inte kan beviljas eller icke-ingripandebesked inte kan meddelas.

30 § Konkurrensskadeavgift får påföras bara om stämningsansökan har
delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från det att överträdel-
sen upphörde.

Avgift får inte påföras för åtgärder som omfattas av ett åläggande som

har meddelats vid vite enligt denna lag.

31 § En påförd konkurrensskadeavgift faller bort i den mån verkställig-
het inte har skett inom fem år från det att domen vann laga kraft.

32 § För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får Stock-
holms tingsrätt besluta om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar vad
som är föreskrivet i 15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Skadestånd

33 § Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden

i 6 eller 19 §, skall företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer
för ett annat företag eller en avtalspart.

43

background image

SFS 1993:20

Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom fem år

från det att skadan uppkom.

Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd

enligt denna paragraf.

Företagsförvärv

Förbud mot företagsförvärv m. m.

34 § Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda ett
företagsförvärv som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 §.

Förvärvet skall förbjudas, om

1. det skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt

hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens på den svenska marknaden i dess helhet eller på en
avsevärd del av den, och

2. detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt.
Förbud får dock inte meddelas i fråga om förvärv som har skett på en

svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad eller genom inrop på exekutiv auktion. I stället
får förvärvaren åläggas att avyttra det som har förvärvats.

35 § Ett förbud mot ett företagsförvärv innebär att förvärvet därefter
blir ogiltigt.

36 § Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av ett
företagsförvärv, får förvärvaren i stället för förbud enligt 34 § åläggas

1. att avyttra ett företag, en rörelse eller en del av en rörelse, eller

2. att genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.

Anmälan om företagsförvärv

37 § Ett företagsförvärv skall anmälas till Konkurrensverket av någon
som är part i förvärvsavtalet, om de berörda företagen tillsammans har en
omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor.

Om förvärvaren ingår i en grupp som består av flera företag som har

gemensamma ägarintressen eller som hålls samman på något annat sätt,
skall gruppens sammanlagda årsomsättning anses som förvärvarens års-
omsättning.

Särskild undersökning av förvärv

38 § Konkurrensverket får besluta om att genomföra en särskild under-
sökning av ett företagsförvärv som har anmälts enligt 37 §.

Ett sådant beslut skall meddelas inom 30 dagar från det att anmälan

kom in till Konkurrensverket. Under denna frist får den som är part i
förvärvsavtalet inte vidta några åtgärder för att fullfölja förvärvet.

Talan om företagsförvärv

39 § En talan hos Stockholms tingsrätt enligt 34 eller 36 § får väckas
bara efter beslut om särskild undersökning enligt 38 §.

Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Tingsrätten får på

begäran av Konkurrensverket förlänga fristen med högst en månad i

44

background image

SFS 1993:20

sänder, om parterna i förvärvsavtalet eller, om förvärvet har skett på det
sätt som anges i 34 § tredje stycket, förvärvaren samtycker till det eller om
det finns synnerliga skäl.

40 § Om Konkurrensverket har beslutat att lämna ett företagsförvärv

utan åtgärd, får talan enligt 39 § första stycket inte väckas beträffande
förvärvet.

Detta gäller dock inte om en part i förvärvsavtalet har lämnat någon

oriktig uppgift som påverkat beslutet.

Förbud i väntan på slutlig prövning

41 § Om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre än
den olägenhet som åtgärden medför, får Stockholms tingsrätt på yrkande
av Konkurrensverket för tiden till dess att en fråga enligt 34 eller 36 §
slutligt har avgjorts förbjuda parterna i ett avtal om företagsförvärv att
fullfölja förvärvet. Om rättegång inte pågår, skall yrkandet framställas
skriftligen.

Yrkandet får inte bifallas utan att parterna i förvärvsavtalet eller, om

förvärvet har skett på det sätt som anges i 34 § tredje stycket, förvärvaren
fått tillfälle att yttra sig. I brådskande fall får dock åtgärden omedelbart
beviljas att gälla till dess att något annat beslutas.

Tid inom vilken ett förvärvsärende skall avgöras

42 § Ett förbud eller ett åläggande enligt 34 eller 36 § får inte meddelas
senare än sex månader efter det att talan väckts hos tingsrätten. Denna
frist får förlängas, om parterna i förvärvsavtalet eller, om förvärvet har
skett på det sätt som anges i 34 § tredje stycket, förvärvaren samtycker till

det eller om det finns synnerliga skäl. Förbud eller åläggande får dock inte
meddelas senare än två år efter det att förvärvsavtalet ingicks.

Om tingsrättens dom överklagas, skall Marknadsdomstolen avgöra må-

let inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut. Vad som
sägs i första stycket om förlängning av fristen gäller också Marknadsdom-
stolens prövning.

