SFS 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
071092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

� definitioner (2 kap.),
� tröskelvärden (3 kap.),
� upphandlingsförfaranden (4 kap.),
� ramavtal (5 kap.),
� tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsun-

derlag m.m. (6 kap.),

� annonsering av upphandling (7 kap.),
� tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(8 kap.),

� kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),
� uteslutning av leverantörer (10 kap.),
� kvalificering och urvalsbedömning (11 kap.),
� tilldelning av kontrakt (12 kap.),
� projekttävlingar på tjänsteområdet (13 kap.),
� anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land (14 kap.),
� upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.) och
� överprövning, skadestånd m.m. (16 kap.).
Till lagen hör följande bilagor
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
� Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

1 Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1�113, Celex 32004L0017), senast ändrat
genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28,
Celex 32005R2083).

SFS 2007:1092

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1092

� Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
� Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster enligt 4�10 §§. Lagen gäller också då en upphandlande enhet anord-
nar projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och upphandlande en-
het framgår av 2 kap. 23 § respektive 20 §.

Endast 15 och 16 kap. tillämpas i fråga om upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster),
2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som

anges i lagen, eller

3. omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn

till rikets säkerhet.

I fråga om upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjäns-

ter) tillämpas inte 13 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster skall anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B- tjänster.

3 § Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling.

Verksamheter som omfattas av lagen

Gas, värme, el och dricksvatten

4 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av

1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produk-

tion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller

2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i

1.

5 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet le-
vererar gas eller värme till ett publikt nät, skall detta inte anses utgöra en så-
dan verksamhet som avses i 4 §, om

1. enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan verksamhet än

någon av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 §,

2. leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna pro-

duktion ekonomiskt, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,

beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

6 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet le-
vererar el eller dricksvatten till ett publikt nät, skall detta inte anses utgöra
en sådan verksamhet som avses i 4 §, om

background image

3

SFS 2007:1092

1. enhetens produktion behövs för en annan verksamhet än någon av dem

som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 §,

2. leverans till det publika nätet beror endast på enhetens egen förbruk-

ning, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 30 procent av enhetens totala pro-

duktion av el respektive dricksvatten, beräknat efter genomsnittet för de
senaste tre åren.

7 § Denna lag gäller även för upphandling som görs och projekttävlingar
som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som av-
ser dricksvatten enligt 4 §, om upphandlingen eller projekttävlingen har an-
knytning till

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering och den volym

vatten som används för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 procent
av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller
konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller

2. bortföring eller rening av avloppsvatten.

Transporttjänster

8 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahål-
lande eller drift av publika nät i form av transporter med järnväg, automati-
serade system, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.

Ett nät för transporttjänster skall anses finnas om tjänsten tillhandahålls en-

ligt villkor som fastställts av en behörig myndighet och som avser linje-
sträckning, tillgänglig transportkapacitet, turtäthet och liknande förhållanden.

Första stycket gäller inte sådan busstransportverksamhet som anges i

22 §.

Posttjänster m.m.

9 § Denna lag omfattar en verksamhet som består av tjänster enligt 2 kap.
13 §.

Prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen
samt tillhandahållande av hamnar och flygplatser

10 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av
ett geografiskt område i syfte att

1. prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, eller
2. ge tillgång till flygplatser, hamnar eller andra terminaler för transporter

i luften eller till havs eller på inre vattenvägar.

Undantag från lagens tillämpningsområde

Byggkoncessioner och tjänstekoncessioner

11 § Denna lag gäller inte vid tilldelning av byggkoncessioner eller tjäns-
tekoncessioner som beviljas för sådan verksamhet som omfattas av lagens
tillämpningsområde enligt 4�10 §§.

background image

4

SFS 2007:1092

Kontrakt för återförsäljning eller uthyrning till tredje man

12 § Denna lag gäller inte för anskaffningar som görs vid återförsäljning
eller uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har någon
särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kontrak-
tet och även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma villkor som
den upphandlande enheten.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska gemen-

skapernas kommission anmäla de varukategorier och verksamheter som den
anser vara undantagna enligt första stycket.

Verksamhet i tredje land samt anmälan till kommissionen

13 § Denna lag gäller inte vid upphandling som görs för att i ett land som
inte är bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) utöva sådan verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde
enligt 4�10 §§ utan fysisk användning av något nät eller geografiskt område
i ett eller flera EES-länder.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska gemen-

skapernas kommission anmäla de verksamheter som den anser vara undan-
tagna enligt första stycket.

Upphandling enligt andra internationella regler

14 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av andra bestämmel-
ser och görs enligt

1. ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom EES och någon

annan stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i ett internationellt

avtal med anknytning till stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en internationell

organisation.

Anknutna företag och samriskföretag

15 § Under de förutsättningar som anges i 16 § gäller inte denna lag för
kontrakt som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för

att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
4�10 §§, tilldelar ett företag som är anknutet till någon av dem.

16 § Bestämmelserna i 15 § gäller under förutsättning att leverans med an-
ledning av tilldelningen av byggentreprenad-, varu- eller tjänstekontrakt
motsvarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga om-
sättning av byggentreprenader, varor respektive tjänster under de föregående
tre åren.

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre

åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens
påbörjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något

background image

5

SFS 2007:1092

annat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten till-

handahåller samma eller liknande byggentreprenader, varor eller tjänster,
skall andelen beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från
byggentreprenader, varor respektive tjänster från dessa anknutna företag.

17 § Denna lag gäller inte för kontrakt som

1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att

bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
4�10 §§, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten

ingår i, om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksam-
heten under en tid av minst tre år och det i den handling som upprättats för
bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av
kommer att ingå i det under minst samma tid.

18 § På begäran av Europeiska gemenskapernas kommission skall en upp-
handlande enhet som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av un-
dantagen i 15 eller 17 § lämna uppgifter till kommissionen om namnen på de
berörda företagen eller samriskföretagen och om de berörda kontraktens art
och värde samt tillhandahålla det underlag som kommissionen anser vara
nödvändigt för att visa att relationerna mellan företaget eller samriskföreta-
get och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 15�17 §§.

Särskilda undantag

19 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser

1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servi-

tutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet, dock gäller lagen för upp-
handling av finansiella tjänster med anledning av kontrakt som avses i denna
punkt,

2. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
3. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

4. anställningar, eller
5. forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas re-

sultat endast tillkommer en upphandlande enhet i den egna verksamheten
och betalas av den upphandlande enheten.

Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt jordabalken ut-

gör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än
ägaren till jorden skall också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller så-
dana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om
de tillhör byggnadens ägare.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

20 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en upphandlande enhet
tilldelar en upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författ-
ning har ensamrätt att utföra tjänsten.

4 SFS 2007:1073-1109

background image

6

SFS 2007:1092

Kontrakt som avser vatten, energi eller bränsle i vissa fall

21 § Denna lag gäller inte för kontrakt som tilldelas av en upphandlande
enhet och avser

1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver verk-

samhet enligt 4 § som avser dricksvatten, eller

2. leverans av energi eller bränsle för energiproduktion, om den upphand-

lande enheten bedriver verksamhet enligt 4 § som avser el, gas eller värme
eller verksamhet som avses i 10 § 1.

Vissa busstransporttjänster

22 § Lagen gäller inte för upphandling som avser busstransportverksamhet
enligt 8 § om verksamheten var undantagen från tillämpningsområdet för rå-
dets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphand-
lingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, trans-
port- och telekommunikationssektorerna

3, senast ändrat genom kommissio-

nens direktiv 2001/78/EG

4 enligt dess artikel 2.4 och påbörjades senast den

30 april 2004.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

23 § Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det särskilda förfarande
som anges i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG
av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

5, senast ändrat genom

kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005

6, att verksamheten är direkt

konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.

Europeiska gemenskapernas kommission prövar efter begäran från en

upphandlande enhet om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda
för viss verksamhet.

Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

24 § Upphandlande enheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet
sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande
och proportionalitet iakttas.

Kontrakt som rör mer än en verksamhet

25 § Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet, skall de bestämmelser till-
lämpas som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser.

3 EGT nr L 199, 09/98/1993, s. 84-138, ändrat genom Europarlamentets och rådets di-
rektiv 98/4/EG den 16 februari 1998, EGT nr L 101, 01/04/1998 s. 1�16.

4 EGT L 285, 29.10.2001, s. 1�162 (Celex 32001L0078).

5 EUT L 134, 30/04/2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

6 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).

background image

7

SFS 2007:1092

26 § Om ett kontrakt är avsett för både en verksamhet som omfattas av
denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen (2007:1091) om offent-
lig upphandling skall den sistnämnda lagen tillämpas på kontraktet om det
inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen
avser.

