SFS 1997:1068 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

SFS 1997_1068 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1068

Utkom från trycket
den 17 december 1997

Omtryck

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:1528) om of-

fentlig upphandling3

dels att 2 kap. 9 §, 3 kap. 3 och 13 §§ samt 5 kap. 6 och 15 §§ skall upp-

höra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 18 skall utgå,

dels att i 3 kap. 17 §, 5 kap. 19 §, 6 kap. 16 § och 7 kap. 12 § orden "EG-

kommissionen" skall bytas ut mot "Europeiska gemenskapernas kommis-

sion",

dels att 1 kap. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11-18, 22, 23 och 25 §§, 2 kap. 3, 6, 11 och

13-18 §§, 3 kap. 6-9, 15, 18, 19 och 2 1 - 24 §§, 4 kap. 1, 4-6, 9-11, 14-16,

19, 20, 22-26, 27 och 28 §§, 5 kap. 1, 2, 7, 11, 17, 20, 21, 23-25, 28 och

30 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1, 8, 13 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 1

kap. 12 §, 3 kap. 23 och 24 §§, 4 kap. 26 § och 5 kap. 25 § och rubriken till

bilagan till lagen skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 16 nya paragrafer, 1 kap. 7 a, 16 a, 16 b,

18 a, 20 a och 23 b §§, 4 kap. 7 a, 15 a-d, 22 a, 30 och 31 §§, 5 kap. 27 §

och 7 kap. 15 § samt närmast före 1 kap. 16 a och 23 b §§, 4 kap. 15 a,

22 a, 30 och 31 §§ och 5 kap. 27 § samt 7 kap. 15 nya rubriker, och i bilagan

skall införas en ny avdelning, Avdelning C, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1

Prop. 1996/97:153, bet.l997/98:FiU7, rskr. 1997/98:61.

2

Jfr kommissionens direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfa-

randet vid offentlig upphandling av varor, direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om

samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för
bygg- och anläggningsarbeten, direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samord-
ning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-,
transport- och telekommunikationssektorerna, direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1993
om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster, det första rätts-
medelsdirektivet: 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och
andra författningar med gemenskapsregler för upphandling av varor, bygg- och
anläggningsarbeten och det andra rättsmedelsdirektivet: 92/13/EEG av den 25 februari

1992 om samordning av lagar och andra författningar med gemenskapsregler för upp-

handling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.
3

Lagen omtryckt 1993:1468.

1966

background image

SFS 1997:1068

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
(1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.),

av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och telekom-
munikationsområdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestämmelser om
upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvärden som anges
i 2-5 kap. och i vissa andra fall (6 kap.). Lagen innehåller också bestämmel-
ser om överprövning, skadestånd, m.m. (7 kap.).

I lagen finns bestämmelser till uppfyllande av de förpliktelser som följer

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU). Lag (1995:704).

2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner,
landsting, kyrkliga kommuner och sådana andra upphandlande enheter som
avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i

nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6
kap. samt 7 kap. 1-10 §§. Lag (1997:1068).

3 § Denna lag gäller inte

1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal

mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtals-
slutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande

stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell orga-

nisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begräns-

ningar med hänsyn till rikets säkerhet och

2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil an-

vändning och som omfattas av artikel 223 i Romfördraget. Lag (1997:1068).

Huvudregel om affärsmässighet

4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter
som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, an-
budssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Definitioner

5 § I denna lag används följande termer med den betydelse som här anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader

eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslu-

tande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner, sådana
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt av-
ser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 §
andra stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket samt sammanslutningar av sådana

1967

background image

SFS 1997:1068

myndigheter, beslutande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter,
stiftelser och enheter.

Upphandlingskontrakt', skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår

avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: utförande eller både projektering och utförande av ett

arbete, som kan hänföras till en verksamhet som anges i avdelning C i bila-
gan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i sin helhet,
vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där er-

sättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller i
form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhan-

dahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhan-
dahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs un-
der en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §.
Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.

Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller

förhandlad upphandling.

Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbju-

der vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller
flera av dem.

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att

delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och den upphand-
lande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling: upphandling utan infordrande av skriftligt anbud. Lag

(1997:1068).

6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar,
samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det all-
männas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller
kommersiell karaktär och

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett

landsting, en kyrklig kommun eller en annan upphandlande enhet, eller

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en till-

syn av en annan upphandlande enhet, eller

3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en

kommun, ett landsting, en kyrklig kommun eller en annan upphandlande en-
het. Lag (1997:1068).

1968

background image

SFS 1997:1068

Annonsering

7 § En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte annat
anges i 2-5 kap.

7 a § Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande
enhet ange i annonsen det antal leverantörer som den avser att bjuda in att
lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall
upphandlas och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det
måste uppgå till minst fem och får uppgå till högst 20. Lag (1997:1068).

8 § En annons om upphandling skall på snabbaste lämpliga sätt sändas till
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Om upp-
handling sker enligt reglerna för påskyndat förfarande skall annonsen sändas
med telex, telegram eller telefax.

Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den upp-

handlande enheten skall kunna visa vilken dag annonsen avsändes. Lag
(1997:1068).

9 §4 En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är of-
ficiella inom Europeiska unionen.

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får annonsen inte vara längre än

en sida i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Lag (1997:1068).

10 § En annons som avses i 8 § får inte publiceras före dagen för avsändan-

det till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. An-
nonsen får inte innehålla annan information än den som publiceras i Europe-
iska gemenskapernas officiella tidning.

11 §5 En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller

5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats. An-
nonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något all-
mänt intresse eller motverka befogade affärs- eller konkurrensintressen.

Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandlingen.

Rapporten skall lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess
begäran. Rapporten skall innehålla uppgifter om

1. enhetens namn och adress samt upphandlingens föremål och värde,

2. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som kvalificerat sig för att

delta i upphandlingen och anledningen till valet av dessa,

3. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som inte vunnit framgång

och anledningen till det,

4. namn på den leverantör som fick upphandlingen, anledningen till det

och, i förekommande fall, hur stor del av upphandlingen leverantören avser
att lägga ut på någon annan, och

5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet.

Lag (1997:1068).

4

Senaste lydelse 1995:704.

5

Senaste lydelse 1995:704.

1969

background image

SFS 1997:1068

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

12 § Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av före-

målet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,

2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet

som gjorts av ett organ som godtagits av EES-länderna, eller

3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godta-

gits av EES-länderna och som publicerats i Europeiska gemenskapernas offi-
ciella tidning.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvi-

kande bestämmelser och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag
(1997:1068).

13 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet ut-

forma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 12 §, om

1. de europeiska tekniska specifikationerna inte anger hur överensstäm-

melse med dem skall fastställas, eller det är tekniskt omöjligt att på ett till-
fredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen överensstäm-
mer med europeiska tekniska specifikationer,

2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i

12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upp-

handla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan
används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga
tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att den upphandlande
enheten som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat
att inom en angiven tidsperiod gå över till utrustning som stämmer överens
med sådana specifikationer,

3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällande

standarder eller europeiska tekniska specifikationer inte är lämpliga, eller

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer

med gemenskapsrätten. Lag (1997:1068).

