SFS 1992:1528

921528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1528 Lag

Utkom från trycket

OIBL ofifciltlig Upphandling;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens lilläinpningsområde m. m.

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphand­

ling (1 kap. ), särskilda bestäm melser om offentlig upphandling av varor
(2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena (4 kap.) och av tjänster (5 kap.) samt be­

stämmelser om överprövning, skadestånd, m. m. (6 kap.).

Lagen meddelas väsentligen till uppfyllande av Sveriges förpliktelser

enligt EES-avtalet och ansluter i övrigt till de direktiv om offentlig upp­

handling som därutöver antagits inom Europeiska gemenskaperna (EG).

2 § Denna lag gä ller vid upphandling som görs av staten, kommuner,

landsting, kyrkliga kommuner och sådana andra upphandlande enheter

som avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som görs av en myndighet eller beslutande församling

och som under stiger de tröskelvärden som anges i 2 —5 kap. gä ller dock
endast bestämmelserna i 1 kap. 4 §, 22 § och 23 § första stycket samt 6 kap.

l-8§§.

3 § Denna lag gäller inte

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begräns­

ningar med hänsyn till rikets säkerhet,

2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil

användning,

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i internationella avtal

för ett gemensamt projekt mella n staterna inom Europe iska ekonomiska

samarbetsområdet (EES),

4. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande

stationering av militär personal, eller

' Prop. 1992/93:88. bet. 1992/93: FiU5. rskr. 1992/93:120.

Jfr EES-avtalet b ilaga XVI och rå dets direktiv 92/13/EEG (EGT nr L76. 23.3,1992,

3648

s. 14) och 92/50/EEG (EGT nr L 209. 24.7 1992. s. 1).

¬

background image

5. upphandlingsfbrfaranden som Överenskommits i en internationell

SFS 1992:1528

organisation.

Huvudregel om afarsmässighet

4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjlighe­
ter som finns och även i övrigt genomfö ras affärsmässigt. Anbudsgivare,
anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Definitioner

5 § I denna lag används följande termer med den betydelse som här
anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprena­

der eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, be­

slutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner,
sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § samt,
såvitt avser upphandling enlig t 4 kap., sådana enheter som avses i 4kap .

I § andra stycket.

Upphandlingskontrakt: skriftlig a avtal som en upphandlande enhet in­

går avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: ett bygg- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars

resultat har en självständig funktion.

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där

ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller

i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller till­

handahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet

tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs
under en viss period.

Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.
Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv

eller förhandlad upphandling.

Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet in­

bjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en
eller flera av dem.

6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar,
samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att fullgöra uppgifter i det
allmännas intresse och inte har en industriell eller kommer siell karaktär
och

3649

115-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1528

1. vars kapital huvud sakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett
landsting eller en kyrklig kommun, eller
2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn, eller
3. vars styrelseledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller en
kyrklig kommun, eller
4. vars styrel se till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en
kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.

Annonsering

7 § En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte an­

nat anges i 2 —5 kap.

8 § En annons om upphan dling skall på lämp ligt sätt sändas till Byr ån

for Europeiska gemenskapemas officiella publikationer. Om upphandling
sker enligt reglerna for påskynd at förfarande skall annonsen sändas med
telex, telegram eller telefax. Den skall innehålla uppgift om dagen for
avsändandet.

9 § En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är

officiella inom Europeiska gemenskapema.

10 § En annons som avses i 8 § får inte publiceras fore dagen for avsän­

dandet till Byrån for Europeiska gemenskapemas officiella publikationer.
Annonsen får inte innehålla annan information än den som publiceras i

Europeiska gemenskapemas officiella tidning.

11 § En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelsema i 2,3

eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för
Europeiska gemenskap emas offic iella publikationer hur upphandlingen

har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle

strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller

konkurrensintressen.

Upphandling med hänvisning till tekniska standarder m.m.

12 § Om forfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av
foremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till
europeiska tekniska specifikationer när sådana finns.

13 § En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på

annat sätt än som anges i 12 § om

1. det är teknis kt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om

foremålet for upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska
specifikationer,

2. tillämpning av sådana teknisk a specifikationer som avs es i 12 § inte

skulle göra det möjligt for den upphandlande enheten att upphandla ut-

mstning m, m. som är tekniskt förenlig med utmstning som redan används

av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska
svårigheter, dock endast under fömtsättning att den upphandlande en he­

ten har beslutat att inom en angiven tidsperiod gå över till sådana tekniska

3650

specifikationer.