27 § Om ett kontrakt är avsett för både en verksamhet som omfattas av
denna lag och en annan verksamhet som inte omfattas av vare sig denna lag
eller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling skall denna lag tillämpas
på kontraktet om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kon-
traktet huvudsakligen avser.

28 § En upphandlande enhet får inte välja att tilldela endast ett kontrakt
som avser mer än en verksamhet eller separata kontrakt för de olika verk-
samheterna i avsikt att bestämmelserna i denna lag eller i lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling inte skall bli tillämpliga.

Rätten att få delta i en upphandling

29 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt bestämmelser i det
land i vilket verksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som
kontraktet är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en upphandling en-
dast på grund av krav på att leverantören skall vara en fysisk eller en juridisk
person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt

som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten, får
juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn
och yrkeskvalifikationer på de personer som skall utföra tjänsterna.

30 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ett anbud
och att lämna ett anbud. Den upphandlande enheten får inte ställa upp vill-
kor om att sådana grupper skall ha en bestämd juridisk form för att få lämna
en anbudsansökan eller ett anbud. Enheten får dock begära att en grupp skall
ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för
att kontraktet skall kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett selek-
tivt förfarande eller förhandlat förfarande eller i ett urvalsförfarande enligt
15 kap.

2 § Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande infly-

tande,

2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphand-

lande enhet, och

background image

8

SFS 2007:1092

3. företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under be-

stämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finan-
siellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper konsoli-

deras med den upphandlande enhetens enligt kraven i rådets sjunde direktiv
83/349/EEG av den 13 juni 1983

7, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/46/EG

8.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande enhet

direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter
i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,

enligt krav som ställs upp av den upphandlande enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekono-
misk funktion.

4 § Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggen-
treprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs
av rätt att utnyttja anläggningen.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid of-
fentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam termi-
nologi vid offentlig upphandling (CPV)

9, ändrad genom kommissionens för-

ordning (EG) nr 2151/2003

10.

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 1�3 avviker från CPV-

nomenklaturen har dessa företräde.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller
radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsme-
dier.

7 § Med erkända organ avses sådana provnings- och kalibreringslaborato-
rier samt organ för inspektion och certifiering som uppfyller tillämpliga eu-
ropeiska standarder.

8 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en
upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.

7 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1�17 (Celex 31983L0349).

8 EUT L 224, 16.8.2006, s. 1�7 (Celex 32006L0046).

9 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1�562 (Celex 32002R2195).

10 EGT L 329, 16.12.2003, s. 1�270 (Celex 32003R2151).

background image

9

SFS 2007:1092

9 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande
enheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren
med en eller flera av dem.

10 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-

rantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhanda-

hållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-

natur.

11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor el-
ler tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

12 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägar-
förvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett lands-

ting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet le-

damöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

13 § Med posttjänster avses insamling, sortering, transport och överläm-
nande av postförsändelser.

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den slutliga ut-

formning i vilken den skall överlämnas, såsom brevförsändelser, böcker, ka-
taloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med el-
ler utan kommersiellt värde.

Med närstående posttjänster avses följande tjänster som tillhandahålls av

en upphandlande enhet som även tillhandahåller posttjänster:

1. tjänster som innebär hantering av posttjänster såväl före som efter av-

sändandet,

2. adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post, säker elek-

tronisk överföring av kodade dokument och andra liknande tjänster, om
tjänsterna har anknytning till och utförs helt med elektroniska medel,

3. tjänster som avser oadresserad direktreklam och andra försändelser

som inte omfattas av andra stycket,

4. tjänster som avser postanvisningar och girobetalningar samt finansiella

tjänster som anges i 1 kap. 19 § första stycket 3 och är hänförliga till kate-
gori 6 i bilaga 2 (A-tjänster),

5. filatelitjänster, och
6. tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra

tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).

background image

10

SFS 2007:1092

14 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som
anordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

15 § Med publikt nät avses ett nät som är avsett för att tillhandahålla tjäns-
ter för allmänheten inom de verksamheter som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde enligt 1 kap. 4�10 §§.

16 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upp-
handlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villko-
ren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

17 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan
ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upp-
handlande enheten att delta får lämna anbud.

18 § Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett
tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller del-
vis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten.

19 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller utförande av tjäns-
ter enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tjänster) och som inte utgör ett byggen-
treprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 24 §.

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-tjänster

skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än
värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar verksamhet som

hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som är underordnad kon-
traktets ändamål i övrigt, skall behandlas som ett tjänstekontrakt.

20 § Med upphandlande enheter avses i denna lag dels upphandlande
myndigheter enligt 21 §, dels sådana företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande

över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt

1 kap. 4�10 §§ med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt tredje
stycket.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande myn-

dighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än hälf-
ten av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet eller ensamrätt

som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 1 kap.

4�10 §§ till ett eller flera företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

background image

11

SFS 2007:1092

21 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn-
digheter.

Vid tillämpning av denna lag skall med upphandlande myndighet jämstäl-

las

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket el-

ler församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ en-
ligt 2.

22 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är
tillgängliga på Internet och som innehåller information om den upphand-
lande enheten och dess upphandlingar.

23 § Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande
enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor,
tjänster eller byggentreprenader.

24 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra el-
ler hyrköp av varor under förutsättning att kontraktet inte skall anses utgöra
ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 19 §
andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar

monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbe-
tena är mindre än värdet av varorna.

25 § Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får
lämna anbud.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

26 § Med direktupphandling avses ett förfarande utan krav på anbud.

27 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer
har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upp-
handlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

28 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har
rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder
vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får för-
handla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag skall tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till
minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska gemenskapernas kommis-
sion vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet
avser

background image

12

SFS 2007:1092

1. varu- eller tjänstekontrakt, eller
2. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar finns i 13

kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

2 § Värdet av kontrakt som avses i 1 § skall uppskattas till det totala be-
lopp, som skall betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen skall options- och
förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare skall de premier
och ersättningar som den upphandlande enheten planerar att betala till an-
budssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

3 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt skall avse värdet vid den tid-
punkt då en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 § skickas ut eller, om
en sådan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande enheten
bjuder in leverantörer till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

4 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss mängd
varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Kontrakt som omfattar både varor och tjänster

5 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster skall omfatta
det totala värdet av kontraktet. I det totala värdet skall även värdet av monte-
rings- och installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

6 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphand-
las samtidigt i form av delkontrakt, skall det sammanlagda värdet av delkon-
trakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids,
skall varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna
om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt

vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkon-

trakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkon-
trakten.

Vid tilldelning av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna pa-

ragraf skall 15 kap. tillämpas.

background image

13

SFS 2007:1092

Byggentreprenadkontrakt

7 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt skall kost-
naden för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upphand-
lande enheten tillhandahåller entreprenören för att entreprenaden skall
kunna fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att entreprenaden skall

kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen av värdet, om det skulle medföra
att lagens regler om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

8 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp
av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader skall beräk-
nas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid skall värdet beräknas till den to-

tala kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan be-

stämmas skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som
skall förnyas

9 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
eller som skall förnyas inom viss tid, skall beräknas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upp-

handlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det före-
gående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara
ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer
efter det första kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveran-
sen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskaps-
året.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

10 § Värdet av ett tjänstekontrakt skall beräknas med utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som skall betalas och

andra former av ersättning,

2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster: arvoden, pro-

visioner, ränta och andra former av ersättning, och

3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller provisio-

ner som skall betalas och andra former av ersättning.

background image

14

SFS 2007:1092

11 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, skall
värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader och av månadsvärdet mul-
tiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.

Ramavtal

12 § Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta sammanlagda
värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

4 kap. Upphandlingsförfaranden

�ppet, selektivt och förhandlat förfarande

1 § Vid upphandling skall öppet, selektivt eller förhandlat förfarande an-
vändas. Tilldelning av kontrakt skall föregås av annonsering enligt 7 kap.
1 § om inte något annat följer av 2 §.

Tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

2 § En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående annon-
sering om

1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte lämnats några

anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats vä-
sentligt,

2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för forsknings-, experiment-,

studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att
det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldel-
ning som i första hand har något sådant syfte,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,

4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska,

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande
enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller för-
handlat förfarande med föregående annonsering,

5. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga le-

verantören, om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidi-

gare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende
drift och underhåll,

6. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte in-

går i det ursprungliga projektet eller ingår i det ursprungliga kontraktet, om

a) kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för

att kontraktet skall kunna fullgöras,

background image

15

SFS 2007:1092

b) de skall utföras av den ursprungliga leverantören,
c) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upp-

handlande enheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

d) de kan avskiljas och är absolut nödvändiga för att det ursprungliga kon-

traktet skall kunna fullgöras,

7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare

byggentreprenader under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ur-

sprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., samt

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas,

8. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna

lag,

10. det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga

erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt un-
der det normala marknadspriset, eller

11. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom

att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller
trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande
förfarande.

Projekttävling

3 § En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående annon-
sering om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på en projekttävling
som anordnats enligt 13 kap., under förutsättning att kontraktet enligt täv-
lingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, skall vinnarna

inbjudas att delta i förhandlingar.

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande enhet får ingå ramavtal med tillämpning av bestäm-
melserna om upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i denna
lag.

background image

16

SFS 2007:1092

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer skall ingå i annonsen om upphandling, för-
frågningsunderlaget eller de kompletterande handlingarna. Specifikatio-
nerna skall vara utformade på något av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till krite-

rier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utform-
ning med tanke på samtliga användares behov.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 § De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas, vara utfor-
made med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga
4, och i turordning hänvisa till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. europeiskt tekniskt godkännande,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardi-

seringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk tek-

nisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av byggentre-
prenader samt materialanvändning.

Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av orden ⬝eller lik-

värdigt⬝.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvi-

kande bestämmelser.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 § En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna som
prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kra-
ven skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande enhet får hänvisa till de tekniska specifikationerna en-

ligt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller
funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna genom

hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper och
till prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om andra
egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung,
tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varu-
märke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa fö-
retag gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i specifikatio-

nerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphand-

background image

17

SFS 2007:1092

lingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift eller hänvis-
ning skall följas av orden "eller likvärdigt".

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till tekniska specifikatio-
ner enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av att varorna
eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som den har hänvi-
sat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna
på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna.

6 § Om en upphandlande enhet väljer att i enlighet med 3 § ange pre-
standa- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett
anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet överensstämmer med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godkännande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt stan-

dardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga byggentrepre-

nader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som
den upphandlande enheten har ställt upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande enhet anger miljöegenskaper i form av pre-
standa- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifika-
tioner, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de va-

ror eller tjänster som skall upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och
3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.
Den upphandlande enheten får ange att varor eller tjänster som är för-

sedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifika-
tioner som angetts i förfrågningsunderlaget men skall godta även annat
lämpligt bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande enheter skall godta intyg från organ som är erkända i ett
EES-land.

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

9 § En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leverantör de
tekniska specifikationer som regelbundet anges i enhetens upphandlingskon-
trakt. Detsamma gäller för de specifikationer enheten avser att tillämpa vid
tilldelning av kontrakt som förhandsannonseras enligt 7 kap. 3 §.

background image

18

SFS 2007:1092

Om specifikationerna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leve-

rantören, är det tillräckligt att enheten hänvisar till handlingarna.

Anbud med alternativa utföranden

10 § Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna anbud med alternativa utfö-
randen.

En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange om den god-

känner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte anges, är anbud
med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande enhet som tillåter anbud med alternativa utföranden

skall i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav som gäller för sådana
anbud och de särskilda villkor som gäller för hur de skall presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid upp-

handlingen.

11 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande en-
het som har tillåtit anbud med alternativa utföranden enligt 10 § inte förkasta
ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjäns-
tekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett
tjänstekontrakt.

Underentreprenad

12 § I förfrågningsunderlaget får en upphandlande enhet begära att an-
budsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att
läggas ut på tredje man och vilka underleverantörer som föreslås.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

13 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka
organ som kan lämna en anbudssökande eller anbudsgivare information om
de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvill-
kor som kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader som skall
omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande enheten lämnar sådana upplysningar avseende ar-

betarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att anbudssökande eller an-
budsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana
villkor vid utformningen av anbudet.

Första och andra styckena skall inte påverka tillämpningen av bestämmel-

serna i 12 kap. 3 § om granskning av onormalt låga anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

14 § En upphandlande enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och
andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i
annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

background image

19

SFS 2007:1092

7 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett
ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av
4 kap. 2 §.

Olika slag av annonsering

2 § Annonsering om upphandling kan ske genom

1. förhandsannonsering enligt 3 §,
2. förhandsannonsering enligt 4 §,
3. annonsering om att det finns ett kvalificeringssystem enligt 5 §, eller
4. annonsering om upphandling som skall ske genom öppet, selektivt eller

förhandlat förfarande.

Tilldelning av kontrakt skall annonseras enligt 6 § (efterannonsering).

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 § En upphandlande enhet som vill tillämpa bestämmelserna om förkort-
ning av tidsfrister i 8 kap. 5 § skall i en annons lämna information om de
kontrakt eller ramavtal som enheten avser att tilldela respektive ingå under
de närmast följande tolv månaderna (förhandsannonsering).

Inbjudan genom förhandsannonsering att lämna intresseanmälan

4 § Annonsering om upphandling enligt 1 § får göras genom förhandsan-
nonsering. I annonsen skall anges

1. vilka varor, byggentreprenader eller tjänster som kontraktet kommer att

omfatta, och

2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt förfarande eller för-

handlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intresserade
leverantörer skriftligen skall anmäla sitt intresse.

Annonseringen skall offentliggöras tidigast tolv månader före den dag då

enheten skickar ut inbjudan enligt 8 kap. 14 § att delta i upphandlingen.

Den upphandlande enheten skall följa de tidsfrister som anges i 8 kap.

1�9 §§.

Annonsering om kvalificeringssystem

5 § En upphandlande enhet som upprättar ett kvalificeringssystem enligt
11 kap. 2 § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall innehålla
uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler som
avses i 11 kap. 3 §.

Om systemet skall gälla under längre tid än tre år, skall annonsen publice-

ras årligen. Om det skall gälla kortare tid än tre år, är det tillräckligt med en
annons i början av perioden.

background image

20

SFS 2007:1092

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

6 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal skall till Europeiska gemenskapernas kommission skicka en an-
nons om upphandlingsresultatet senast två månader efter det att kontraktet
tilldelats eller ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-
stäms av den upphandlande enheten skall särskild hänsyn tas till hur kompli-
cerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva
för att utarbeta anbuden. Dock skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 § Vid öppet förfarande skall tidsfristen för att komma in med anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för pu-
blicering, om inte något annat följer av 5�8 §§.

Tidsfrister vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med
föregående annonsering

3 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående an-
nonsering skall tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar efter
annonsering enligt 7 kap. 2 § första stycket 4 eller svar på en uppmaning att
bekräfta intresset för anbudsgivning efter en inbjudan enligt 14 § vara minst
37 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag då an-
nonsen eller inbjudan skickades till utvalda anbudssökande.

Det som anges i första stycket gäller om inte något annat följer av 4, 6 el-

ler 9 §.

Tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse

4 § Tidsfristen för att komma in med anbud får anges till den tid som har
överenskommits mellan den upphandlande enheten och de anbudssökande
som utvalts av enheten, under förutsättning att alla anbudssökande får
samma tid för att lämna anbud.

Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås, bör tidsfristen

vara minst 24 dagar och inte i något fall kortare än 10 dagar från den dag då
inbjudan att lämna anbud skickades till samtliga anbudssökande.

Tidsfrist efter förhandsannonsering

5 § Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 7 kap.
3 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet förfarande vara

background image

21

SFS 2007:1092

minst 36 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag
då annonsen skickades för publicering.

De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast om
1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga XV A del I

och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster

11, senast ändrat genom kommis-

sionens förordning (EG) nr 2083/2005

12, i den mån uppgifterna var tillgäng-

liga vid tidpunkten för förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

6 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får tids-
fristerna enligt 2 och 5 §§ för att komma in med anbud vid öppet förfarande
och tidsfristen enligt 3 § för att komma in med anbudsansökningar vid selek-
tivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering förkortas med
sju dagar.

Vid selektivt eller förhandlat förfarande får tidsfristen enligt första stycket

aldrig vara kortare än 15 dagar från den dag då annonsen skickades för
publicering eller inbjudan enligt 14 § skickades till samtliga anbudssökande.

7 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet förfarande enligt
2 och 5 §§ får, utöver vad som följer av 6 §, förkortas med fem dagar, om
den upphandlande enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och full-
ständig tillgång till förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om
upphandlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission för
publicering.

Tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande eller för-

handlat förfarande enligt 4 § andra stycket får förkortas med fem dagar, om
den upphandlande enheten ger fri, direkt och fullständig tillgång med elek-
troniska medel till förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upp-
handlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission för
publicering. Tidsfristen får dock aldrig vara kortare än den minsta tid som
anges i 4 § andra stycket.

Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt skall

anges i annonsen.

Minsta tillåtna tidsfrist

8 § En förkortning av tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet
förfarande enligt 6§ första stycket och 7 § får, räknat från den dag då annons
om upphandlingen skickades för publicering, inte i något fall leda till en
tidsfrist som är

1. kortare än 15 dagar, om annonsen skickas med elektroniska medel, eller
2. 22 dagar i annat fall.

11 EUT L 134, 30/04/2004 s. 1 (Celex 32004L0017).

12 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).

background image

22

SFS 2007:1092

Förlängning av tidsfrister

9 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och kompletterande
upplysningar, trots att detta begärts i god tid, inom de tidsfrister som anges i
10 och 13 §§, skall fristerna för att komma in med anbud förlängas så att alla
leverantörer skall kunna få kännedom om all den information som behövs
för att utarbeta ett anbud.

Bestämmelserna i första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas

annat än efter ett besök på plats.

Första och andra styckena gäller inte om tidsfristen angetts efter en över-

enskommelse enligt 4 § första stycket.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande

10 § Om en upphandlande enhet vid öppet förfarande inte enligt 7 § ger
fri, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska medel till hela förfråg-
ningsunderlaget, skall förfrågningsunderlaget skickas till en leverantör se-
nast sex dagar efter det att begäran att få ut handlingarna har tagits emot.
Detta gäller dock bara om leverantörens begäran har gjorts i god tid före ut-
gången av tidsfristen för att lämna anbud.

Den upphandlande enheten skall på begäran av en leverantör lämna ut

kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar
före angiven sista dag för att komma in med anbud, under förutsättning att
en sådan begäran har gjorts i god tid.

Inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla vid selektivt
respektive förhandlat förfarande

11 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering skall en upphandlande enhet vid ett och samma tillfälle skicka
en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att komma in med
anbud eller att förhandla.

Inbjudan skall innehålla förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderla-

get är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock tillräckligt att
inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan skall dessutom innehålla minst uppgift om
1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt,

samt belopp och betalningssätt, om det skall betalas en avgift för handling-
arna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet skall

skickas och på vilket eller vilka språk det skall skrivas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. tilldelningskriterier, om det inte av en annons framgår att det finns ett

kvalificeringssystem som används för upphandling,

6. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller

kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av annon-

background image

23

SFS 2007:1092

sen om upphandling, annonsen om att det finns ett kvalificeringssystem eller
av förfrågningsunderlaget, och

7. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande enheten skall lämna ut
förfrågningsunderlaget

12 § Om någon annan än den upphandlande enheten på begäran skall
lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, skall adressen anges i in-
bjudan. Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift skall
betalas för de begärda handlingarna, skall upplysning om fristen och avgif-
ten samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna skall skickas till leverantörerna så snart som

möjligt efter det att begäran har tagits emot.

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid
selektivt och förhandlat förfarande

13 § Den upphandlande enheten skall vid selektivt och förhandlat förfa-
rande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget el-
ler kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista dag för att
komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god tid.

Inbjudan efter förhandsannonsering

14 § Om upphandlingen har förhandsannonserats, skall samtliga anbuds-
sökande bjudas in för att få mer detaljerade upplysningar om upphandlingen
samt ges tillfälle att bekräfta sitt intresse för upphandlingen. Först när den
upphandlande enheten har fått veta vilka anbudssökande som fortfarande är
intresserade, får den ange vilka leverantörer som skall få komma in med an-
bud eller delta i förhandlingar.

Inbjudan skall innehålla minst uppgift om
1. typ och mängd av det som skall upphandlas, option på ytterligare kon-

trakt och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller kon-
trakt som kan förnyas, typ och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt
för kommande annonser om upphandling av byggentreprenader, varor eller
tjänster,

2. huruvida selektivt eller förhandlat förfarande skall användas,
3. dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslutande av bygg-

entreprenaden eller tjänsterna,

4. inlämningsadress och sista dag för begäran att få ut underlag för ansö-

kan samt uppgift om på vilket eller vilka språk ansökan skall skrivas,

5. adress till den som sköter upphandlingen och nödvändiga upplysningar

om hur förfrågningsunderlaget och övriga handlingar rekvireras,

6. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplys-

ningar som krävs från leverantörer,

7. belopp och betalningssätt, om en avgift skall betalas för de handlingar

som gäller upphandlingen,

8. huruvida kontraktet avser köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kom-

bination av dessa,

background image

24

SFS 2007:1092

9. kriterier för tilldelning av kontrakt samt kriteriernas inbördes vikt eller

kriteriernas prioritetsordning, om detta inte redovisas i förhandsannonsen
eller i förfrågningsunderlaget, och

10. övriga uppgifter som är av betydelse för upphandlingen.

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud skall lämnas skriftligen om inte något
annat följer av andra eller tredje stycket.

En upphandlande enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud

skall lämnas med något elektroniskt medel.

Enheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.
Enheten skall i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas och i en

annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke-
diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans
med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk
inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, skall fin-
nas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande enhet får kräva att elektroniska anbud skall vara för-

sedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande enhet skall ha sådan utrustning att den elektroniskt kan

ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt.
Utrustningen skall vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa
uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer skall få tillgång till upp-
gifterna och att det skall gå att spåra om någon obehörig har tagit del av upp-
gifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § skall anbudssökande
och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för att lämna anbudsansökan
eller anbud i annan form lämna in sådana handlingar som avses i 10 kap. 4 §
och 11 kap. 11 och 12 §§ om de inte finns tillgängliga i elektronisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande enhet får begära att en anbudsansökan som görs per
telefax skall bekräftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 § andra
stycket eller genom en egenhändigt undertecknad handling som är enheten
tillhanda före utgången av den tidsfrist som enheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, skall en bekräftelse skickas före

utgången av ansökningstiden.

background image

25

SFS 2007:1092

Den upphandlande enheten skall i annonsen om upphandling eller i inbju-

dan enligt 8 kap. 14 § ange sådana villkor som avses i första och andra
styckena.

Uppgifter från leverantörer skall bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som rör ett
upphandlingsärende skall bevaras säkert.

�ppnande av anbud

7 § Den upphandlande enheten får inte ta del av innehållet i anbudsansök-
ningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbudsansö-
kan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart som möjligt efter an-

budstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som ut-
setts av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en
förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begä-
ran av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare utsedd per-
son närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begä-
ran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande eller anbudsgi-
vare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppen-
bart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Enheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller

kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbe-
gränsning. Enheten får också begära att en leverantör förtydligar eller kom-
pletterar handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande enhet skall snarast möjligt skriftligen underrätta an-
budssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett
ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.

En sådan underrättelse skall lämnas även när en upphandlande enhet be-

slutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna
anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen.

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande enhet skall till den anbudssökande eller anbudsgi-
vare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansö-
kan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande enhet skall på begäran av en anbudsgivare som har läm-

nat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de

background image

26

SFS 2007:1092

relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare
som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena skall lämnas snarast möj-

ligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange den tid
som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud. Vid öppet förfarande
skall det anges i annonsen om upphandling.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

underrättelse enligt 9 § första stycket eller upplysningar enligt 10 §.

Beslut om kvalificering av leverantör

12 § En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem enligt
11 kap. 2 § skall inom skälig tid pröva en ansökan från en leverantör om att
få delta i systemet och underrätta sökanden om beslutet. Om beslutet inte
kommer att fattas inom fyra månader från det att ansökan gjordes, skall den
upphandlande enheten inom två månader underrätta sökanden om orsakerna
till att handläggningen kommer att ta längre tid och ange när beslut kommer
att fattas.

Ansökningar om att få delta i kvalificeringssystemet får avslås endast med

tillämpning av sådana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 §§.

En sökande vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet och om

skälen för detta så snart som möjligt och senast inom 15 dagar från det att
beslutet fattats.

Underrättelse om att uteslutning övervägs

13 § Om en leverantör har kvalificerat sig, får en upphandlande enhet som
har ett kvalificeringssystem utesluta leverantören endast med tillämpning av
sådana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 §§.