14 §6 Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet
som tillämpar bestämmelserna i 13 § skriftligen ange skälen för sitt beslut.
Om det är möjligt, skall detta göras i annonsen i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning eller i förfrågningsunderlaget. Enheten skall vidare på be-
gäran tillhandahålla EES-länderna och Europeiska gemenskapernas kom-
mission skälen för beslutet. Lag (1997:1068).

15 § Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § första stycket 2
och 3 inte finns, gäller följande vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap.

Den tekniska beskrivningen skall göras genom hänvisning till nationella

tekniska specifikationer som är förenliga med lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., eller i övrigt med gemenskapsrätten.

Om andra stycket inte är tillämpligt, får den tekniska beskrivningen göras

genom hänvisning till

1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräk-

ningsmetoder, utförande av arbete och materialanvändning, eller

6

Senaste lydelse 1995:704.

1970

background image

SFS 1997:1068

2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som stämmer

överens med internationell standard eller till andra svenska standarder. Lag
(1997:1068).

16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får var-

ken i förfrågningsunderlaget eller i något annat underlag för upphandlingen
hänvisa till en särskild vara eller process på ett sådant sätt att vissa företag
gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är mo-
tiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen.

En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke, fabrikat eller ur-

sprung, om den inte på något annat sätt kan beskriva föremålet för upphand-
lingen tillräckligt preciserat och begripligt. Hänvisningen skall följas av or-
den "eller likvärdig". Lag (1997:1068).

Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling

16 a § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver vad som

anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 20 § och 5 kap. 21 §, inbjudan att
lämna anbud innehålla uppgifter om

1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag för en sådan

beställning samt, i de fall avgift skall betalas, belopp och betalningsvillkor,

2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till vilken anbud

skall sändas och det eller de språk som kan användas,

3. annonser varigenom upphandlingen offentliggjorts,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. villkor för tilldelning av kontrakt, om de inte framgår av annonsen, och
6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta. Lag (1997:1068).

16 b § När det är fråga om selektiv eller förhandlad upphandling skall den

upphandlande enheten, vid urvalet av de leverantörer som den avser att bjuda
in till anbudsgivning, ta hänsyn till sådana upplysningar om leverantörerna
som avses i 17 och 18 §§. Lag (1997:1068).

Krav som får ställas på leverantören

17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter el-

ler skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplys-

ningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna
paragraf eller 18 §.

Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för

att utesluta honom med stöd av första stycket 1-3 eller 5.

1971

background image

SFS 1997:1068

Enheten får också begära att en leverantör visar att han är registrerad i det

land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller
handelsregister eller liknande register. Lag (1997:1068).

18 § En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med stöd

av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet. Om det finns
särskilda skäl, får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga som har avgetts på
heder och samvete eller under annan liknande försäkran.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan

till anbudsgivning ange vilka bevis den vill ha om en leverantörs finansiella
och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet.

Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över

godkända leverantörer, skall leverantören anses uppfylla de krav som kan
ställas upp med stöd av 17 § första stycket 1-3. Lag (1997:1068).

18 a § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att

anbudsgivaren i sitt anbud redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet
som han avser att lägga ut på någon annan. Lag (1997:1068).

Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning

19 § Anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning skall avges
skriftligt. Ansökningar får göras muntligt eller genom telegram eller telefax
om de bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Bekräftelsen
skall lämnas omgående eller i vissa fall som anges i 2-5 kap. komma upp-

handlande enhet till hända inom frister som anges där.

Mottagande och öppnande av anbud

20 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens
utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enhe-
ten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning,

som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en an-

budsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara.
Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och anbuden för-

tecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden skall
öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de kommer
in.

20 a § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den upphandlande en-
heten, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarna eller an-
budssökandena uppfyller de krav som ställts upp på leverantören. Lag
(1997:1068).

21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssö-
kande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat up-
penbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan

ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Lag
(1996:433).

1972

background image

SFS 1997:1068

Prövning av anbud

22 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller

2. det anbud som har lägst anbudspris.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelak-

tiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom
pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m. m. Enheten skall i för-
frågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständig-
heter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter
angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. Lag (1997:1068).

23 §7 En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara orimligt
lågt, dock först sedan enheten skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet
och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till förklaringar som
kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller ut-
förandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag.

Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet, som

i förfrågningsunderlaget angett att den skall anta det anbud som har lägst an-
budspris men som förkastat ett anbud av det skälet att det bedömts vara
orimligt lågt, lämna en rapport om sitt beslut till Europeiska gemenskaper-
nas kommission. Lag (1997:1068).

23 a § Grupper av leverantörer har rätt att lämna anbud och förhandla. Den
upphandlande enheten får inte föreskriva att sådana grupper skall anta en be-
stämd juridisk form för att få lämna anbud eller förhandla. Enheten får dock
föreskriva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form när den
blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna fullföl-

jas korrekt. Lag (1995:704).

Alternativa utföranden.

23 b § Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet, får den även pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande,
om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp. Kraven skall ha an-
getts i förfrågningsunderlaget.

Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller alternativa utföran-

den, skall den i annonsen upplysa om detta.

Ett utförande, som är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i

förfrågningsunderlaget, får inte förkastas endast av det skälet att det är utfor-
mat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk standard
som i huvudsak ansluter till en europeiskt godtagen teknisk specifikation.
Lag (1997:1068).

Förvaring av handlingar

24 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och
anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

7

Senaste lydelse 1995:704.

1973

background image

SFS 1997:1068

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter

25 § Om en eller flera upphandlande enheter till mer än hälften bidrar till
kostnaden för byggentreprenad som avser verksamhet som hör till grupp
502 i avdelning C i bilagan till denna lag, eller som rör uppförande av sjuk-
hus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitets-
byggnader eller byggnader för administrationsändamål och som upphandlas
av någon annan skall enheten se till att bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas
vid upphandlingen. Lag (1997:1068).

Uppgiftslämnande för statistikändamål

26 § Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas skyldighet att för
statistikändamål lämna uppgifter beträffande offentlig upphandling följer av
lagen (1992:889) om den officiella statistiken. Lag (1994:614).

2 kap. Varuupphandling

Tröskelvärden m.m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av va-

ror som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de be-
lopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätt-

ter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av
200 000 ecu eller 200 000 sdr. Lag (1996:433).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandling som
avses i 4 kap.

3 § För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och lö-
per på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostna-
den för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser
längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av va-
rans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obe-

stämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet

48.

För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som

skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till

1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det fö-

regående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt

justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under

den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att

ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller,
om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

Lag (1997:1068).

1974

background image

SFS 1997:1068

4 § En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i

syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

5 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt
skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 1 §. Om tröskel-
värdet då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt bestämmel-
serna i detta kapitel.

Annonsering

6 §8 En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret
genom förhandsannonsering informera om de upphandlingar enligt 1-5 §§
över 750 000 ecu som enheten planerat för budgetåret för varje varuområde.
Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (1997:1068).

7 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat
följer av 10 § andra stycket eller 11 §.

7 a § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran
kommit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare
som så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars anbud
förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen. Om enheten
beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om upp-
handlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till anbudsgivare
eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall underrätta By-
rån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut.
Lag (1994:614).

Val av upphandlingsförfarande

8 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte något annat
upphandlingsförfarande får tilllämpas enligt 10 eller 11 §. Lag (1995:704).

