SFS 1995:704 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

SFS 1995_704 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:704

Utkom från trycket
den 16 juni 1995

1243

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992: 1528) om

offentlig upphandling2

dels att 2 kap. 12 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 11 och 23 §§, 2 kap. 11 §, 3 kap. 17 §, 4 kap. 15 §, 5 kap.

19 § och 7 kap. 13 § orden ”EFTA: s övervakningsmyndighet” skall bytas

ut mot ”EG-kommissionen”,

dels att 1 kap. 1, 9 och 14 §§, 2 kap. 8 och 11 a §§, 3 kap. 15 och 16 §§,

4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 18 §, 6 kap. 1 och 16 §§, 7 kap. 3 och 12 §§ skall ha
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 kap. 23 a §, 4 kap.

4 a, 26 a, 28 och 29 §§ samt närmast före 4kap. 28 § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphand-

ling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor
(2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena (4kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestäm-
melser om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvär-
den som anges i 2 - 5 kap. och i vissa andra fall (6 kap.). Lagen innehåller
också bestämmelser om överprövning, skadestånd, m. m. (7 kap.).

I lagen finns bestämmelser till uppfyllande av de förpliktelser som följer

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU).

1

Prop. 1994/95:153, bet. 1994/95:FiU22, rskr. 1994/95:360. Jfr rådets direktiv

93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av varor (EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 1, Celex 393L0036), rådets direktiv
93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid samordning av
förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anlägg-
ningsarbeten (EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 54, Celex 393L0037), rådets direktiv
93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandena för
enheter som har verksamhet inom vatten-, energi, transport- och telekommunika-
tionssektorerna (EGT nr L 189, 9..8.1993, s. 84, Celex 393L0038), rådets direktiv
92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av tjänster (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1, Celex 392L0050), rådets
direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra
författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anlägg-

ningsarbeten (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33, Celex 389L0665), och rådets direktiv
92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av gemenskapsregler om upp-
handlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, trans-
port- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 76, 23.3.1992, s.14, Celex
392L0013).

2

Lagen omtryckt 1993: 1468.

Senaste lydelse av 1 kap. 11 § 1994:614.
Senaste lydelse av 1 kap. 23 § 1994: 614.
Senaste lydelse av 7 kap. 13 § 1994:614.

background image

SFS 1995:704

9 § En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är
officiella inom Europeiska unionen.

14 § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 13 § skall

i annonsen om upphandling ange skälen till det och skall vidare i fråga om

upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. på begäran av EG-kommissionen
tillhandahålla kommissionen skälen for sitt beslut.

23 a § Grupper av leverantörer har rätt att lämna anbud och förhandla.
Den upphandlande enheten får inte föreskriva att sådana grupper skall
anta en bestämd juridisk form för att få lämna anbud eller förhandla.
Enheten får dock föreskriva att den utsedda gruppen skall anta en viss

juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att

kontraktet skall kunna fullföljas korrekt.

2 kap. Varuupphandling

8 §3 Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte något
annat upphandlingsförfarande får tilllämpas enligt 10 eller 11 §.

11 a §4 Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

15 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse-

ring om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam-

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med
föregående annonsering enligt 14 §,

3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantö-

ren som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående
upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit
nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena
inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ur-
sprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är nödvändi-
ga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprep-

ning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen
eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som
tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom
tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya

3

Senaste lydelse 1994: 614.

4

Senaste lydelse 1994:614.

1244

background image

SFS 1995:704

arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med
det ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-

arbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontrak-
tets värde.

16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1 §5 Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som

görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet
som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänhe-

ten i fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med
dricksvatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyt-
tigheter till fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller

utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahål-
lande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät

eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-
tjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen

"upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, kommun, landsting
eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande

och företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt
tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket

gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §.

4 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning
av tjänster

1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller

2. som ett samriskföretag, bestående av flera upphandlande enheter,

gör från någon av dessa enheter eller från ett företag som är anknutet till
någon av dem.

I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första

stycket endast om minst 80 procent av den del av företagets genomsnittliga
årsomsättning under de tre föregående åren som avser tjänster inom EES,
härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämn-
da företaget är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma

5

Senaste lydelse 1994:614.

1245

background image

SFS 1995:704

eller liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten skall
den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.

Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra

stycket.

5 § En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 §
eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av EG-kommissionen
lämna uppgifter om den undantagna verksamheten.

En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på begä-

ran av EG-kommissionen lämna uppgifter om företagens namn, tjänster-
nas karaktär och värde samt bevis på att det finns ett sådant samband
mellan enheten och företagen att 4a § är tillämplig.

26 a § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett
EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller
ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att
svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.

Prövning av anbud i visst fall

28 § I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land
utanför EES (tredje land) gäller följande, om inte annat följer av 29 §.

En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en varuupp-

handling om anbudets totala värde till mer än hälften avser varor med
ursprung i tredje land.

Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt

1 kap. 22 §, skall företräde ges åt de anbud som inte får förkastas enligt

andra stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.

Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom

skulle tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper som avviker från
vad som förut anskaffats och som därför inte kan användas i den befintliga
utrustningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger
oproportionerligt höga kostnader.

Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekom-

munikationsnät.

29 § Bestämmelserna i 28 § gäller inte om EG enligt beslut av EU-rådet
med ett tredje land har slutit ett multilateralt eller bilateralt avtal som
tillförsäkrar företag inom EU en motsvarande och faktisk tillgång till
marknaden i landet. Bestämmelserna i 28 § gäller inte heller om annat
följer av andra åtaganden som EU eller dess medlemsstater har gentemot
landet i fråga.

5 kap. Upphandling av tjänster

18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

1246

background image

SFS 1995:704

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 25
kap., m.m.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskel-

värden som anges där,

2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och under-

stiger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,

3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett

värde, och

4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde.
Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1 - 6 §§.
Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen

”upphandlande enhet” de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som

avses i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §.

Särskilda bestämmelser för upphandling som avses i avdelning B i bilagan

16 § Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan

överstiger de tröskelvärden som anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlan-
de enheten

1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12 - 16 §§ och 5 kap. 1 - 10 §§, samt

2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar efter det

att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. I meddelandet skall
anges om den upphandlande enheten godkänner att meddelandet publice-
ras.

I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de tröskelvärden

som anges där skall enheten inom 60 dagar efter det att upphandlingen
avslutats skicka ett meddelande därom till EG-kommissionen. I medde-
landet skall enheten ange

1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,

2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs-

och konkurrensintressen, och

3. om den godkänner att meddelandet publiceras.

7 kap. Överprövning, skadestånd, m. m.

3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge
medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår.

Medling

12 §6 Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en anbudsgiva-

re eller anbudssökande som anser att han lidit eller kan komma att lida
skada på grund av att en upphandlande enhet under pågående upphand-
ling inte följer bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos EG-kommis-
sionen. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för

offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna framställningen
till kommissionen.

6

Senaste lydelse 1994:614.

1247

background image

SFS 1995:704

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1248

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.