En upphandlande enhet får inte utesluta en leverantör om inte leverantö-

ren dessförinnan underrättats om att det finns risk för uteslutning och om
skälen för det. Underrättelsen skall ha skickats minst 15 dagar före den dag
då beslut skall fattas.

Bevarande av information

14 § En upphandlande enhet skall bevara sådan information om varje kon-
trakt som behövs för att vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut om

1. kvalificering och val av leverantörer samt tilldelning av kontrakt,
2. tillämpning av förfaranden utan föregående annonsering om upphand-

ling enligt 4 kap. 2 §, och

3. tillämpning av bestämmelserna om att viss upphandling skall undantas

från lagens tillämpningsområde.

När en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som inte

omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansök-

background image

27

SFS 2007:1092

ningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

Informationen och handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag

då kontraktet tilldelades.

10 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet skall ute-
sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-
ling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraft-
vunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd

98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av arti-
kel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kri-
minell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott

13,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe-
iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i

14, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av

den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördra-
get om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn

15,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

16, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG

av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar

17, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2001/97/EG

18.

�r leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en fö-

reträdare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör skall uteslutas med

stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det
inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att

utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får på
de grunder som anges i 1 § utesluta en leverantör från att delta i ett kvalifice-
ringssystem eller en upphandling.

13 EGT L 351, 29.12.1998, s. 1 (Celex 31998F0733).

14 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

15 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

16 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

17 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

18 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

background image

28

SFS 2007:1092

3 § En upphandlande enhet får, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, ute-
sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphand-
ling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutöv-

ningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter el-

ler skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestäm-
melse.

�r leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund

för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Intyg och bevis angående leverantör

4 § Den upphandlande enheten skall som bevis för att det inte finns grund
för att utesluta en leverantör godta utdrag ur officiellt register eller annan
likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § eller 3 §
första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett
förhållande som avses i 3 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i

leverantörens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de
fall som avses i 1 § eller 3 § första stycket 1�3 kan de ersättas av en utsaga
som har avgetts på heder och samvete eller av en likvärdig åtgärd.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända

leverantörer i ett land inom EES, får det antas att leverantören uppfyller de
förutsättningar som anges i 1 § eller i 3 § första stycket 1�5.

11 kap. Kvalificering och urvalsbedömning

Inledande bestämmelse

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den upphandlande enheten
kontrollera lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits enligt
10 kap. 1, 2 eller 3 §.

background image

29

SFS 2007:1092

Kvalificeringssystem

Upprättande av ett kvalificeringssystem

2 § En upphandlande enhet får ha ett särskilt kvalificeringssystem för
urval på förhand av leverantörer som får delta i selektivt förfarande eller för-
handlat förfarande. En kvalificering får begränsas till deltagande i upphand-
lingar av en eller flera kategorier av byggentreprenader, varor och tjänster.

Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.
När ett kvalificeringssystem upprättas och tillämpas skall 7 kap. 5 §,

9 kap. 12 och 13 §§, 3, 4, 6 och 11�12 §§ i detta kapitel samt 12 kap. tilläm-
pas.

Fastställande av kriterier och regler för kvalificeringssystem

3 § Den upphandlande enheten skall ange kriterier och regler för urval till
ett kvalificeringssystem, och i den utsträckning som framgår av 10 kap.,
grunder för uteslutning från ett sådant system. Detta kan göras genom en
hänvisning till andra företags kvalificeringssystem.

Kriterierna och reglerna skall tillhandahållas den leverantör som begär

det.

En leverantör kan när som helst kan ansöka om att bli kvalificerad.
Kriterierna och villkoren för urval får vid behov uppdateras. Berörda leve-

rantörer skall underrättas om de ändringar som gjorts.

Tekniska specifikationer

4 § Om de kriterier och regler som avses i 3 § omfattar tekniska specifika-
tioner, skall bestämmelserna i 6 kap. 1�8 §§ tillämpas i fråga om sådana spe-
cifikationer.

Tillgång till andra företags kapacitet

5 § När de kriterier och regler för kvalificering som avses i 3 § innefattar
krav som rör leverantörernas ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapa-
citet får en leverantör vid behov åberopa andra företags kapacitet, förmåga
eller kunnande. Leverantören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från
företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga
över nödvändiga resurser under hela den period under vilken kvalificerings-
systemet är giltigt.

Förteckning över leverantörer

6 § De leverantörer som av den upphandlande enheten ansetts kvalifice-
rade att delta i kvalificeringssystemet skall föras upp i en förteckning, som
enligt 9 kap. 14 § skall bevaras. Av förteckningen skall det framgå om en
leverantörs kvalificering är begränsad till deltagande i upphandlingar av en
eller flera kategorier av byggentreprenader, varor, och tjänster.

background image

30

SFS 2007:1092

Kvalificerad leverantör skall väljas

7 § Om upphandling sker med hjälp av ett kvalificeringssystem, skall
anbudsgivarna i ett selektivt förfarande eller deltagarna i ett förhandlat för-
farande väljas ut bland de anbudssökande som kvalificerat sig enligt detta
system.

Kvalitativa urvalskriterier

Fastställande av urvalskriterier

8 § Vid öppet förfarande skall en upphandlande enhet se till att urvalskrite-
rierna är tillgängliga för de presumtiva leverantörerna.

Om urvalskriterierna innefattar krav som rör leverantörernas ekonomiska,

tekniska eller yrkesmässiga kapacitet får andra företags kapacitet åberopas
enligt 5 §.

De kriterier och regler som anges skall i den utsträckning som framgår av

10 kap. innefatta grunder för uteslutning från att delta i en upphandling.

Val av anbudssökande vid selektivt eller förhandlat förfarande

9 § Vid selektivt eller förhandlat förfarande skall en upphandlande enhet
välja ut eller utesluta leverantörer enligt de kriterier och grunder som enhe-
ten angett och gjort tillgängliga för berörda leverantörer.

Begränsning av antalet anbudssökande vid selektivt och förhandlat
förfarande

10 § Vid selektivt eller förhandlat förfarande får den upphandlande enhe-
ten använda kriterier som grundas på ett objektivt behov av att minska anta-
let anbudssökande till en nivå som kan anses rimlig med hänsyn till särskilda
förhållanden i samband med upphandlingen och på de resurser som behövs
för dess genomförande. De utvalda anbudssökandena skall dock vara så
många att effektiv konkurrens kan uppnås.

Kvalitetssäkringsstandarder

11 § Om en upphandlande enhet kräver att leverantören visar upp ett intyg
utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören iakttar vissa kvalitets-
säkringsstandarder, skall enheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som
bygger på relevanta europeiska standarder på området och vilka kvalitets-
säkringssystem är certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder
för certifiering.

Enheten skall godkänna likvärdiga intyg från andra organ som är etable-

rade inom EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetssäk-
ringsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Standarder för miljöledning

12 § När det gäller byggentreprenad- eller tjänstekontrakt kan en upphand-
lande enhet, när det behövs, kräva att leverantörerna anger de åtgärder för

background image

31

SFS 2007:1092

miljöledning som de kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, för att där-
igenom kontrollera deras tekniska förmåga.

Om den upphandlande enheten i ett sådant fall kräver att få tillgång till ett

av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören upp-
fyller vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och
miljöredovisningsordning

19 (EMAS) eller till miljöledningsstandarder som

bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder. Miljöled-
ningsstandarderna skall vara certifierade av organ som uppfyller gemen-
skapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standar-
der för certifiering.

Enheten skall godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade

inom EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga miljöledningsåt-
gärder som lämnas av leverantörerna.

12 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande enheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelak-

tiga, skall enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet
för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenska-
per, driftkostnader, kostnadseffektivtet, kvalitet, estetiska, funktionella och
tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandlingen eller i förfråg-

ningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet som kommer
att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 § Den upphandlande enheten skall ange hur sådana kriterier som avses i
1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket an-
bud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges
som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande enheten inte är möjligt att ange vikt-

ningen av de olika kriterierna, skall dessa anges i fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning skall anges i
1. annonsen om upphandlingen,
2. förfrågningsunderlaget,
3. en inbjudan om att bekräfta intresse som avses i 8 kap. 14 §, eller
4. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar.

19 EGT L 114, 24.04.2001, s. 1 (Celex 32001R0761).

background image

32

SFS 2007:1092

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande enhet får förkasta ett anbud om den finner att priset
är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan enheten skriftligen
begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande
svar.

En begäran om förklaring kan gälla
1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att

fullgöra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbets-

förhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.
Den upphandlande enheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att yttra sig

över enhetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de lämnade
förklaringarna.