¬

background image

3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällan-

SFS 1992:1528

de standarder eller europeiska tekniska specifikationer inte är lämpliga,
eller

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav.
För upphandling som avses i 4 kap. gäller inte kravet på en angiven

tidsperiod för övergången till tekniska specifikationer.

14 § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 13 § skall i

annonsen om upphandling an ge skälen till det och skal l vidare i fråga om
upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. på begäran av EFTA: s övervaknings­
myndighet tillhandahålla myndigheten skälen för sitt beslut.

15 § Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte finns

skall den tekniska beskrivningen göras med tillämpning av svensk st an­

dard som överensstämmer med godtagen internationell standard.

Om sådan standard inte finns är det tillåtet att utföra beskrivningen med

tillämpning av annan svensk standard eller, om inte heller sådan standard
finns, annan standard.

16 § En upphan dlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i

annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen

på ett sådant sätt att endast en viss va ra eller process kan komma i frå ga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns

särskilda skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga
varor och processer kan komma i fråga.

Krav som får ställas på leverantören

17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller ä r
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt­

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialför säkringsavgifter

eller skatt i det eg na landet eller i det land där upphandlingen s ker.

En upphandlande enhet får begära upplysningar om en leverantörs

tekniska förmåga och kapacitet samt om hans finan siella ställning.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan

till anbudsgivning ange vilka upplysningar om förhållanden som avses i
andra stycket som enheten vill ha.

Enheten har rätt att utesluta en leverantör från deltagande om leverantö­

ren i väs entligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar om
förhållanden som avses i första och andra styckena eller lämnat felaktig a
uppgifter.

18 § En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med
stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet.

3651

¬

background image

SFS 1992:1528

En upphandlande enhet skall i annonsen eller inbjudan till anbudsgiv-

ning ange på vilket sätt leverantören kan visa att han uppfyller de uppställ­

da kraven.

Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning

19 § Anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning skall avges

skriftligt. Ansökningar får göras muntligt eller genom telegram eller telefax
om de bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Bekräftel­
sen skall lämnas omgående eller i vissa fall som anges i 2 —5 kap. komma

upphandlande enhet till handa inom frister som anges där.

Mottagande och öppnande av anbud

20 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudsti­
dens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande
enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall foras upp i en förteck­
ning, som skall bestyrkas av dem som deltar i forrättningen. På begäran av

en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person
närvara. Kostnaderna for detta skall betalas av den som framställt begä­
ran.

Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och anbuden

förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden
skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de
kommer in.

21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller an­

budssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något

annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras. Vid

öppen och selektiv upphandling får detta medges om det sker i syfte att

göra anbuden sinsemellan jämförbara (nollställning) och om det kan ske

utan risk fÖr särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Prövning av anbud

22 § En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst
anbudspris eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftkostnader, funktion,
miljöpåverkan m.m. Enheten skall i fö rfrågningsunderlaget eller i annon­

sen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse.
Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med
den viktigaste först.

23 § Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud

som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara
orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbu­
det och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skrift­
ligt.

Om enheten valt ett dyrare anbud skall den vid varuupphandling ange

skälen för sitt beslut i en rapport till EFTA:s rådgivande kommitté fÖr
offentlig upphandling. Om det är fråga om upphandling enligt 3 eller

3652

4 kap. skall enheten dessutom avge en rapport till EFTA:s övervaknings­

myndighet om vilka anbud som förkastats.

¬

background image

Förvaring av handlingar

SFS 1992:1528

24 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud
och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och rit­
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter
25 § Om en upphandlande enhet till mer än hälften bidrar till kostnaden
för byggentreprenad som avser anläggning av kommunikationsleder, ut­
bildnings-, sport- och fritidslokaler, sjukhus eller allmänna förvaltnings­

byggnader och som upphandlas av någon annan skall enheten se till att
bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen.

2 kap. Vaniupphandling

Tröskelvärden m. m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av

varor som gör s av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst

200000 ecu, exklusive mervärdesskatt, {tröskelvärde). För de enheter som

omfattas av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling, är trös­

kelvärdet dock det värde som vid vaije tillfälle gäller enligt särskilda

föreskrifter.