9 §9 har upphävts genom lag (1997:1068).

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågnings-

underlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
användas om anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte
motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den
upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag
(1996:433).

11 §10 Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering

om

8

Senaste lydelse 1994:614.

9

Senaste lydelse 1994:614.

10

Senaste lydelse 1996:433.

1975

background image

SFS 1997:1068

1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller

inte lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågnings-
underlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats
och att en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller

studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller för
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt

kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller
kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tids-
fristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, av-

sedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och
ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara
tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska
svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år

endast om det finns särskilda skäl. Lag (1997:1068).

11 a § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med fö-

regående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara
mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgi-
vare. Lag (1995:704).

12 § har upphävts genom lag (1995:704).

Tidsfrister

13 §11 Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes om inte
något annat följer av 16 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

14 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande
av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade enheten skall vid ett

och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

11

Senaste lydelse 1994:614.

1976

background image

SFS 1997:1068

15 § Om de enligt 14 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av

brådska får tidsfristerna förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar, den
i 14 § andra stycket till 10 dagar och den i 14 § tredje stycket till fyra dagar
(påskyndat förfarande). Lag (1997:1068).

16 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-
mande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges
i 13 § andra stycket skall tidsfristen i 13 § första stycket förlängas i skälig
utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 13 § första stycket respektive 14 § andra stycket förlängas i
skälig utsträckning. Lag (1997:1068).

17 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansö-

kan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon eller elektronisk över-
föring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling som av-

sänts före tidsfristens utgång enligt 15 §. Lag (1997:1068).

18 § En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt

1 kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det an-

togs, skulle leda till ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt. Lag
(1997:1068).

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

Tröskelvärden m.m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av

byggentreprenad eller koncession som uppgår till minst det lägsta av
5 000 000 ecu eller 5 000 000 särskilda dragningsrätter, exklusive mervär-

desskatt. Lag (1996:433).

2 § Om ett byggentreprenadkontrakt delas upp i flera mindre delar, skall
varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 1 000 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i

detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de un-
dantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala
värde.

En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskri-

das. Lag (1996:433).

3 § har upphävts genom lag (1997:1068).

4 § Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även till vär-
det av det material och den utrustning som tillhandahålls av den upphand-
lande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

5 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandlingar
som avses i 4 kap.

1977

background image

SFS 1997:1068

Koncession

6 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att den
som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent av koncessionsvär-
det på tredje man, med möjlighet för den koncessionssökande att öka denna
minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i upphandlings-
kontraktet.

Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket, får den be-

gära att koncessionssökanden i sitt anbud anger hur stor andel av koncessio-
nens totala värde som han avser att lägga ut på någon annan. Lag
(1997:1068).

7 § Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall be-
stämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens upphandling.

Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande enhet, skall

upphandlingskontraktet innehålla särskilda villkor i det fall då koncessions-
havaren skall lägga ut någon del av entreprenaden på tredje man och värdet
överstiger det tröskelvärde som anges i 1 §. Villkoren skall innebära att be-
stämmelserna i denna lag om annonsering och de i 23 § andra stycket an-
givna tidsfristerna skall tillämpas. Annonsering krävs dock inte för upp-
handlingar som uppfyller villkoren för förhandlad upphandling utan annon-
sering.

Bestämmelserna i 1 kap. 11 § om annonsering av avslutad upphandling

gäller inte vid koncession. Lag (1997:1068).

8 § Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte något
av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren

kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant
inflytande över koncessionshavaren och varje företag som tillsammans med
koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något annat företag
på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler fö-
retaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett bestämmande inflytande när
det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag innehar större delen
av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet le-
damöter i företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ.

En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om koncession. För-

teckningen skall uppdateras så snart något förhållande ändras. Lag
(1997:1068).

Annonsering m.m.

9 § En upphandlande enhet skall snarast möjligt genom förhandsannonse-
ring informera om de upphandlingar över tröskelvärdet som enheten planerat
och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering
gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (1997:1068).

10 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om

inte annat följer av 15 eller 17 §.

1978

background image

SFS 1997:1068

11 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran kom-

mit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare som
så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars anbud för-
kastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen. Om enheten
beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om upp-
handlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till anbudsgivare
eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall underrätta By-
rån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

12 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer

av 14 eller 15 §.

13 § har upphävts genom lag (1997:1068).

14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas

om

1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller experiment,

under förutsättning att utförandet inte sker i vinstsyfte eller för att täcka
forsknings- och utvecklingskostnader,

2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte

medger en förhandsvärdering.

12

Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering

om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt

kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller
kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tids-
fristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående
annonsering enligt 14 §,

3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören

som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående upp-
handling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvän-
diga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte utan
tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upp-
handlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut nödvändiga för att

byggentreprenaden skall kunna slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning

av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller
selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare
fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år efter
det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena ingått i
tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga

projektet.

12

Senaste lydelse 1995:704.

1979

15 §

background image

SFS 1997:1068

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-

arbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontraktets
värde. Lag (1997:1068).

16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med före-

gående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara min-
dre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare.
Lag (1995:704).

17 §13 Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats, användas om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar

de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller

inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till Europeiska ge-
menskapernas kommission på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den
upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag
(1997:1068).

Tidsfrister

18 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den
upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 §, får denna tid förkortas
till 37 dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna tidsfristerna finns
i 21 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

19 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande
av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då

annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett
och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar
om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 9 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

20 § Om de enligt 19 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av
brådska får tidsfristerna förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar, den
i 19 § andra stycket till 10 dagar och den i 19 § tredje stycket till fyra dagar
(påskyndat förfarande).

13

Senaste lydelse 1996:433

1980

background image

SFS 1997:1068

21 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-
mande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i

18 § andra stycket skall tidsfristerna i 18 § första stycket förlängas i skälig

utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 18 § första stycket respektive 19 § andra stycket förlängas i
skälig utsträckning. Lag (1997:1068).

22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansö-

kan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon eller elektronisk över-
föring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling som av-

sänts före tidsfristens utgång enligt 20 §. Lag (1997:1068).

Särskilda tidsfrister vid koncession

23 § Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud om kon-
cession skall vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om koncession
avsändes.

Om ett upphandlingskontrakt tilldelas av en koncessionshavare som inte

är en upphandlande enhet gäller följande. Tiden för mottagande av ansök-

ningar om att få lämna anbud skall vara minst 37 dagar från den dag då an-
nonsen om upphandling avsändes. Tiden för mottagande av anbud skall vara
minst 40 dagar från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan skickades
ut till deltagarna. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

24 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka
myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmel-

ser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall gälla för byggentre-
prenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upp-
lysningar.

Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära

att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställ-
ningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag
(1997:1068).

