SFS 2014:771 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2014:771 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
140771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som tillhandahål-
ler luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller polismän
som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att hålla
tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående
annonsering med anledning av giltighetstiden för anbuden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:771

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.