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandling

som avses i 4 kap.

3 § För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och
löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till
kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som

avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med til lägg
av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad
med talet 48.

För upphandlingskontrakt som avses i första stycket eller som gäller köp

och skall förnyas inom viss ti d skall värdet justeras antingen med hänsyn
till värdet av motsvarande upphandlingskontrakt som avslutats under det
föregående räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden,

eller det uppskattade värdet av upphandlingskontrakt som kan antas bli
avslutade under det kommande räkenskapsåret eller den kommande tolv­

månadersperioden.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

4 § Bn upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i

syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

5 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall gö ras samti­
digt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av I §. Om

tröskelvärdet då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

3653

¬

background image

SFS 1992:1528

Annonsering

6 § En upphandlande enhet som omfattas av GATT-överenskommelsen
om statlig upphandling skall för vaije budgetår genom förhandsannonse­

ring informera om sina upphandlingar över 750000 ecu som enheten

planerat för vaije varuområde. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8 —

io§§.

7 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte
annat följer av 10 § andra stycket eller 11 §.

Val av upphandlingsförfarande

8 § Öppen upphandling sk all användas om inte något annat upphand­

lingsförfarande får tillämpas enligt 9 eller 10 §.

9 § Selektiv upphandling får användas om kostnaderna för övriga förfa­

randen inte står i skäl ig proportion till värdet av upphandlin gskontraktet

eller om det är motiverat med hänsyn till varans karaktär eller om det

finns andra särskilda skäl.

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg­

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt

ändrats, användas om anbud som lämnats vid öppen eller selek tiv upp­

handling inte motsvarar underla get och in te kan nollstä llas enligt 1 kap.
21 §.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphan dlingsförfa­

randet, skall den upphandlande enheten annonsera att den övergår till
förhandlad upphandling.

11 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse­

ring om

1. det vid öppen eller se lektiv upphandling inte lämnats några anbud,

under förutsättning att de i för frågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrat s och att en rapport lämnas till
EFTA: s övervakningsmyndighet,

2. varorna fram ställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller

studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vins tsyfte eller

för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt

kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det gäller ytterligare leveranser från den urspru ngliga leverantören,

avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser
och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle

vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskä liga
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

3654

¬

background image

TiUäggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år

SFS 1992:1528

endast om det finns särskilda skäl.

12 § En uppha ndlande enhet som väljer selektiv eller förhandlad upp­

handling skall skriva en rapport om anledningen till detta. I fråga om

förhandlad upphandling skall det i rapporten också anges vilka omständig­
heter som föranlett valet av upphandlingsförfarande.

Rapporten skall i sin helhet eller i sammanfattning överlämnas till

EFTA: s övervakningsmyndighet på dess begäran.

Tidsfrister

13 § Vid öppen upphandling skal l tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom fyra arbetsdagar från det att underlaget har begärts. Ytter­

ligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång,
om så har begärts i rimlig tid.

14 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan­

de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och sam­

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan

att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av
anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till
deltagarna.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rim lig tid.

15 § Om de enligt 14 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund

av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar,
den i 14 § andra stycket till 10 dagar oc h den i 14 § tredje stycket till fyra
arbetsdagar (påskyndat förfarande).

16 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna
skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivningen av

något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos

den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 13 och 14 §§ förlängas i
skälig utsträckning.

17 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sä tt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon
eller elektronisk överföring skall bekräftas genom en egenhändigt under­

tecknad handling.

Alternativa utföranden

18 § En upphandlande enhet får inte förkasta ett utförande som är

alternativt i förhållande till kravspecifikation en i förfrågningsunderlaget
endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifi-

3655

¬

background image

SFS 1992:1528

kationer eller enligt svensk standard som i huvudsa k ansluter till europe­

iskt godtagen teknisk specifikation.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

Tröskelvärden m. m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vi d sådan upphandlin g av

byggentreprenad eller koncession som uppgår till minst 5000000 ecu,

exklusive mervärdesskatt.

2 § Alla delentreprenader som ingår i en byggentreprenad skall tas med i
beräkningen av upphandlingens värde. Detta behöver dock inte tillämpas
för delentreprenader under 1000000 ecu, förutsatt att summan av delent­
reprenaderna inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall under­

skridas.