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1 §14 Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som

görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet
som består av

1981

14

Senaste lydelse 1995:704.

background image

SFS 1997:1068

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i

fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricks-
vatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till
fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvin-

ning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av
terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller

tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikationstjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "upp-

handlande enhet"

1. företag över vilka staten, en kommun, ett landsting, en kyrklig kom-

mun eller en annan upphandlande enhet direkt eller indirekt kan utöva ett be-
stämmande inflytande på det sätt som anges i 3 kap. 8 § andra stycket, och

2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant sär-

skilt tillstånd från en myndighet som innebär att ett eller flera företag förbe-

hålls rätten att bedriva verksamheten.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "sär-

skilt tillstånd" dels fall då ett företag i syfte att anlägga nät eller annan an-
ordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till expropriation eller an-
vändning av egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över all-

män väg, dels fall då ett företag bedriver verksamhet som avses i första
stycket 1 och levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät
som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket

gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §.

Lag (1997:1068).

2 § En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser försörj-
ning med dricksvatten skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel inte en-
dast vid upphandling för den verksamheten, utan också vid upphandling som
enheten gör för projekt inom vattenbyggnad, konstbevattning eller dränering
om minst 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls av dessa
projekt består av dricksvatten eller som görs för verksamhet som har sam-
band med bortledande eller rening av avloppsvatten.

3 § En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa bestämmelserna i
detta kapitel vid upphandling här i riket för verksamhet som avses i 1 § för-
sta stycket 1-4 och bedrivs i ett land utanför EES, om inte fasta nät eller
markområden inom EES utnyttjas för verksamheten.

4 §15 Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphand-
lande enhet vid upphandling för busstransportverksamhet som avses i 1 §
första stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom

samma geografiska område på samma villkor.

15

Senaste lydelse 1994:614.

1982

background image

SFS 1997:1068

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller

tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syf-
tar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera tele-
kommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geo-
grafiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphand-

lingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag har
rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande en-
heten. Lag (1997:1068).

4 a §16 Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning

av tjänster

1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller

2. som ett samriskföretag, bildat av flera upphandlande enheter i syfte att

bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket, gör från någon av dessa
enheter eller från ett företag som är anknutet till någon av dem.

I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första

stycket endast om minst 80 procent av den del av företagets genomsnittliga
årsomsättning under de tre föregående åren som avser tjänster inom EES,
härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämnda
företaget är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller
liknande tjänster är anknutna till den upphandlande enheten skall den ge-
nomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.

Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra

stycket. Med anknutet företag avses dessutom ett företag vars årsräkenska-
per sammanställs med den upphandlande enhetens enligt rådets sjunde di-
rektiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning. Lag
(1997:1068).

5 §17 En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 § el-
ler 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av Europeiska gemenska-
pernas kommission lämna uppgifter om den undantagna verksamheten.

En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på begäran

av kommissionen lämna uppgifter om företagens namn, tjänsternas karaktär
och värde samt bevis, som kommissionen anser nödvändiga, på att det finns
ett sådant samband mellan enheten och företagen att 4 a § är tillämplig. Lag
(1997:1068).

6 §18 Värdet av en upphandling som innefattar både varor och tjänster skall
beräknas till det totala värdet av dessa tjänster och varor. Vid beräkningen
skall värdet av monterings- och installationsåtgärder ingå.

Värdet av varor eller tjänster som inte är nödvändiga för utförandet av en

byggentreprenad skall inte ingå i beräkningen av värdet på entreprenaden,
om en sådan beräkning skulle leda till att bestämmelserna i detta kapitel inte

skulle komma att tillämpas på en upphandling av varorna eller tjänsterna.

Lag (1997:1068).

16

Senaste lydelse 1995:704.

17

Senaste lydelse 1995:704.

18

Senaste lydelse 1994:614.

1983

background image

SFS 1997:1068

7 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla vid upphandling av

1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket

1 som avser dricksvatten, eller

2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen görs för

verksamhet enligt 1 § första stycket 1 och 2 som avser elektricitet, gas eller
värme eller som avser utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospek-
tering eller utvinning av olja m.m.

7 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på leverans av
dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till sådana fasta nät som avses i 1 §
första stycket 1 från ett sådant företag som avses i 1 § andra stycket, om före-
taget

1. producerar dricksvatten eller elektricitet, som behövs på grund av att

förbrukningen av detta är nödvändig för utövande av annan verksamhet än
den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det
fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och
inte överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av dricksvatten eller
elektricitet, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren, eller

2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av drivandet av

annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsätt-
ning att leveransen till det fasta nätet endast syftar till ett ekonomiskt nytt-

jande av denna produktion och den uppgår till högst 20 procent av den upp-

handlande enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste
tre åren. Lag (1997:1068).

Tröskelvärden m.m.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling,
vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

1. 400 000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas

av 1 § första stycket 1-3,

2. 600 000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas

av 1 § första stycket 4,

3. 5 000 000 ecu och gäller byggentreprenad.
Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling skall

5 kap. 29 § tillämpas på tävlingen under förutsättning att den dels ingår i en
upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst något av de värden som
nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses där. Be-
stämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla tävlingar vars sam-
manlagda prissumma uppgår till minst nämnda belopp. Lag (1994:614).

8 a § Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår till minst
400 000 särskilda dragningsrätter (sdr), exklusive mervärdesskatt, eller en
upphandling av byggentreprenader uppgår till minst 5 000 000 sdr, exklusive
mervärdesskatt, och dessa värden är lägre än de värden som anges i 8 §, skall
upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detta gäller om
upphandlingen görs för verksamhet som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i

fråga om produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricks-
vatten eller elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för tillhandahållande av ter-

1984

background image

SFS 1997:1068

minaler, flygplatser eller hamnanläggningar, eller

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om lokala transporter

med sådana transportmedel som avses i 1 § första stycket 3.

Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är privatägda och

inte heller upphandling av tjänster för forskning och utveckling enligt avdel-
ning A, punkt 8 i bilagan. Lag (1996:433).

9 § För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och
löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till kostna-
den för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som avser
längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av va-
rans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obe-
stämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.

För sådana upphandlingskontrakt som avser varor eller tjänster och som

är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid, skall
värdet beräknas antingen till

1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det fö-

regående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt

justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under

den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att

ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller,
om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

Lag (1997:1068).

10 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt
skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om tillämp-
ligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt

bestämmelserna i detta kapitel.

Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta uppskattade värdet av

samtliga avrop som kan förutses för perioden som ramavtalet omfattar. Lag
(1997:1068).

11 § Om en upphandling delas upp i flera mindre delar, skall varje del-

värde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 1 000 000 ecu som avser byggentreprenad behöver

dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas,
förutsatt att summan av de undantagna kontrakten inte överstiger 20 procent
av upphandlingens totala värde. Lag (1997:1068).

12 § Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling skall

hänsyn tas även till värdet av det material, den utrustning och de tjänster som
tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbe-
tet.

1985

63

SFS

1997

background image

SFS 1997:1068

13 § En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdena enligt 8 §

1-3 skall underskridas.

Annonsering m.m.

14 §19 En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan-

nonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar över 750 000 ecu
som enheten planerat för varje varuområde eller tjänstekategori enligt avdel-
ning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall
enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar som över-
stiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten planerat och ange
deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1
kap. 8-10 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom förhandsannonsering, med till-

lämpning av 1 kap. 8-10 §§, under förutsättning att

1. det i annonsen hänvisas till de varor, byggentreprenader eller tjänster

som skall upphandlas,

2. det i annonsen anges att upphandling kommer att ske genom selektivt

eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intres-
serade deltagare skriftligen skall anmäla sitt intresse,

3. den upphandlande enheten, innan den påbörjar upphandlingen, anmo-

dar dem som anmält intresse att skriftligen bekräfta detta utifrån mer detalje-
rade upplysningar om upphandlingen, och

4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då enheten

skickade ut de anmodanden som avses i 3.