4 § Om en upphandlande enhet finner att ett anbud är onormalt lågt på
grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får enheten begära en för-
klaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begäran
och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande enheten visa
att det är fråga om ett med EG-fördraget förenligt stöd, får anbudet förkas-
tas.

En upphandlande enhet som förkastar ett anbud enligt första stycket skall

underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om det.

13 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel skall tillämpas på projekttävlingar som

1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett tjänstekontrakt, eller
2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.
Första stycket gäller endast om tröskelvärdet uppgår till minst det belopp

som framgår av 2 §.

Tröskelvärden för projekttävlingar

2 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som Europeiska
gemenskapernas kommission vid varje tid har beslutat eller lämnat medde-
lande om.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

3 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling
skall beräknas till värdet av tjänstekontraktet med i förekommande fall till-
lägg för värdet av det tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller

background image

33

SFS 2007:1092

en av vinnarna i tävlingen. I värdet skall även de priser och ersättningar som
skall betalas till deltagarna inräknas.

Val av deltagare

4 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare.
Den upphandlande enheten skall ange kriterier för urvalet av deltagare.

Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds skall vara så stort att effektiv kon-

kurrens uppnås.

Annonsering

5 § En upphandlande enhet som avser att anordna en projekttävling skall
annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

6 § I fråga om kommunikation och information skall bestämmelserna i
9 kap. 1�6 §§ och 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt på pro-
jekttävlingar.

7 § Resultatet av en projekttävling skall sändas till Europeiska gemenska-
pernas kommission inom två månader efter det att projekttävlingen har av-
slutats.

Juryn och dess sammansättning

8 § En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i
juryn skall vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till delta-
garna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikatio-
ner för att få delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av ledamö-
terna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

9 § Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det

inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall
gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om pro-

jekttävlingen beaktas.

10 § Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilket
tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall innehålla en motivering till
rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas
behov av att göra.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor

som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspek-
ter.

background image

34

SFS 2007:1092

Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan ledamöterna i

juryn och tävlingsdeltagarna.

14 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

Tillämpningsområdet

1 § För anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket
Europeiska gemenskapen inte har slutit avtal som tillförsäkrar företag från
gemenskapen jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje
land, tillämpas 2 och 3 §§.

Bestämmelserna i 1�3 §§ tillämpas inte om något annat följer av åtagan-

den som gemenskapen eller Sverige har med tredje land.

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land får förkastas

2 § En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt förkasta ett
anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, om andelen sådana va-
ror, bestämd enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

20 uppgår till mer än

hälften av det totala värdet av de varor som anbudet omfattar.

Med vara avses även programvara för användning i ett telekommunika-

tionsnät.

Företräde vid flera likvärdiga anbud

3 § Om prisskillnaden mellan två eller flera anbud inte är större än tre pro-
cent och anbuden i övrigt är likvärdiga vid en bedömning enligt 12 kap. 1 §,
skall företräde ges anbud som inte kan förkastas med stöd av 2 §.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra
stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även 1 kap., 2 kap.,
5 kap. och 16 kap. 1�10 §§.

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) till-

lämpas även 6 kap. 1�8 §§, om värdet av kontraktet uppgår till minst till-
lämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det

sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

20 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

background image

35

SFS 2007:1092

Upphandlingsförfaranden

3 § En upphandling enligt detta kapitel skall göras genom förenklat för-
farande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde är lågt eller

om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande enheten skall vid behov
besluta riktlinjer för användning av sådant förfarande.

Annonsering vid förenklat förfarande

4 § Vid förenklat förfarande skall den upphandlande enheten begära anbud
genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller
genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Begäran om anbud utan föregående annonsering

5 § En upphandlande enhet får utan föregående annonsering begära anbud
genom att skicka en skrivelse till endast en leverantör om

1. det vid annonserat förenklat förfarande inte lämnats några anbud eller

inte lämnats några lämpliga anbud och under förutsättning att kontraktsvill-
koren i förfrågningsunderlaget inte ändras väsentligt,

2. det gäller varor som framställs enbart för forsknings-, utvecklings-, ex-

periment- eller studieändamål och under förutsättning att framställningen
inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss leverantör, eller

4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören,

avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser
och ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska
olägenheter.

Annonsering vid urvalsförfarande

6 § Vid tillämpning av urvalsförfarande skall den upphandlande enheten
publicera en ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas,
som är allmänt tillgänglig.

Av inbjudan skall det framgå
1. hur en anbudsansökan får lämnas och
2. den dag ansökan senast skall ha kommit in.
Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att

bjuda in. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall
upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall upp-
nås.

Förfrågningsunderlag

7 § Bestämmelserna i 6 kap. 4 och 7 §§ om uppgifter i de tekniska specifi-
kationerna respektive miljömärken gäller vid upphandling som avses i detta
kapitel.

background image

36

SFS 2007:1092

Av förfrågningsunderlaget skall det framgå om ett anbud kan komma att

antas utan föregående förhandling.

En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få förfråg-

ningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer.

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 § Bestämmelserna i 9 kap. 1�6 §§ och 7 § första stycket gäller för
anbudsansökningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare skall ges skälig tid att komma in
med ansökningar eller anbud. Tiden för att få komma in med anbudsansök-
ningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 6 §.

Innehåll i annonser, m.m.

10 § I en annons enligt 4 §, en skrivelse enligt 5 § eller ett förfrågnings-
underlag enligt 7 § skall det anges

1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

Mottagande och öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbuds-
tidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts
av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en för-
teckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran
av en anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en handelskam-
mare närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt
begäran.

Anbuden skall öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande eller anbuds-
givare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat
uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Enheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller komplet-

teras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet skall ute-
sluta en anbudssökande eller anbudsgivare från deltagande i en upphandling
i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 §.

background image

37

SFS 2007:1092

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från deltagande i en

upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om för-

hållanden som avses i första och andra styckena skall i förfrågningsunder-
laget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna
upplysningarna.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

14 § En upphandlande enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och
andra villkor för hur kontrakt skall fullgöras. Dessa skall anges i annonsen
om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

15 § En upphandlande enhet skall pröva alla de anbudsansökningar och
anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av andra
stycket eller 13 §.

En upphandlande enhet får förkasta en ansökan eller ett anbud av samma

skäl som en enhet får utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare enligt
13 § första och andra styckena.

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

16 § En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande enheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.
Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

skall göras enligt 12 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande enheten skall antingen ange hur de olika kriterierna

som avses i 12 kap. 1 § andra stycket viktas vid bedömningen av vilket an-
bud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller ange kriterierna i fallande
prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig
största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i annonsen om

upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

17 § Den upphandlande enheten får förkasta ett anbud om den finner att
priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan enheten
skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsstäl-
lande svar.

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar

18 § En upphandlande enhet skall anteckna skälen för sina beslut och
annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid tilldelning
av kontrakt som avser lågt värde.

5 SFS 2007:1073-1109

background image

38

SFS 2007:1092

19 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande skall den upphand-
lande enheten till anbudssökande och anbudsgivare lämna underrättelse om
de beslut som avses i 9 kap. 9 § och sådana upplysningar som avses i 9 kap.
10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.

2 § andra stycket 3 skall den upphandlande enheten, när beslut om leveran-
tör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

20 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som
inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbud
och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tillde-

lades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-
tjänster

21 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår
till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., skall den upphandlande enheten
senast inom 60 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska
gemenskapernas kommission om det. I meddelandet skall den upphandlande
enheten ange om den godkänner att meddelandet publiceras.

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 § I fråga om kontrakt som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 får reger-
ingen i enskilda fall meddela beslut om

1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nödvän-

diga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Härutöver får regeringen i enskilda fall överlåta till en upphandlande en-

het att själv besluta om sådana undantag som avses i första stycket.

Projekttävlingar

23 § Bestämmelserna i 13 kap. 1 § första stycket, 4, 6 och 8�10 §§ gäller
även för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet i 13 kap. 2 §, om
inte tävlingen avser lågt värde.

Vid anordnande av projekttävlingar skall 3 § tillämpas. En projekttävling

skall annonseras enligt 4 eller 6 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, skall vinnaren respektive vinnarna inbjudas att delta i förhand-
lingar.

background image

39

SFS 2007:1092

16 kap. �verprövning, skadestånd m.m.

�verprövning

1 § En leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada
enligt 2 § får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om
åtgärder enligt den paragrafen.

Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas

efter den tidpunkt då det finns ett avtal om upphandlingen.