3 § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att
anbudsgivaren redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han
avser att lägga ut på någo n annan (tredje man).

4 § Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även till

värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls av den
upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

5 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandlingar

som avses i 4 kap.

Koncession

6 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att

den som söker konces sionen skall lägga ut minst 30 procent av konces­
sionsvärdet på tredje man, med möjl ighet för den koncessionssökande att
öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla sk all anges i

upphandlingskontraktet.

7 § Om den som tilldel as koncessionen är en upphandlande enhet s kall

bestämmelserna i detta kapi tel iakttas vid den enhetens upphandling.

8 § Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte

något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

Med anknutna företag avses vaije företag över vilket koncessionshava-

ren kan utöva ett bestämmande inflytande, vaije företag som kan utöva ett

sådant inflytande över koncessionshavaren och vaije före tag som tillsam­

mans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av
något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på

grund av de regler företaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett

bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett

annat företag innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller

3656

kontrollerar majoriteten av röstetal et på grund av aktieägan de eller mot-

¬

background image

svarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i foretagets admini-

SFS 1992:1528

strativa, verkställande eller övervakande organ.

Annonsering m. m.

9 § En upphandlande enhet skall genom förhandsannonsering informera
om upphandlingar över tröskelvärdet som enheten planerat och ange deras
huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.

8-10 §§.

10 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 15 eller 17 §.

11 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran

kommit in lämna up plysningar till varje anbudssökande eller anbudsgiva­

re som så beg är om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars

anbud förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen.
Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att
göra om upphandlingen ska ll enheten på begäran lämna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall

underrätta Byrån fÖ r Europeiska gemenskapemas officiella publikationer
om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

12 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat

följer av 14 eller 15 §.

13 § Om en upphandlande enhet väljer att använda selektiv upphand­

ling får den i annonsen ange hur många leverantörer den avser att inbjuda
att lämna anbud. Antalet leverantörer skall avvägas med hänsyn till arten
av det arbete som skall utföras men måste uppgå till minst fem.

14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får använ­

das om

1. entreprenaden utförs enbart fÖr forskning, utveckling eller experi­

ment, under förutsättning att utförandet inte sker i vinstsyfte eller fÖr att

täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte

medger en förhandsvärdering.

15 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse­

ring om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam­

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat fömtses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den urspmngliga leverantören

som int e omfattas av det först avsedda projektet eller a v en föregående

upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit

3657

¬

background image

SFS 1992:1528

nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena

inte utan tekniska eller ekonomis ka olägenhe ter kan skiljas från det ur­

sprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är nödvändi­
ga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning

av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller
selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare
fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år

efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena
ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det

ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs­

arbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontrak­

tets värde.

16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling utan

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga

anbudsgivare.

17 § En upphandlande enhet får, under förutsättning att de i förfråg­

ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsv illkoren inte väsentligt

ändrats, övergå från öppen eller selektiv upphandling till förhandlad upp­

handling om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva­

rar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap . 21 §,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling int e lämnats några anbud

eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EFTA: s
övervakningsmyndighet på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphan dlingsförfa­

randet, skall den upphandlande enheten annonsera att den övergår till
förhandlad upphandling.

Tidsfrister

18 § Vid öppen upphandling sk all tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag d å annonsen om upphandling avsändes. Om

den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 § får denna tid

förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar fr ån det att underlaget har begärts. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så

har begärts i rimlig tid.

19 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan­

de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandland e enhet vid ett och sam­

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan

3658

att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av

¬

background image

anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till

SFS 1992:1528

deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsan-
nonserat enligt 9 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid,

20 § Om de enligt 19 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund av

brådska får tidsfristerna förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar,

den i 19 § andra stycket till 10 dagar och den i 19 § tredje stycket till fyra
dagar (påskyndat förfarande).

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna

skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivningen av

något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 och 19 §§ förlängas i

skälig utsträckning.

22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan at t lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon

eller elektronisk överföring sk all bekräftas genom en egenhändigt under­
tecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång enligt 19 och 20 §§.

