SFS 2008:584 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn / SFS 2008:584 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn
080584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal inom
motorfordonssektorn;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på vertikala avtal, om de avser villkoren för par-

ternas inköp, försäljning eller återförsäljning av nya motorfordon, reservde-
lar för motorfordon eller reparations- och underhållstjänster för motorfor-
don.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal som avses i

1 § vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och
som omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från för-
budet i samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för
sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i
2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undanta-
get om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel
81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden
inom motorfordonssektorn

2

på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna

2.1, 6 och 7 samt 10�12. Dock ska i artikel 1.1 d ⬝artikel 81.1 i fördraget⬝
och i artikel 2.2 a ⬝artikel 81⬝ ersättas med ⬝2 kap. 1 § konkurrenslagen
(2008:579)⬝ samt i artikel 1.1 e ⬝den gemensamma marknaden⬝ ersättas med
⬝Sverige⬝. Vidare ska hänvisningar till undantaget avse 2 § i förening med
1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 203, 1.8.2002, s. 30 (Celex 32002R1400).

SFS 2008:584

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:584

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.