Vid tillämpning av ett annat förfarande än som avses i andra stycket får en

ansökan inte prövas efter den tidpunkt då det finns ett kontrakt. Den får dock
prövas till dess att tio dagar gått från det att

1. den upphandlande enheten lämnat underrättelse enligt 9 kap. 9 § till

anbudssökandena eller anbudsgivarna, eller

2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.
Det som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte vid tilldelning av

kontrakt som

1. avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3, om det har gjorts ett undantag från

bestämmelsen med stöd av 15 kap. 22 §, eller

2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen med sådan syn-

nerlig brådska som är orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses
av den upphandlande enheten och inte heller kan hänföras till denna.

Felaktig upphandling

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande princi-
perna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har
medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall rätten be-
sluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan
rättelse gjorts. Rätten får vid vite förbjuda den upphandlande enheten att
fortsätta upphandlingen utan att avhjälpa bristerna.

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan

något annat har beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant interi-
mistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra
kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge
medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår.

Behörig domstol

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den
upphandlande enheten har sitt hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud mot överklagande

5 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd
av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

background image

40

SFS 2007:1092

Skadestånd

6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall
ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

7 § Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling är
berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda anbud och i övrigt
delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag
menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

8 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt som följer av 1 § andra�fjärde styckena. Väcks inte talan i tid,
är rätten till skadestånd förlorad.

Tillsyn

9 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar
tillsyn över upphandling enligt denna lag.

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar

från upphandlande enheter. Upplysningarna skall i första hand inhämtas ge-
nom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska
eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas ge-
nom besök hos den upphandlande enheten.

10 § En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar
som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

Granskning

11 § En upphandlande enhet kan på egen begäran få sina rutiner för upp-
handling granskade av en oberoende granskare i syfte att bedöma om ruti-
nerna stämmer överens med Europeiska gemenskapernas upphandlings-
regler och denna lag.

Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk standard och,

efter att ha försäkrat sig om att eventuella brister rättats till, utfärda ett intyg
om att rutinerna stämmer överens med denna lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare.

Vid ackrediteringen tillämpas bestämmelserna i lagen (1992:1119) om tek-
nisk kontroll.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enheten.

Medling

12 § �ven om en ansökan enligt 1 § har gjorts, får en anbudsgivare eller
anbudssökande som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada på
grund av att en upphandlande enhet under pågående upphandling inte följer
bestämmelserna i denna lag begära medling hos Europeiska gemenskaper-
nas kommission. Framställning om medling kan också ges in till tillsyns-
myndigheten, som omedelbart skall överlämna framställningen till kommis-
sionen.

background image

41

SFS 2007:1092

13 § Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskaper-
nas kommission om den vill delta i medlingsförfarandet och dessutom om
någon ansökan har gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den

medlare som kommissionen valt samt utse ytterligare en medlare vardera.

Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har

rätt att inte godkänna de experter som anlitas av medlarna.

Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller

anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall ges tillfälle att muntligen
eller skriftligen delta i medlingen.

14 § Om inte något annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande
bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfaran-
det.

Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall

ställas in.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 9 § tillämpas på upphandlingar som påbörjas

efter utgången av år 2008.

3. Bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall

tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

6 SFS 2007:1073-1109

background image

42

SFS 2007:1092

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

45

Byggverksamhet

Omfattar:
� nybyggnad, renovering
och normal reparation

45000000

45.1

Mark- och grund-
arbeten

45100000

45.11

Rivning av hus;
markarbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av
byggnader och andra an-
läggningar
� röjning av byggplatser
� markarbeten:
schaktning, deponering,
nivellering och planering
av byggplatser, dikesgräv-
ning, bergrensning,
sprängning etc.
� iordningställande av
gruvarbetsplatser: avtäck-
ning samt annat iordning-
ställande av ägor och
platser som innehåller mi-
neraler
Omfattar även:
� dränering av byggplat-
ser
� dränering av jordbruks-
eller skogsbruksmark

45110000

45.12

Markundersökning Omfattar:

� provborrning och tag-
ning av kärnprov för byg-
gande, för geofysiska,
geologiska eller liknande
ändamål
Omfattar inte:
� borrning av källor för
produktion av råpetro-
leum eller naturgas, jfr
11.20
� brunnsborrning, jfr
45.25
� schaktsänkning, jfr
45.25
� spårning av olje- och na-
turgasfält, utförande av
geofysiska, geologiska
och seismiska undersök-
ningar, jfr 74.20

45120000

background image

43

SFS 2007:1092

45.2

Bygg- och anlägg-
ningsarbeten

45200000

45.21

Uppförande av hus
och andra byggnads-
verk

Omfattar:
� byggande av alla slags
byggnader
� byggande av anlägg-
ningar inom väg- och vat-
tenbyggnad o.d.:
� broar, inklusive sådana
för upphöjda vägar, via-
dukter, tunnlar och tun-
nelbanor
� rörledningar för fjärr-
transport, fjärrnät för el
och telekommunikation
� rörledningar i tätort, tät-
ortsnät för el och telekom-
munikation samt därmed
förknippade arbeten
� montering och uppfö-
rande på plats av monte-
ringsfärdiga byggnader
Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till
råpetroleum- och natur-
gasutvinning, jfr 11.20
� uppförande av kom-
pletta prefabricerade an-
läggningar från
egentillverkade delar som
inte är av betong, jfr av-
delning 20, 26 och 28
� anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av
byggnader, jfr 45.23
� bygginstallationer, jfr
45.3
� slutbehandling av bygg-
nader, jfr 45.4
� arkitektverksamhet och
teknisk konsultverksam-
het, jfr 74.20
� projektledning för byg-
gande, jfr 74.20

45210000

45.22

Takarbeten Omfattar:

� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45220000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

44

SFS 2007:1092

45.23

Anläggning av vä-
gar, flygfält och
idrottsanläggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, ga-
tor samt andra kör- och
gångvägar
� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och
landningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av
byggnader
� målning av vägmarke-
ringar och markeringar på
parkeringsplatser
Omfattar inte:
� förberedande markarbe-
ten, jfr 45.11

45230000

45.24

Vattenbyggnad Omfattar:

� anläggning av:
vattenleder, hamn- och
flodarbeten, småbåtsham-
nar (marinor), slussar etc.
� dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och
anläggningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller anläggnings-
verksamhet som är
specialiserad inom något
för olika slags konstruk-
tioner gemensamt område
och fordrar specialistkom-
petens eller specialutrust-
ning:
grundläggning inklusive
pålning
borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
uppförande av icke egen-
tillverkade stålelement
bockning av stål
murning och stenläggning
resning och nedmontering
av byggnadsställningar

45250000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

45

SFS 2007:1092

och arbetsplattformar, in-
klusive uthyrning av
byggnadsställningar och
arbetsplattformar
uppförande av skorstenar
och industriugnar
Omfattar inte:
� uthyrning av byggnads-
ställningar utan resning
och nedmontering, jfr
71.32

45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer Omfattar:

� installation i byggnader
och andra anläggningar
av:
elkablar och elarmatur
telekommunikations-
system
elvärmesystem
antenner
brandlarm
tjuvlarm
hissar och rulltrappor
åskledare etc.

45310000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
� installation i byggnader
och andra anläggningar av
värme-, ljud- eller vibra-
tionsisolering
Omfattar inte:
� impregnering, jfr 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten Omfattar:

� installation i byggnader
och andra anläggningar
av:
vattensystem samt sani-
tetsutrustning
gasarmaturer
värme-, ventilations-, kyl-
och luftkonditioneringsut-
rustning inklusive led-
ningar
sprinklersystem
Omfattar inte:
� installation av elvärme-
system, jfr 45.31

45330000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

46

SFS 2007:1092

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
� installation av belys-
nings- och signalsystem
till vägar, järnvägar, flyg-
fält och hamnar
� installation i byggnader
och andra anläggningar av
andra armaturer och an-
ordningar

45340000

45.4

Slutbehandling av
byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och
stuckaturarbeten

Omfattar:
� på byggnader och andra
anläggningar av invändig
eller utvändig puts och
stuck inklusive närstående
basmaterial för putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeri-
arbeten

Omfattar:
� installation av icke
egentillverkade dörrar,
fönster, dörr- och fönster-
karmar, kök med fast in-
redning, trappor
butiksinredning o.d., av
trä eller andra material
� invändig slutbehand-
ling såsom arbete med tak,
väggbeklädnader av trä
och flyttbara skiljeväggar
Omfattar inte:
� läggning av parkett och
andra golvbeläggningar
av trä, jfr 45.43