I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att information

som har tagits in i en tidigare förhandsannonsering upprepas, under förut-
sättning att det tydligt anges att den nya annonsen avser tilläggsinformation.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i

en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett särskilt

system för urval av deltagare. Lag (1997:1068).

15 §20 En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte an-

nat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter med-

dela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslu-
tats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1
kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestäm-
melserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggö-
rande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen. Lag
(1997:1068).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.

15 a § En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på
annat sätt än som anges i 1 kap. 12 §, om

19

Senaste lydelse 1994:614.

20

Senaste lydelse 1995:704.

1986

background image

SFS 1997:1068

1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om fö-

remålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska specifi-
kationer,

2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i

1 kap. 12 § inte skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att

upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning som re-
dan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orim-
liga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som ett
led i en klart definierad och dokumenterad strategi beslutat att gå över till ut-
rustning som stämmer överens med sådana specifikationer,

3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att de euro-

peiska tekniska specifikationerna inte är ändamålsenliga,

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer

med gemenskapsrätten, eller

5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för det som

skall upphandlas eller inte tar hänsyn till tekniska utvecklingar som skett se-
dan den antogs.

En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första stycket 5

skall underrätta berört standardiseringsorgan eller ett organ som har rätt att
ompröva specifikationen om anledningen till att enheten ansåg att specifika-
tionen inte var lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen om-
prövas. Lag (1997:1068).

15 b § Om europeiska tekniska specifikationer inte finns, skall den tek-

niska beskrivningen, så långt det är möjligt, hänvisa till andra standarder
som tillämpas inom EES.

Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som behövs för

att komplettera de europeiska tekniska specifikationerna eller andra standar-
der. Enheten skall ge företräde åt standarder som uttrycker funktionskrav,
under förutsättning att den anser att sådana standarder är ändamålsenliga.
Lag (1997:1068).

15 c § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 15 a § skall

i en annons om upphandling enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen
för det. Lag (1997:1068).

15 d § En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leveran-

tör de tekniska beskrivningar som regelbundet anges i enhetens avtal om
upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster. Detsamma gäller i
fråga om de beskrivningar enheten avser att tillämpa vid upphandlingar som
förhandsannonseras enligt 14 §.

Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leve-

rantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till handlingarna. Lag
(1997:1068).

1987

background image

SFS 1997:1068

Val av upphandlingsförfarande

16 §21 Öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående an-

nonsering skall användas.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om

1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte

lämnats några lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsun-
derlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,

2. det som upphandlas avser forskning, utveckling, studier eller experi-

ment, under förutsättning att upphandlingen inte sker i vinstsyfte eller i
syfte att täcka forsknings- och utvecklingskostnader eller försämrar möjlig-
heten till konkurrens vid en senare upphandling som har något sådant syfte,

3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund

av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leverantör,

4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller
kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tids-
fristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leve-

ranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersätt-
ning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle
medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de
först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,

6. det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller tilläggsarbe-

ten eller tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och som inte om-
fattas av det först avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men
som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets
utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena eller tillläggstjänsterna
inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ur-
sprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut nöd-
vändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras, eller att tillläggs-
tjänsterna är absolut nödvändiga för att de ursprungliga tjänsterna skall
kunna slutföras,

7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som består en-

bart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit fö-
remål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma le-

verantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om värdet av de nya arbe-
tena ingått i tröskelvärdeberäkningen och dessa annonserats i samband med
det ursprungliga projektet, varvid angivits att förhandlat förfarande kan
komma att användas,

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvaru-

marknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal, som upphandlats enligt be-

stämmelserna i denna lag,

21

Senaste lydelse 1994:614.

1988

background image

SFS 1997:1068

10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av va-

ror antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris vä-

sentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en le-
verantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i

konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,

11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en

formgivningstävling och skall tilldelas vinnaren av tävlingen.

Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn be-

dömt att fler utföranden kan komma i fråga skall förhandlingen avse samt-
liga bidrag. Lag (1997:1068).

Tidsfrister

17 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den
upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 14 § första stycket får
denna tid förkortas till 37 dagar.

18 § Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna
anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en

anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möjligt,
vara minst fem veckor från den dag annonsen avsändes för publicering och
får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda

anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en så-
dan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden vara minst tre veckor
från dagen för inbjudan att lämna anbud. Om det finns särskilda skäl kan
denna tid förkortas till tio dagar. Under alla omständigheter måste tiden av-
vägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta
del av förfrågningsunderlaget.

19 § En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har be-
gärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före
anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

20 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall en upphandlande en-
het vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både
skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Lag
(1997:1068).

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna skickas
till anbudsgivare eller anbuds sökande eller om anbudsgivning av något annat
skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphand-
lande enheten skall tidsfristerna i 19 § förlängas i skälig utsträckning.

22 § Såväl ansökningar från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan som görs genom tele-
gram, telex, telefax, telefon eller elektronisk överföring skall bekräftas ge-

1989

background image

SFS 1997:1068

nom en egenhändigt undertecknad handling som avsänts före tidsfristens ut-
gång enligt 18 §. Lag (1997:1068).

Urval av deltagare

22 a § En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i

selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som hålles tillgängliga för
de leverantörer som vill ta del av dem. Det antal leverantörer som väljs ut
skall vara tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås. Lag
(1997:1068).

Särskilt system för urval av deltagare

23 § En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt system
för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad
upphandling. Enheten skall fastställa regler för ett sådant urval. Reglerna
skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje
leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna får
vid behov uppdateras.

Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få ta del av

dem. Om reglerna uppdateras, skall berörda leverantörer underrättas. Om en
upphandlande enhet anser att andra upphandlande enheters system enligt
första stycket uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda leverantörer
om namnen på enheterna.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning. Lag

(1997:1068).

24 § En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan
från en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 §. Om
enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid, skall enheten redan
inom två månader upplysa leverantören om detta och skälen för det samt
ange vilken dag beslut kommer att fattas. En ansökan får inte avslås på andra
grunder än som framgår av de regler som avses i 23 §. En leverantör vars an-

sökan avslagits skall underrättas om beslutet och om skälen för detta.

En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på an-

dra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf. En
enhet som överväger att avföra en leverantör från förteckningen skall skrift-
ligen underrätta leverantören om detta och skälen för det innan slutligt be-
slut fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga beslutet. Lag
(1997:1068).

25 § En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt 23 §

skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall innehålla uppgifter om
syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler som avses i 23 §.

Annonsen skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för Europeiska gemen-

skapernas officiella publikationer och skall skrivas på något av de språk som
är officiella inom gemenskaperna. Om systemet skall gälla under längre tid
än tre år skall annonsen publiceras årligen. Lag (1997:1068).

1990

background image

SFS 1997:1068

Förkastande av anbud

26 §22 Ett anbud som är orimligt lågt men som förklaras av att anbudsgiva-
ren tagit emot statligt stöd får förkastas, om anbudsgivaren trots förfrågan
inte visat att Europeiska gemenskapernas kommission underrättats om stödet
enligt artikel 93.3 i Romfördraget eller att kommissionen godkänt stödet.

