SFS 2014:476 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2014:476 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
140476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 3 och 20 §§ lagen

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha föl-
jande lydelse.

15 kap.

3 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för-

farande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till

högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1.
Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förut-
sättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som avses
i 4 kap. 4�10 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphand-
lande myndigheten eller enheten ska besluta riktlinjer för användning av
direktupphandling.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte förenk-

lat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

20 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna skälen för sina

beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde
överstiger 100 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276.

SFS 2014:476

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.