SFS 2022:901 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

SFS2022-901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2008:962) om valfrihets-
system ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.
2 a §
En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i ett
valfrihetssystem för idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar
till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas. Detta gäller
dock inte i fråga om sådana vårdvalssystem som avses i 7 kap. 3 § hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30).

För att kunna delta i ett reserverat valfrihetssystem får den idéburna

organisationen endast göra sådana värdeöverföringar som är tillåtna enligt
8 § första stycket lagen (2022:900) om registrering av idéburna
organisationer. Vidare får staten, en region eller en kommun inte ha ett
rättsligt bestämmande inflytande över den idéburna organisationen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349.

SFS

2022:901

Publicerad
den

17 juni 2022

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.