Att en upphandlande enhet får förkasta orimligt låga anbud även i andra

fall följer av 1 kap. 23 § första stycket. Lag (1997:1068).

26 a § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett
EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller ansök-
ningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att svensk
lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga. Lag
(1995:704).

Bevarande av uppgifter

27 §23 En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgifter
om

1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet

av dessa,

2. grunden för prövningen av anbud,
3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra stycket genom

hänvisning till någon av punkterna i det stycket,

4. skälen för tillämpning av 15 a §,
5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.
Uppgifterna skall bevaras i fyra år. Lag (1997:1068).

Prövning av anbud i visst fall

28 §24 I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land utanför
EES (tredje land) gäller följande, om inte annat följer av 29 §.

En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en varuupphand-

ling, om anbudets totala värde till mer än hälften avser varor med ursprung i
tredje land enligt rådets förordning (EG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om
den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung.

Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt 1

kap. 22 §, skall företräde ges åt de anbud som inte får förkastas enligt andra
stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.

Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom skulle

tvingas anskaffa varor med tekniska egenskaper som avviker från vad som
förut anskaffats och som därför inte kan användas i den befintliga utrust-
ningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger opropor-
tionerligt höga kostnader.

Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekom-

munikationsnät. Lag (1997:1068).

1991

22

Senaste lydelse 1994:614.

23

Senaste lydelse 1994:614.

24

Senaste lydelse 1995:704..

background image

SFS 1997:1068

29 § Bestämmelserna i 28 § gäller inte om EG enligt beslut av EU-rådet
med ett tredje land har slutit ett multilateralt eller bilateralt avtal som tillför-
säkrar företag inom EU en motsvarande och faktisk tillgång till marknaden i
landet. Bestämmelserna i 28 § gäller inte heller om annat följer av andra åta-
ganden som EU eller dess medlemsstater har gentemot landet i fråga. Lag
(1995:704).

Kvalitetssäkring m.m.

30 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upp-
handlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett oberoende organ inom EES,
för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en standard för kvalitets-
säkring.

Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten

godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt
första stycket. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.

31 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka
myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmel-
ser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall gälla för byggentre-
prenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upp-
lysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den be-

gära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om an-
ställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag
(1997:1068).

5 kap. Upphandling av tjänster

1 §25 Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i
avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmel-
serna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning

A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första
stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § an-
dra stycket, 5 § första meningen, 7, 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upp-
handling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag tillämpas
6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till
fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-

material eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värde-

papper och andra finansiella instrument,

25

Senaste lydelse 1994:614.

1992

background image

SFS 1997:1068

6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

från Sveriges riksbank. Lag (1997:1068).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling av
tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av lag eller annan
författning, som är förenlig med Romfördraget, har ensamrätt att utföra
tjänsten. Lag (1997:1068).

3 § Avser en upphandling både varor och tjänster, skall upphandlingen gö-
ras enligt bestämmelserna i detta kapitel, om värdet av tjänsterna överstiger
värdet av varorna.

En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som avdelning

B i bilagan, skall i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster som avses
i avdelning A om värdet av sistnämnda tjänster överstiger värdet av tjänster
enligt avdelning B. Om värdet av tjänster enligt avdelning A understiger vär-
det av tjänster enligt avdelning B skall upphandlingen i sin helhet anses vara
en upphandling av tjänster som avses i bilaga B.

Tröskelvärden m.m.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av
tjänster som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de
belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätt-

ter (sdr). För övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av
200 000 ecu eller 200 000 sdr.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskat-

tade totala ersättningen till leverantören. Lag (1996:433).

5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar skall
varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde.

För delkontrakt under 80 000 ecu behöver dock andra bestämmelser i

detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de un-
dantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala
värde. Lag (1996:433).

6 § har upphävts genom lag (1997:1068).

7 § För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet
beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om denna
är högst 48 månader och till månadsvärdet mulitplicerat med talet 48, om
löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som

skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till

1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt avseende samma tjänste-

kategori som slutits under det föregående budgetåret eller den föregående
tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara änd-

1993

background image

SFS 1997:1068

ringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det
ursprungliga kontraktet, eller

2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att

ingås under den tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller,
om kontraktstiden är längre än tolv månader, under hela kontraktsperioden.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna i detta kapitel.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

Lag (1997:1068).

8 § En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet
skall underskridas.

9 § Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall hänsyn tas
även till värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls av den
upphandlande enheten och är nödvändiga för att tjänsterna skall kunna utfö-
ras.

10 § Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av upphandlings-

kontraktet beräknas med utgångspunkt i premiens belopp. För banktjänster
och andra finansiella tjänster skall motsvarande beräkning göras med ut-
gångspunkt i summan av arvoden, provisioner, ränta och andra former av er-
sättning. För arkitekttjänster och liknande tjänster skall beräkningen göras
med utgångspunkt i arvoden och provisioner.

Annonsering

11 § En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret

genom förhandsannonsering informera om upphandlingar av tjänster enligt
avdelning A i bilagan över 750 000 ecu som enheten planerat för budgetåret.
I annonsen skall det beräknade värdet av varje tjänstekategori anges med
hänsyn taget till 3-5, 7, 8 och 10 §§. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.
8-10 §§. Lag (1997:1068).

12 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte an-

nat följer av 17 eller 19 §.

13 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran kom-

mit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare som
så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars anbud för-
kastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen. Om enheten
beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om upp-
handlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till anbudsgivare
eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall underrätta By-
rån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

14 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer

av 16 eller 17 §.

1994

background image

SFS 1997:1068

15 § har upphävts genom lag (1997:1068).

16 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas

om

1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av

särskilda skäl inte medger en förhandsvärdering,

2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsunder-

laget inte kan upprättas med tillräcklig precision för att medge att val kan gö-
ras av det bästa anbudet enligt reglerna för öppet eller selektivt förfarande.

17 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering

om

1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam-

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller
kan hänföras till den upphandlande enheten gör det omöjligt att hålla tids-
fristerna vid öppen eller selektiv upphandling eller förhandlad upphandling
med föregående annonsering enligt 16 §,

3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga leverantö-

ren som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på grund av
oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet, under förutsätt-
ning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter
kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet eller att tilläggs-
tjänsterna är absolut nödvändiga för att det ursprungliga upphandlingskon-
traktet skall kunna slutföras,

4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning

av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller
selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidigare
fått upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år efter
det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänsterna ingått
i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det ursprungliga
projektet, varvid angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-

tjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontrak-
tets värde. Lag (1997:1068).

18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med före-

gående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara min-
dre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare.

Lag (1995:704).

19 §26 Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt
ändrats, användas om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar

de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget,

26

Senaste lydelse 1996:433.

1995

background image

SFS 1997:1068

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller

inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till Europeiska ge-
menskapernas kommission på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från anbudsgivare som motsvarar de krav
som ställts på leverantör i det föregående upphandlingsförfarandet, skall den
upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen. Lag
(1997:1068).