Omprövning

43 § Ett förbud eller åläggande enligt 34 eller 36 § utgör inte hinder mot
att samma fråga prövas på nytt, om det finns anledning att upphäva eller
mildra förbudet eller åläggandet därför att detta inte längre behövs eller
inte längre är lämpligt.

Om tingsrätten eller Marknadsdomstolen har lämnat en talan om ett

företagsförvärv utan åtgärd, får frågan prövas på nytt bara om en part i
förvärvsavtalet har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av vä-
sentlig betydelse för avgörandet.

44 § Talan om omprövning enligt 43 § väcks hos Stockholms tingsrätt av
Konkurrensverket eller av någon som berörs av avgörandet.

Talan enligt 43 § andra stycket skall väckas inom ett år efter det att

saken slutligt har avgjorts.

45

background image

SFS 1993:20

Uppgiftsskyldighet och undersökning

Allmän uppgiftsskyldighet för företag m.m.

45 § Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig

för förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller

3. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk

eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamhe-
ten.

46 § Ett åläggande enligt 45 § gäller omedelbart, om något annat inte
bestäms.

Undersökning vid utredning om överträdelse av förbud

47 § Stockholms tingsrätt får på ansökan av Konkurrensverket besluta
att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om
detta har överträtt förbuden i 6 eller 19 §, om

1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,

2. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § 1 eller det annars

finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas, och

3. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det

intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av
åtgärden.

Ansökan skall göras skriftligen.

48 § Ett beslut enligt 47 § får avse även någon annan än det företag som
är föremål för utredning. Ett sådant beslut får meddelas bara om

1. vad som föreskrivs i 47 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,

2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som

ansökan avser, och

3. denne inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § 1 eller det annars

finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas.

49 § I brådskande fall får ett beslut enligt 47 eller 48 § meddelas utan att
den som ansökan avser får tillfälle att yttra sig.

50 § Ett beslut enligt 47 eller 48 § skall innehålla uppgifter om

1. föremålet för och syftet med undersökningen,

2. tidpunkten när undersökningen skall börja, och
3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 51 §.
Beslutet gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

51 § När Konkurrensverket genomför en undersökning som har beslu-
tats enligt 47 eller 48 §, har verket rätt att

1. granska bokföring och andra affärshandlingar,

2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och

46

background image

SFS 1993:20

4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra ut-

rymmen.

Innan undersökningen börjar, skall beslutet om denna visas upp för den

hos vilken undersökningen skall genomföras.

52 § När en undersökning som har beslutats enligt 47 eller 48 § skall
genomföras, har den hos vilken undersökningen skall genomföras rätt att
tillkalla ett juridiskt biträde.

I avvaktan på att ett sådant biträde inställer sig får undersökningen inte

börja. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller

2. undersökningen har beslutats enligt 49 §.

53 § Konkurrensverket får begära handräckning av kronofogdemyndig-
heten för att genomföra de åtgärder som avses i 51 § 1, 2 och 4.

Gemensamma bestämmelser

54 § �&tgärder enligt 45 eller 51 § får inte avse en skriftlig handling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller hans biträde

inte får höras som vittne därom, och

2. som innehas av honom eller av den till förmån för vilken tystnadsplik-

ten gäller.

55 § Vid ett åläggande enligt 45 § eller en undersökning enligt 51 § finns
det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

56 § Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onö-
digt.

Vite

Föreläggande av vite

57 § Ett förbud eller åläggande enligt 23, 34, 36, 41 eller 45 § får förenas
med vite. Också ett beslut om undersökning enligt 47 eller 48 § får förenas
med vite för att förmå ett företag eller någon annan att underkasta sig
undersökningen.

Ett frivilligt åtagande i samband med ett företagsförvärv får förenas med

vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Konkur-
rensverket.

58 § Konkurrensverket får förelägga vite för fullgörande av skyldigheter
enligt 37 §.

Utdömande av vite

59 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
förs vid tingsrätt av Konkurrensverket. I fråga om vite som en domstol har
förelagt på talan av ett företag får talan om utdömande föras även av
företaget.

Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva en sådan talan.

47

background image

SFS 1993:20

�verklagande

60 § Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos
Stockholms tingsrätt:

1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 §§,

2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 §§,
3. ålägganden som verket har meddelat enligt 23 § första stycket och

25 §, och

4. ålägganden enligt 45 §.
Ett beslut enligt första stycket 1 � 3 får överklagas bara av ett foretag som

berörs av beslutet.

61 § Konkurrensverkets beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas
bara i samband med överklagande av det beslut varigenom verket slutligt
avgör ärendet.

