SFS 2008:582 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

080582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för konkurrensbegränsande
specialiseringsavtal;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på följande avtal som ingås mellan två eller flera

företag (avtalsparterna) om villkoren för deras produktspecialisering (speci-
aliseringsavtal):

1. Avtal om ensidig specialisering, varigenom den ena avtalsparten åtar

sig att upphöra med eller avstå från tillverkning av vissa produkter och att
köpa dessa av ett konkurrerande företag, medan det sistnämnda företaget
åtar sig att tillverka och leverera produkterna i fråga.

2. Avtal om ömsesidig specialisering, varigenom två eller flera avtalspar-

ter ömsesidigt åtar sig att upphöra med eller avstå från tillverkning av vissa
olika produkter och att i stället köpa dessa från de andra avtalsparterna som
åtar sig att leverera dem.

3. Avtal om gemensam produktion, varigenom två eller flera avtalsparter

åtar sig att gemensamt tillverka vissa produkter.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana specialiseringsav-

tal vilka innehåller konkurrensbegränsningar som omfattas av 2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma paragraf mot
sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som
uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 2658/2000 av den 29 november 2000 om tillämpning av artikel
81.3 i fördraget på grupper av specialiseringsavtal

2

på motsvarande sätt, med

undantag av artiklarna 1.1 samt 7–9. Dock ska i artikel 3–5 ”artikel 1” bytas
mot ”2 § i förening med 1 §”.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 304, 5.12.2000, s. 3 (Celex 32000R2658).

SFS 2008:582

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:582

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.