Tidsfrister

20 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om den
upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid förkortas
till 37 dagar. Bestämmelser om förlängning av de angivna fristerna finns i
23 §.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

21 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande
av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett
och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna eller 26 dagar om
den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).

22 § Om de enligt 21 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av
brådska får tidsfristerna förkortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar, den
i 21 § andra stycket till 10 dagar och den i 21 § tredje stycket till fyra dagar

(påskyndat förfarande).

23 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-
mande för att kunna skickas till anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i
20 § andra stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket förlängas i skälig
utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 20 § första stycket respektive 21 § andra stycket förlängas i
skälig utsträckning. Lag (1997:1068).

24 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En ansö-
kan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon eller elektronisk över-
föring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling som av-
sänts före tidsfristens utgång enligt 22 §. Lag (1997:1068).

1996

background image

SFS 1997:1068

Kvalitetssäkring m.m.

25 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upp-
handlande enhet begär intyg, som utfärdas av ett oberoende organ inom EES,
för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en standard för kvalitets-
säkring.

Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten

godta ett annat bevis på att en tjänst stämmer överens med en standard enligt
första stycket. Lag (1997:1068).

26 § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett EES-
land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller ansökningar
om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att svensk lag före-
skriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.

Information om arbetsvillkor m.m.

27 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka
myndigheter som kan lämna en anbudsgivare information om de bestämmel-
ser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall gälla för tjänsten. En-
heten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.

Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den be-

gära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn tagits till bestämmelserna om an-
ställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet. Lag
(1997:1068).

Formgivningstävling

28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller
andra tjänster som avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att
ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller något
annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag.

Medlemmarna i juryn skall vara fysiska personer som är oberoende av de
tävlande. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de täv-
lande, skall minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller lik-
värdiga kvalifikationer. Lag (1997:1068).

29 § För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller inte

1 kap. 19-25 §§. Vidare skall bestämmelserna i 30-33 §§ tillämpas endast

på formgivningstävlingar som ingår i en upphandling av tjänster vars värde
uppgår till minst 200 000 ecu, exklusive mervärdesskatt eller då den sam-
manlagda prissumman uppgår till minst nämnda belopp.

30 § Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna

skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje

tävlande.

En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. Antalet

skall vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Valet av täv-
lande skall göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något fall göras
med utgångspunkt i ett visst geografiskt område. Lag (1997:1068).

1997

background image

SFS 1997:1068

31 § En upphandlande enhet som arrangerar en formgivningstävling skall
annonsera tävlingen. Enheten skall på begäran skicka tävlingsreglerna till in-
tresserade deltagare.

32 § Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de regler
som bestämts för tävlingen och i vad som upplysts i annonsen om denna. Ett
tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte
framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.

33 § En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling
och skall tilldelas vinnaren får föregås av förhandlingar utan föregående an-
nonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden
än endast ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtliga bidrag.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges
i 2-5 kap., m.m.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskelvär-

den som anges där,

2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och understi-

ger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,

3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett

värde, och

4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde.
Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1-6 §§.
Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen

"upphandlande enhet" de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som avses i

4 kap. gäller 4 kap. 4 a §. Lag (1995:704).

Val av upphandlingsförfarande

2 § Upphandling skall göras genom förenklad upphandling. Direktupp-
handling får dock användas om upphandlingens värde är lågt eller om det
finns synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter
som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten.

Den upphandlande enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för använd-

ning av direktupphandling.

Förfrågningsunderlag, infordrande av anbud

3 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an-
nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett
sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i fråga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns särskilda

skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga varor och

processer kan komma i fråga.

1998

background image

SFS 1997:1068

Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan

komma att antas utan föregående förhandling. Vidare skall anges att anbud
skall lämnas skriftligt och att anbud som lämnas genom telegram eller tele-
fax skall bekräftas omgående genom en egenhändigt undertecknad handling.

4 § En upphandlande enhet som använder förenklad upphandling skall in-
fordra skriftliga anbud genom annons eller skrivelse. Vid avvägning av hur
omfattande annonseringen eller utskicket av skrivelserna behöver vara skall
enheten särskilt beakta huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §.

5 § I annonsen eller skrivelsen enligt 4 § eller förfrågningsunderlaget en-
ligt 3 § skall anges den dag då anbud senast skall ha kommit in. Denna dag
skall bestämmas så att anbudsgivare ges skälig tid att lämna anbud.

Vidare skall det i annonsen, skrivelsen eller förfrågningsunderlaget anges

den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

6 § En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få för-
frågningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer.

Mottagande och öppnande av anbud

7 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens
utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande enhe-
ten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning,
som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en an-
budsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara.
Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Vid förenklad upphandling som angetts innefatta förhandling får försän-

delserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses
i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns synner-
liga skäl, allteftersom de kommer in.

8 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare rättar en uppen-
bar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet.

Enheten får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras om

det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Krav som får ställas på leverantören

9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller social-

avgifter.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar

om förhållanden som avses i första stycket.

1999

background image

SFS 1997:1068

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det

inte är onödigt, kontrollera om leverantören är

1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,

2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehål-

len preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om för-

hållanden som avses i första och tredje styckena skall i förfrågningsunderla-
get, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upp-
lysningarna. Lag (1994:614).

10 § En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören inte är

registrerad i register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att re-
gistreringsskyldighet föreligger.

Prövning av anbud

11 § En upphandlande enhet får inte pröva ett anbud som har kommit in ef-

ter den dag som angetts som sista dag för lämnande av anbud. Däremot skall
enheten pröva alla andra anbud om inte annat följer av andra stycket eller

10 §.

Enheten får förkasta ett anbud

1. om leverantören i väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda

upplysningar om förhållanden som avses i 9 § första stycket, eller

2. om förhållanden som anges i 9 § första stycket 1-5 föreligger.

12 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller

2. det anbud som har lägst anbudspris.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelak-

tiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom
pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i för-
frågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständig-
heter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter
angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som

har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt
lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbudet och inte
fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt. Lag

(1997:1068).

Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar

13 § Hos den upphandlande enheten skall finnas dokumenterat de skäl på
vilka ett anbud antagits och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid
anbudsprövningen.

14 § När ett anbud har antagits skall den upphandlande enheten underrätta
anbudsgivaren om detta snarast möjligt, dock senast före utgången av den tid

2000

background image

SFS 1997:1068

under vilken anbudet är bindande för anbudsgivaren.

Anbudsgivare vars anbud inte har antagits skall snarast möjligt underrättas

om detta.

15 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud med

tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande.

Särskilda bestämmelser för upphandling som avses i avdelning B i bilagan

16 §27 Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan

överstiger de tröskelvärden som anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlande
enheten

1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12-16 §§ och 5 kap. 1-10 §§, samt

2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar efter det att

upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Byrån för Europe-
iska gemenskapernas officiella publikationer. I meddelandet skall anges om
den upphandlande enheten godkänner att meddelandet publiceras.

I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de tröskelvärden som

anges där skall enheten inom 60 dagar efter det att upphandlingen avslutats
skicka ett meddelande därom till Europeiska gemenskapernas kommission. I
meddelandet skall enheten ange

1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,

2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs-

och konkurrensintressen, och

3. om den godkänner att meddelandet publiceras. Lag (1997:1068).

