SFS 2014:935 Lag om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring / SFS 2014:935 Lag om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring
140935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag
för konkurrensbegränsande avtal om
tekniköverföring;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (2008:586) om grupp-

undantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal om tekniköverföring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen (2008:582) om

gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal eller lagen
(2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning
och utveckling.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om teknik-

överföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma para-
graf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av av-
tal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undan-
taget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om
avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal
om tekniköverföring

2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6,

7 och 9�11. Vidare ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § första
stycket i förening med 1 § första och andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av april 2015 för avtal som var i

kraft den 1 augusti 2014. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid

1 Prop. 2013/14:221, bet. 2013/14:NU22, rskr. 2013/14:362.

2 EUT L 93, 28.3.2014, s. 17 (Celex 32014R0316).

SFS 2014:935

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:935

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrif-
terna.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.