62 § Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag än som avses i
60 eller 61 § får inte överklagas.

63 § Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ären-
den får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. ålägganden enligt 23 § andra stycket och 25 §,

2. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
3. kvarstad enligt 32 §,
4. företagsförvärv enligt 34, 36, 41 och 43 §§,
5. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
6. prövning av överklaganden enligt 60 §.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 25, 32 eller 41 § skall

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 § som meddelats innan
rättegång har inletts skall överklagas som om beslutet meddelats under
rättegång.

Rättegångsbestämmelser

64 § Om något annat inte följer av denna lag tillämpas,

1. beträffande rättegången i frågor som avses i 63 § första stycket 1 �4,

vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning inte

är tillåten, och

2. beträffande handläggningen av frågor som avses i 63 § första stycket 5

och 6, lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.

Vad som i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalken sägs om hovrätten skall i

stället gälla Marknadsdomstolen.

65 § För Konkurrensverket som part i mål och ärenden enligt denna lag
gäller, i fråga om föreläggande för part och parts utevaro, vad som i
rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare.

66 § Vid behandlingen av en fråga enligt 41 § då rättegång inte pågår
tillämpas, utöver vad som föreskrivs där, vad som gäller när en sådan fråga
uppkommer i rättegång. Ett yrkande av Konkurrensverkets motpart om
ersättning för kostnader får dock prövas i samband med avgörandet av
frågan om åtgärden.

48

background image

SFS 1993:20

67 § En åtgärd enligt 41 § som har beslutats då rättegång inte pågår skall
omedelbart hävas, om Konkurrensverket inte beslutar om särskild under-
sökning enligt 38 § eller, om ett sådant beslut har meddelats, inte väcker
talan enligt 39 §. Detsamma gäller om Konkurrensverket beslutar att läm-
na ett företagsförvärv utan åtgärd.

68 § Innan ett mål om företagsförvärv avgörs, skall förvärvarens mot-
part i förvärvsavtalet få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte vid
förvärv som har skett på det sätt som anges i 34 § tredje stycket.

69 § Mål och ärenden i frågor som avses i 63 § första stycket får handläg-
gas gemensamt, om det är till fördel för utredningen. Handläggningen skall
ske enligt vad som föreskrivs i 64 § första stycket 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen

(1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruks-
produkter.

3. Följande gäller i fråga om avtal som föreligger när denna lag träder i

kraft och för vilka inom sex månader från ikraftträdandet till Konkur-
rensverket inkommer anmälan för undantag enligt 8 § eller ansökan om
icke-ingripandebesked enligt 20 §:

a) Bestämmelserna i 7 § skall inte tillämpas förrän sex månader efter den

dag då Konkurrensverket meddelat beslut med anledning av anmälan eller
ansökan.

b) Bestämmelserna i 23 § skall inte tillämpas före den tidpunkt som

anges i a vad avser överträdelser av förbudet i 6 §.

c) Konkurrensskadeavgift enligt 26 § eller skadestånd enligt 33 § för

överträdelser av förbudet i 6 § får inte dömas ut för åtgärder som har
vidtagits före den tidpunkt som anges i a, om åtgärderna ligger inom
ramen för den verksamhet som har beskrivits i anmälan eller ansökan.

4. I fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när

denna lag träder i kraft och som är förbjudna enligt 6 eller 19 § skall
förbuden inte gälla, om avtalen eller förfarandena inom sex månader från
lagens ikraftträdande

a) ändras på sådant sätt att de omfattas av gruppundantag enligt 17 §,
b) ändras på sådant sätt att de inte längre omfattas av 6 eller 19 §, eller
c) upphör att tillämpas.
Vad som sägs i första stycket a utgör dock inte hinder för Konkur-

rensverket att återkalla undantaget för ett avtal enligt 18 §.

5. Anmälan för undantag enligt 8 § eller ansökan om icke-ingripandebe-

sked enligt 20 § får prövas före lagens ikraftträdande.

I fråga om en anmälan eller ansökan som görs före lagens ikraftträdande

gäller punkt 3 a �c ovan. Den tidsfrist som där anges skall dock vara tio
månader.

6. I fråga om avtal som avses i punkt 3 ovan och som anmäls i enlighet

med vad som där föreskrivs, tillämpas 13 § med den avvikelsen att den

49

background image

SFS 1993:20

tidpunkt från vilken undantag skall anses beviljat räknas från lagens ikraft-
trädande. Detsamma gäller i fråga om avtal som anmäls före lagens ikraft-
trädande.

7. �ldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om företags-

förvärv som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

PER WESTERBERG
(Näringsdepartementet)

50

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.