Särskilt förfarande
23 § En upphandlande enhet som avser att upphandla en byggentrepre­
nad för bostadsbebyggelse behöver inte tillämpa bestämmelserna i detta

kapitel, om enheten på grund av arbetenas art och omfattning har behov

av at t leverantören deltar redan under planeringen. Valet av leverantör
skall dock i sådana fall göras enligt bestämmelserna om annonsering och

prövning av anbudssökande och anbudsgivare vid selektiv upphandling.

Alternativa utföranden
24 § Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga
omständigheter, får en upphandland e enhet även pröva anbud som inne­
håller ett alternativt utförande. En förutsättning är att enheten i annonsen
upplyst om a tt den kommer att pröva anbud som innehåller alternativa
utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste

uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan­
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika­
tion.

3659

¬

background image

SFS 1992:1528

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling av

varor och byggentreprenader som görs av en upphandlande enhet för

sådan av enheten bedriven verksamhet som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna al lmänhe­

ten i fråga om transporter, distribution eller försöijning med dricksvatten,

elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta

nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller

utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahål­

lande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät

eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations­

tjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen

"upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, kommun, lands ting
eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande
och företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt
tillstånd från en myndighet.

2 § En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser försörj­

ning med dricksvatten ska ll tillämpa bestämmelse rna i detta kapitel inte

endast vid upphandling för den verksamheten, utan också vid upphand­
ling som enheten gör för projekt inom vattenbyggnad, konstbeva ttning
eller dränering om minst 20 procent av den totala vattenmängd som
tillhandahålls av dessa projekt består av dricksvatten eller som gör s för

verksamhet som har samband med bortledande eller rening av avloppsvat­

ten.

3 § En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa bestämmelserna i

detta kapitel vid upphandling här i riket för verksamhet som avs es i 1 §

första stycket 1 -4 och bedrivs i ett land utanför EES, om inte fasta nät

eller markområden inom EES utnyttjas för verksamheten.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphand ­

lande enhet som bedriver buss transportverksamhet som avses i 1 § första
stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom
samma geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahål­

ler tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande
syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera

telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom

samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett

samma villkor.

3550

Bestämmelserna i detta kapitel sk all inte hel ler tillämpas vid upphand-

¬

background image

lingar av varor eller byggentre prenader som görs för återforsäljning eller

SFS 1992:1528

uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på

samma villkor som den upphandlande enheten.

5 § En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 §

eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av EFTA: s övervak­

ningsmyndighet lämna uppgifter om den undantagna verksamheten.

6 § Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar

tjänster som är nödvändiga för leveransen av va rorna eller byggentrepre­

naderna skall dessa tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupp­
handlingen.

En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga

tjänster som avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupp-
handling om varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första

stycket, är större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphand­

lingen.

En programvara för tjänster skall anses som en vara om den upphandlas

av en enhet som bedriver verksamh et som avses i 1 § första stycket 4 och

programvaran skall användas i verksamheten.

7 § Bestämmelserna i detta kapitel ska ll inte gälla vid upphandling av

1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första styck­

et I som avser dricksvatten, eller

2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen görs för

verksamhet enligt 1 § första stycket 1 och 2 som avser elektricitet, gas eller

värme eller som avser utnyttjande av mark- eller vattenområden för pros-
pektering eller utvinning av olja m. m.

Tröskelvärden m. m.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphand­

ling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

1.400 000 ecu och gäller varor för verksamhet som omfattas av 1 § första

stycket 1 — 3,

2. 600000 ecu och gäller varor för verksamhet som omfattas av 1 § första

stycket 4,

3. 5 000000 ecu och gäller byggentreprenad.

9 § För varuupphandlingskontrakt som avser leasing , hyra eller hyrköp
och löper på bestämd tid om högst tolv månader sk all värdet beräknas till
kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som
avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tilläg g

av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad

med talet 48.

För upphandlingskontrakt som avses i första stycket eller som gäller köp

och skall förnyas inom viss tid skall värdet justeras antingen med hänsyn

till värdet av motsvarande upphandlingskontrakt som avslutats under det

föregående räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden,

eller det uppskattade värdet av upphandlingskontrakt som kan anta s bli

3661

¬

background image

SFS 1992:1528

avslutade under det kommande räkenskapsåret eller den kommande tolv-

månadersperioden.