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

17 § Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får regeringen

besluta om sådana undantag från bestämmelserna i detta kapitel som är nöd-
vändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Regeringen får överlåta till en upphandlande enhet att själv besluta om så-

dana undantag som avses i första stycket. Lag (1994:614).

7 kap. Överprövning, skadestånd m.m.

Överprövning

1 § En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada en-
ligt 2 § får i en framställning till länsrätten ansöka om åtgärder enligt
nämnda paragraf.

En ansökan enligt första stycket får inte prövas efter den tidpunkt då avtal

om upphandlingen slöts. Lag (1997:1068)

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon an-
nan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller
kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att upphandlingen skall
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga

27

Senaste lydelse 1995:704.

2001

background image

SFS 1997:1068

om en upphandling som avses i 4 kap., får länsrätten vid vite förbjuda den
upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att avhjälpa bristerna.

Länsrätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas

innan något annat har beslutats. Länsrätten får dock låta bli att fatta ett så-
dant interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle
medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören. Lag
(1996:433).

3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge
medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår. Lag (1995:704).

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den
upphandlande enheten har sitt hemvist.

Förbud mot överklagande

5 § Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte överklagas med stöd
av 10 kap. kommunallagen (1991:900) eller 22 kap. kyrkolagen (1992:300).

Skadestånd

6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall
ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

7 § Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling en-
ligt 4 kap. är berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda anbud
och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i
denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas upphandlingen.

8 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från
den dag då avtal om upphandlingen slöts. Väcks inte talan i tid, är rätten till
skadestånd förlorad. Lag (1997:1068).

Tillsyn

9 § En särskild nämnd, Nämnden för offentlig upphandling, utövar tillsyn
över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

Vid sin tillsyn får nämnden inhämta alla nödvändiga upplysningar från

upphandlande enheter.

Upplysningarna skall i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande.

Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhål-
lande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upp-
handlande enheten. Lag (1994:614).

10 § En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar
som Nämnden för offentlig upphandling begär för sin tillsyn. Lag (1994:614)

Granskning

11 § En upphandlande enhet kan få sina rutiner för upphandling enligt 4

kap. granskade av en oberoende granskare i syfte att bedöma om rutinerna
stämmer överens med EG:s upphandlingsregler och denna lag.

2002

background image

SFS 1997:1068

Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk standard och,

sedan granskaren försäkrat sig om att eventuella brister rättats till, utfärda ett

intyg om att rutinerna stämmer överens med denna lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare.

Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om tek-
nisk kontroll.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enheten.

Lag (1996:433).

Medling

12 §28 Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en anbudsgivare

eller anbudssökande som anser att han lidit eller kan komma att lida skada på
grund av att en upphandlande enhet under pågående upphandling inte följer
bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos Europeiska gemenskapernas
kommission. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för
offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna framställningen till
kommissionen. Lag (1997:1068).

13 §29 Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskaper-

nas kommission om den vill delta i medlingsförfarandet och dessutom om
någon ansökan har gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den

medlare som kommissionen valt samt utse vardera ytterligare en medlare.

Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har

rätt att inte godkänna de experter som anlitas av medlarna.

Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller

anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall beredas tillfälle att muntli-
gen eller skriftligen delta i medlingen. Lag (1997:1068).

14 §30 Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande bära
sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfarandet.

Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall

ställas in. Lag (1997:1068).

Verkställighetsföreskrifter

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges interna-
tionella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,

2. tekniska specifikationer, och
3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §. Lag (1997:1068).

2003

28

Senaste lydelse 1995:704.

29

Senaste lydelse 1995:704.

30

Senaste lydelse 1994:614.

background image

SFS 1997:1068

Bilaga

Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-, anlägg-
nings- eller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning C).

Avdelning A

1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och maskinut-

rustning

2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxi transport, utom

postbefordran

3 Lufttransport, utom postbefordran
4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster som avses i av-

delning B 18

5 Telekommunikation*
6 Finansiella tjänster

a Försäkringstjänster
b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta och andra

former av ersättningar**

7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster
8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den egna verk-

samheten och helt finansieras av den upphandlande enheten

9 Redovisning, revision och bokföring

10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar
11 Konsulttjänster för administration och organisation av företag
12 Arkitekttjänster

Ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsarki-
tektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

13 Tjänster avseende annonsering (reklam)
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll
15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning
16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande verk-

samhet

Avdelning B

17 Hotell-och restaurangtjänster
18 Rälsbunden transport
19 Sjötransport och annan vattenburen transport

20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats, eller i hamnar
21 Juridiska tjänster***
22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster
23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrotts verksamhet
27 Andra tjänster

* utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster

** utom tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra

finansiella instrument, förvaltning av statsskulden och sådana tjänster som utförs av

Sveriges riksbank

*** utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag

2004

background image

SFS 1997:1068

Bilaga

Avdelning C

Förteckning över yrkesområden enligt den allmänna industriella klassificeringen
av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna (NACE)

50

500

501

502

503

504

500.1
500.2

501.1
501.2
501.3
501.4
501.5
501.6
501.7

502.1
502.2
502.3
502.4

502.5

502.6

502.7

503.1
503.2

503.3
503.4
503.5
503.6

504.1
504.2
504.3

504.4
504.5
504.6

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

Byggnads- och anläggningsarbete (utan specificering) och
rivningsarbete

Byggnads- och anläggningsarbete (utan specialisering)
Rivningsarbete

Husbyggnadsarbete: bostäder, kontor, sjukhus och andra
husbyggnader

Byggnadsarbete, allmänt
Taktäckning
Utförande av skorstenar, eldstäder, ugnar
Utförande av tätskikt
Reparation och underhåll av fasader
Ställningsbygge
Andra specialiserade verksamheter i samband med bygg-
nadsarbete (inklusive träarbeten)

Anläggningsarbete: vägar, broar, järnvägar etc.

Anläggningsarbete, allmänt
Schaktning, terassering
Utförande av broar, tunnlar, schakt samt borrning
Utförande av vattenanläggningar (kanaler, hamnar, slus-
sar, dammar etc.)
Utförande av vägar (inklusive start- och landningsbanor

samt specialiserade arbeten avseende flygplatser)

Utförande av specialiserade arbeten avseende vattenför-
sörjning(konstbevattning, dränering, vatten- och avlopps-
nät, reningsverk etc.)
Andra specialiserade verksamheter i samband med an-
läggningsarbete

Installationsarbete

Installationsarbete, allmänt
Installation av ledningar för gas och vatten samt monte-
ring av sanitetsutrustning
Installation av värme- och ventilationsanläggningar
Installation av värme- och ljudisolering, vibrationsskydd
Installation av elanläggningar
Installation av antenner, åskledare, telefoner etc.

Byggnadskompletteringsarbete

Byggnadskompletteringsarbete, allmänt
Putsning
Snickeriarbeten, främst avseende montering på platsen
(inklusive parkettläggning)
Glasning, målning, tapetsering
Plattsättning och annan golv- och väggbeklädnad
Andra byggnadskompletteringsarbeten (installation av
öppna spisar etc.)

2005

Lag (1997:1068).

KlassGrupp Undergrupp Beskrivning

och position

background image

SFS 1997:1068

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

2006

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.