SFS 2011:874 Lag om ändring i lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling / SFS 2011:874 Lag om ändring i lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling
110874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:583) om gruppundantag
för konkurrensbegränsande avtal om forskning och
utveckling;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2008:583) om

gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveck-
ling ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

(parterna) och avser de villkor på vilka dessa parter bedriver

1. gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller

avtalsteknik och gemensamt utnyttjande av resultaten från denna forskning
och utveckling,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten från forskning och utveckling

avseende avtalsprodukter eller avtalsteknik som gemensamt har bedrivits
inom ramen för ett tidigare avtal mellan samma parter,

3. gemensam forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller

avtalsteknik utan gemensamt utnyttjande av resultaten,

4. beställd forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtals-

teknik och gemensamt utnyttjande av resultaten från denna forskning och
utveckling,

5. gemensamt utnyttjande av resultaten från beställd forskning och

utveckling avseende avtalsprodukter eller avtalsteknik som har bedrivits
inom ramen för ett tidigare avtal mellan samma parter, eller

6. beställd forskning och utveckling avseende avtalsprodukter eller avtals-

teknik utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av
artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa
grupper av forsknings- och utvecklingsavtal

2 på motsvarande sätt, med

undantag av artiklarna 2.1, 8 och 9. Dock ska hänvisningarna till undantaget
i artiklarna 2.2 och 3�7 avse 2 § i förening med 1 §. Vidare ska i artiklarna

1 Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306.

2 EUT L 335, 18.12.2010, s. 36 (Celex 32010R1217).

SFS 2011:874

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:874

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4.1, 5 f och 5 g samt 6 a och 6 b uttrycket ⬝på den inre marknaden⬝ ersättas
med ⬝i landet⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av december 2012 för avtal som

var i kraft den 1 augusti 2011. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal
som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya
föreskrifterna.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.