Options- och forlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

10 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samti­

digt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om
tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall vaije enskild upphandling g ö­

ras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

11 § Alla delentreprenader som ingår i en byggentreprenad skall tas med

i beräkningen av upphandlingens värde. Detta behöver dock inte tillämpas

för delentreprenader under 1000000 ecu, förutsatt att summan av delent-

reprenadema inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

12 § Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling skall

hänsyn tas även till värdet av det material, de n utrustning och de tjänster

som tillhandahålls av den upphandlande enheten oc h som är nödvä ndiga
for arbetet.

13 § En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdena enligt 8 §

1 — 3 skall underskridas.

Annonsering m. m.

14 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan­

nonsering informera om varuupphandlingar över 750000 ecu som enheten
planerat for varje varuområde. I fråga om byggentreprenadupphandling

skall enheten genom förhandsannons ering informera om upphandlingar
som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 som enheten planerat och ange
deras huvuds akliga art och omfattning. Om förhandsannons ering gäller
1 kap. 8-10 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand

annonseras enligt reglerna i 1 kap. 8 -10 §§. I meddelandet skall anges dels
att upphandling kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfaran­
de utan ytterliga re annonsering, dels att intresserade delta gare skriftligen
skall anmäla sitt intresse. Innan den upphandlande enheten därefter på­
börjar upphandlingen skall de som anmält intresse uppmanas att skri ftli­

gen bekräfta detta utifrån mer detaljerad e upplysningar om upphandling­
en.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten

i en annons tillkännager a tt den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett

särskilt system för urval av deltagare.

15 § En upphandlande enhet skal l annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter

meddela EFTA: s övervakningsmyndighet hur upphandlingen har avslu­
tats. Därvid skall enheten ange om den har tillämpat bestämmelserna i
1 kap . 13 § och även ange de upp gifter, vars offentliggörande skulle mot­
verka befogade affärs- och konkurrensintressen.

3662

¬

background image

Val av upphandlingsförfarande

SFS 1992:1528

16 § En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-

förfaranden som nämns i 1 kap . 5 § med föregående annonsering.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om

1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under

förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kon­

traktsvillkoren inte väsentligt ändrats,

2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment,

under förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av

byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader,

3. varorna eller byggentreprenaden av tekniska eller konstnärliga skäl

eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leveran­

tör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte

heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt at t
hålla tidsfristerna vid öp pen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare

leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som del­
ersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör
skulle medföra anskaffn ing av varor som skulle vara tekniskt oförenliga

med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseen­
de drift och underhåll,

6. det är fråga om byggentreprenad som gäller tilläggsarbeten av den

ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först avsedda
projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av

oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, un­
der förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller ekonomiska
olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller
att tilläggsarbetena är nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna

slutföras,

7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som består

enbart av en upprepning av arbeten ingående i e tt projekt som tidigare

varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas

samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya
arbeten bestäl ls inom tr e år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts
och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annon­
serats i samband med det ursprunglig a projektet,

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en

råvarumarknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,

10. det erbjud it sig en möjlighet a tt göra särskilt förmånliga inköp av

varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att

en leverantör upphört med sin verksamhet eller t rätt i likvidation eller

försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande.

3663

¬

background image

SFS 1992:1528

Tidsfrister

17 § Vid öppen upphand ling skall tiden för mottaga nde av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandl ing avsändes. Om

den upphandlande enheten förhandsann onserat enligt 14 § första stycket
får denna tid förkortas till 37 dagar.

18 § Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att läm­

na anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller a v svar på

en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är mö j­
ligt, vara minst fem veckor frå n den dag annonsen avsändes för publice­

ring och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publice­

rades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de

utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna an­
bud, Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden

vara minst tre veckor från dagen för inbjudan att lämna anbud. Om det
finns särskilda skäl kan denna tid förkortas till tio dagar. Under alla

omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade
att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

19 § En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till

en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterliga­

re information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om

så har begärts i rimlig tid.

20 § Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enh et vid ett och

samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig

inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna
skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbud sgivning av

något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos

den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 19 § förlängas i skälig

utsträckning.

22 § Såväl ansökningar från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall ski ckas på snabba st möjliga sätt. En ansökan eller inbjuda n
som görs genom telegr am, telex, telefa x, telefo n eller elektron isk överfö­

ring skall bekräftas geno m en egenhändigt undertecknad handling som

avsänts före tidsfristens utgång enligt 18 §.