45420000

45.43

Golv- och väggbe-
läggningsarbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning
eller fastsättning i bygg-
nader och andra anlägg-
ningar av:
vägg- eller golvplattor av
keramiskt material,
betong eller huggen sten
parkett och andra golvbe-
läggningar av trä
mattor samt golvbelägg-
ningar av linoleum, inklu-
sive av gummi eller plast
terrazzo-, marmor-, gra-
nit- eller skiffergolv eller
� väggar
tapeter

45430000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

47

SFS 2007:1092

45.44

Måleri- och
glasmästeriarbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig
målning av byggnader
� målning av anlägg-
ningar inom väg- och vat-
tenbyggnad o.d.
� installation av glas,
speglar etc.
Omfattar inte:
� installation av fönster,
jfr 45.42

45440000

45.45

Annan slutbehand-
ling av byggnader

Omfattar:
� installation av privata
simbassänger
� rengöring med ånga,
blästring och liknande be-
handling av fasader
� annan slutbehandling av
byggnader

45450000

Omfattar

inte:

� invändig rengöring av
byggnader och andra kon-
struktioner, jfr 74.70

45.5

Uthyrning av bygg-
och anläggningsma-
skiner med förare

45500000

45.50

Uthyrning av bygg-
och anläggningsma-
skiner med förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
samt -utrustning utan fö-
rare, jfr 71.32

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

48

SFS 2007:1092

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

1

Underhålls- och reparations-
tjänster

6112, 6122, 633,
886

Från 50100000 till
50982000 (utom
50310000 till
50324200 och
50116510-9,
50190000-3,
50229000-6,
50243000-0)

2

Landtransport, med undantag
av järnvägstransport som om-
fattas av kategori 18, även sä-
kerhets- och kurirtransporter,
med undantag av postbeford-
ran

712 (utom 71235),
7512, 87304

Från 60112000-6 till
60129300-1 (utom
60121000 till
60121600,
60122200-1,
60122230-0) och från
64120000-3 till
64121200-2

3

Flygtransport av passagerare
och gods, med undantag av
postbefordran

73
(utom 7321)

Från 62100000-3 till
62300000-5 (utom
62121000-6,
62221000-7)

4

Postbefordran på land, med
undantag av järnvägstran-
sport som omfattas av kate-
gori 18, och i luften.

71235, 7321

60122200-1,
60122230-0
62121000-6,
62221000-7

5

Telekommunikationstjänster

752

Från 64200000-8 till
64228200-2,
72318000-7 och från
72530000-9 till
72532000-3

6

Finansiella tjänster:
a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investerings-
tjänster, med undantag av fi-
nansiella tjänster i samband
med utfärdande, förvärv, för-
säljning eller överföring av
värdepapper eller andra finan-
siella instrument samt riks-
bankstjänster. Dessutom
undantas tjänster som avser
förvärv eller hyra, oavsett fi-
nansieringsvillkor, av mark,
befintliga byggnader eller an-
nan fast egendom eller som
avser rättigheter till sådan
egendom. Finansiella tjänster
som tillhandahålls samtidigt
med, före eller efter köpe-
eller hyreskontraktet, obero-
ende av form, skall dock
omfattas av detta direktiv.

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till
66430000-3 och från
67110000-1 till
67262000-1

background image

49

SFS 2007:1092

7

Databehandlingstjänster och
därmed sammanhängande
tjänster

84

Från 50300000-8 till
50324200-4
Från 72100000-6 till
72591000-4 (utom
72318000-7 och från
72530000-9 till
72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklings-
tjänster, med undantag av
forsknings- och utvecklings-
tjänster som inte uteslutande
är till förmån för den upp-
handlande enheten i dess
egen verksamhet, under förut-
sättning att dessa tjänster helt
finansieras av den upphand-
lande enheten.

85

Från 73000000-2 till
73300000-5
(utom 73200000-4,
73210000-7,
7322000-0)

9

Redovisnings-, revisions- och
bokföringstjänster

862

Från 74121000-3 till
74121250-0

10

Marknads- och opinions-
undersökningar

864

Från 74130000-9 till
74133000-0 och
74423100-1,
74423110-4

11

Organisationskonsulttjänster,
med undantag av medlings-
och förlikningstjänster, och
därmed sammanhängande
tjänster.

865, 866

Från 73200000-4 till
73220000-0
Från 74140000-2 till
74150000-5 (utom
74142200-8) och
74420000-9,
74421000-6,
74423000-0,
74423200-2,
74423210-5,
74871000-5,
93620000-0

12

Arkitekttjänster, tekniska kon-
sulttjänster och integrerade
tekniska tjänster, stadsplane-
ring och landskapsarkitektur,
därmed sammanhängande
vetenskapliga och tekniska
konsulttjänster, teknisk prov-
ning och analys

867

Från 74200000-1 till
74276400-8 och från
74310000-5 till
74323100-0, och
74874000-6

13

Reklamtjänster

871

Från 74400000-3 till
74422000-3 (utom
74420000-9 och
74421000-6)

14

Fastighetsstädning och fastig-
hetsförvaltning

874,
82201-82206

Från 70300000-4 till
70340000-6 och från
74710000-9 till
74760000-4

15

Förlags- och tryckeritjänster
mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 78000000-7 till
78400000-1

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

7 SFS 2007:1073-1109

background image

50

SFS 2007:1092

16

Avlopps- och renhållnings-
tjänster, sanering och lik-
nande tjänster

94

Från 90100000-8 till
90320000-6 och
50190000-3,
50229000-6,
50243000-0

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

background image

51

SFS 2007:1092

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

17

Hotell- och restaurangtjänster 64

Från 55000000-0 till
55524000-9 och från
93400000-2 till
93411000-2

18

Järnvägstransport

711

60111000-9 och från
60121000-2 till
60121600-8

19

Sjötransport

72

Från 61000000-5 till
61530000-9 och från
63370000-3 till
63372000-7

20

Hjälptjänster och tjänster i
anslutning till transporter

74

62400000-6,
62440000-8,
62441000-5,
62450000-1
Från 63000000-9 till
63600000-5 (utom
63370000-3,
63371000-0,
63372000-7) och
74322000-2,
93610000-7

21

Juridiska tjänster

861

Från 74110000-3 till
74114000-1

22

Rekrytering och urval av
personal, med undantag av
anställningskontrakt.

872

Från 74500000-4 till
74540000-6 (utom
74511000-4) och från
95000000-2 till
95140000-5

23

Spanings- och säkerhets-
tjänster, med undantag av
säkerhetstransporter

873
(utom 87304)

Från 74600000-5 till
74620000-1

24

Undervisning och yrkesut-
bildning

92

Från 80100000-5 till
80430000-7

25

Hälsovård och socialtjänster

93

74511000-4, och från
85000000-9 till
85323000-9 (utom
85321000-5 och
85322000-2)

26

Fritids- och idrottsverksam-
het samt kulturverksamhet

96

Från 74875000-3 till
74875200-5 och från
92000000-1 till
92622000-7 (utom
92230000-2)

27

�vriga tjänster

background image

52

SFS 2007:1092

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. a) teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller varukontrakt: en specifi-
kation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, miljöprestandanivåer, formgivning
för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktions-
hindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens an-
vändningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den
beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktions-
förfaranden och �metoder liksom förfaranden vid bedömning av överens-
stämmelse.

b) tekniska specifikationer i fråga om byggentreprenadkontrakt: samtliga

tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med
angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en
vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett
sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande enhetens planerade
användning. De tekniska kraven skall omfatta miljöprestandanivåer, form-
givning med tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet för funktionshin-
drade), bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller
dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll, terminologi, sym-
boler, tester och testmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruks-
anvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De skall
även innefatta bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och
kontrollregler, villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller me-
toderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor
som den upphandlande enheten enligt lag eller annan författning kan ange i
fråga om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller de-
lar.

2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardi-

seringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken över-
ensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kate-
gorier:

� Internationell standard: standard som fastställts av ett internationellt

standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

� Europeisk standard: standard som fastställts av ett europeiskt standardi-

seringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

� Nationell standard: standard som fastställts av ett nationellt standardise-

ringsorgan och som är allmänt tillgänglig.

3. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande om an-

vändningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för
byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämp-
ning och användning. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall utfärdas av
ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som upprättats

enligt ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstad-

background image

53

SFS 2007:1092

komma enhetlig tillämpning i alla medlemsstaterna och som har offentlig-
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder,

som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfa-
randen som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.