SFS 2011:873 Lag om ändring i lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal / SFS 2011:873 Lag om ändring i lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal
110873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:582) om gruppundantag
för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:582) om

gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på följande avtal som ingås mellan företag (par-

terna) om villkoren för deras produktspecialisering (specialiseringsavtal):

1. Avtal om ensidig specialisering mellan två parter som är verksamma på

samma produktmarknad, varigenom en part samtycker till att helt eller delvis
upphöra med produktion av vissa produkter eller att avstå från att producera
dessa produkter och att köpa dem från den andra parten som förbinder sig att
producera och leverera dessa produkter.

2. Avtal om ömsesidig specialisering mellan två eller flera parter som är

verksamma på samma produktmarknad, varigenom två eller flera parter
ömsesidigt samtycker till att helt eller delvis upphöra med eller avstå från
tillverkning av vissa, men skilda produkter och att i stället köpa dessa pro-
dukter från övriga parter, som förbinder sig att producera och leverera dem.

3. Avtal om gemensam produktion, varigenom två eller flera parter för-

binder sig att gemensamt tillverka vissa produkter.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av arti-
kel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper
av specialiseringsavtal

2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1,

6 och 7. Dock ska hänvisningarna till undantaget i artikel 2.2 och 2.3 samt
artiklarna 3�5 avse 2 § i förening med 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av december 2012 för avtal som

var i kraft den 1 augusti 2011. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal
som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya
föreskrifterna.

1 Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306.

2 EUT L 335, 18.12.2010, s. 43 (Celex 32010R1218).

SFS 2011:873

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:873

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.