Särskilt system för urval av deltagare
23 § En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt sy­
stem för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv eller

förhandlad upphandling. Enheten skall fastställa regle r för ett sådant ur­
val. Reg lerna skall utformas så at t de innebär en garanti för att samma

krav ställs på vaije leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande

3664

¬

background image

hänsyn. Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få

SFS 1992:1528

ta del av dem.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning.

24 § En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan

från en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 § .
Om enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid skall enheten
redan inom två månader upplysa leverantören om detta. En ansökan får
inte avslås på andra grunder än som framgår av de regler som avses i 23 §.
En leverantör vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet och om

skälen för detta.

En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på

andra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf.
En enhet som öve rväger att avföra en leverantör från förteckningen skall
underrätta leverantören om detta och om skälen härför innan slutligt
beslut fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga beslutet.

25 § En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt
23 § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall på lämpligt sätt
sändas till Byrån för Europeiska gemenskapemas offici ella publikationer
och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaper­

na. Om systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen
publiceras årligen.

5 kap. Upphandling av tjänster

Gemensamma bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på upphandling av sådana

tjänster som inte omfattas av bestämmelserna i 2—4 kap. Bestämmelsema
i 11 — 26 §§ gäller endast vid upphandling av tjänster som avses i avdelning
A i bilaga till denna lag och bestämmelsema i 27 § endast vid upphandling

av tjänster som avses i avdelning B i bilagan.

Bestämmelsema i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till

fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program­

material eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av

värdepapper och andra finansiella instmment,

6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjäns­

ter från Sveriges riksbank.

^665

¬

background image

SFS 1992:1528

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid uppha ndling

av tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av lag elle r
annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

3 § Avser en upphand ling både varor och tjänster, skall upphandlingen
göras enligt bestämmelserna i detta kapitel, om värdet av tjänsterna över­

stiger värdet av varorna.

En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som avdel­

ning B i bila gan, skall i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster

som avses i avdelning A om värdet av sistnämnda tjänster överstiger

värdet av tjänster enligt av delning B. Om värdet av tjänster enl igt avdel­
ning A understiger värdet av tjänster enligt avdelning B skall upphandling­

en i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster som avses i bilaga B.

Tröskelvärden m.m.
4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vi d sådan upphandlin g av

tjänster, som uppgår till minst 200000 ecu, exklusive mervärdesskatt.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den upp­

skattade totala ersättningen till leverantören.

5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar
skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde. Upp­

handlande enhet behöver dock inte ta med delkontrakt under 80000 ecu
vid tillämpning av 4 §, under förutsättning att summan av delko ntrakten
inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

6 § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att

anbudsgivaren redovisar vilka delar av upphandlingsko ntraktet som han
avser att lägga ut på någ on annan (tredje man).

7 § För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet

beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om
denna är högst 48 månader och til l månadsvärdet multiplic erat med talet
48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

För upphandlingskontrakt som ska ll förnyas inom viss tid skall värd et

beräknas med hänsyn antinge n till kostnaden för motsvarande upphand ­
lingskontrakt, som den upphandlande enheten avslutat under det föregå­
ende räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden, eller till
den uppskattade kostnaden under tolv månader efter tjänstemas påbörjan­

de eller under upphandlingskontraktets löptid om den är längre än tolv

månader.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

8 § En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet

skall underskridas.

9 § Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall hänsyn

tas även till värdet av det material oc h den utmstning som tillhandahålls

av den upphandlande enheten och är nödvändiga för att tjänsterna skall

3666

kunna utföras.

¬

background image

10 § Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av upphand-

SFS 1992:1528

lingskontraktet beräknas med utgå ngspunkt i premiens belopp. För bank­
tjänster och andra finansiella tjänster skall motsvarande beräkning göras
med utgångspunkt i summan av arvoden, provisioner, ränta och andra

former av ersättning. För arkitekttjänster och liknande tjänster skall be­

räkningen göras med utgångspunkt i arvoden och provisioner.

Upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan

Annonsering

11 § En upphandlande enhet skall for vaije budgetår genom förhandsan­

nonsering informera om upphandlingar av tjänster enligt avdelning A i

bilagan över 750 OÖO ec u som enheten planerat. I annonsen skall det

beräknade värdet av vaije tjänstekategori anges. Om förhandsannonsering

gäller 1 kap. 8-10 §§.

