SFS 2022:992 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:962) om valfrihetssystem / SFS 2022:992 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
SFS2022-992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om
valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för

ackord, genomgår företagsrekonstruktion, tills vidare har inställt sina betal-
ningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord, före-

tagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande,

3. genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser

yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter

eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i
första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det

inte finns någon grund för att utesluta sökanden med stöd av första stycket 1,
2, 3 eller 5.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:992

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.