SFS 2008:586 Lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

080586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för konkurrensbegränsande
avtal om tekniköverföring;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på sådana avtal om tekniköverföring som ingåtts

av två företag och som tillåter produktion av avtalsprodukterna.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om teknik-

överföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma
paragraf mot sådana avtal. Undantaget ska gälla till dess att de immateriella
rättigheterna till den licensierade tekniken har upphört att gälla, förfallit eller
förklarats ogiltiga eller, i fråga om know-how, så länge som denna förblir
hemlig, utom då denna know-how blir allmänt tillgänglig till följd av en
åtgärd som vidtas av licenstagaren, varvid undantaget ska gälla lika länge
som avtalet. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av avtal som
uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 772/2004 av den 7 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3
i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring

2

på motsvarande sätt,

med undantag av artiklarna 2, 6, 7 och 9–11. Vidare ska hänvisningar till un-
dantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EUT L 123, 27.4.2004, s. 11 (Celex 32004R0772).

SFS 2008:586

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:586

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.