12 § En upphan dlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 17 eller 19 §.

13 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran

kommit in lämna upp lysningar till vaije anbudssökande eller anbudsgiva­
re som så begär o m varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars

anbud förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen.

Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att
göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudssökande om skälen fÖr sitt beslut. Enheten skall
underrätta Byrån fÖr Europeiska gemenskapemas oöiciella publikationer
om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

14 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat

följer av 16 eller 17 §.

15 § Om en upphandlande enhet väljer att använda selektiv upphand­

ling får den i annonsen ange hur många leverantörer den avser att inbjuda
att lämna anbud. Antalet leverantörer skall avvägas med hänsyn till arten
av de tjänster som skall utföras men måste uppgå till minst fem.

16 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får använ­

das om

1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av

särskilda skäl inte medger en förhandsvärdering,

2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsun­

derlaget inte kan upprättas med tillräcklig precision fÖr att medge att val
kan göras av det bästa anbudet enligt reglerna fÖr öppet eller selektivt

förfarande.

17 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse­

ring om

1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam­

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

¬

background image

SFS 1992:1528

2. det är nödvändigt att genomfora upphandlingen, men synnerlig

brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppe n eller selektiv upphandling,

3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga leverantö­

ren som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på grund av
oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga fö r projektet, under förut­

sättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägen­

heter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet eller att

tilläggstjänsterna är nödvändiga for att därpå följande tjänster skall kunna

utföras,

4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning

av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål for öppen eller

selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidiga­

re fått upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år
efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänster­

na ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det

ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs­

tjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskon­
traktets värde.

18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling utan

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte

vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga

anbudsgivare.

19 § En upphandlande enhet får, under förutsättning att de i förfråg­

ningsunderlaget urspru ngligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt

ändrats, övergå från öppen eller selektiv upphandling till förhandlad upp­

handling om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva­

rar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap. 21 §,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbu d

eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EFTA: s
övervakningsmyndighet på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphandlingsförfa­

randet, skall den upphandlande enheten annonsera a tt den övergår till

förhandlad upphandling.

Tidsfrister

20 § Vid öppen upphandling s kall tiden för mottagand e av anbud vara

minst 52 dagar från den dag d å annonsen om upphandling avsändes. Om
den upphandlande enheten förhandsanno nserat enligt 11 § får denna tid

förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare

information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så

3668

har begärts i rimlig tid.

¬

background image

21 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan-

SFS 1992:1528

de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och sam­

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan

att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av
anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjud an avsändes eller 26

dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

22 § Om de enligt 21 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund
av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar,
den i 21 § andra stycket till 10 dagar och den i 21 § tredje st ycket till fy ra
dagar (påskyndat förfarande).

23 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna
skickas till anbudsgivare ell er anbudssökande eller om anbudsgivning av
något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 och 21 §§ förlängas i
skälig utsträckning.

24 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan at t lämna anbud

skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga s ätt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon

eller elektronisk överförin g skall bekräftas genom en egenhändigt under­
tecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång enligt 21 och 22 §§.

Alternativa utföranden
25 § Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga
omständigheter, får en upp handlande enhet även pröva anbud som inne­
håller ett alternativt utförande. En förutsättning är att enheten i annonsen

upplyst om att den kommer att pröva anbud som innehåller alternativa
utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste
uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan­
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika­

tion.

26 § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett
EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller
ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att

svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.

Upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan
27 § För upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan gäller
inte 1 kap. 7—11 och 17 — 25 §§.

Senast inom 48 dagar efter det att upphandlingen avslutats skall den

3569

¬

background image

SFS 1992:1528

upphandlande enheten skicka ett meddelande därom till By rån för Eu ro­

peiska gemenskapemas oSiciella publikationer. I meddelandet skall anges

om den upphandlan de enheten godkänner att meddelandet publiceras.

6 kap. Överprövning, skadestånd m. m.

Överprövning

1 § En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada

enligt 2 § får i en framställning till länsrätten ansöka om åtgärder enligt

nämnda paragraf.

En ansökan enligt första stycket får inte prövas efter den tidpunkt då

beslut om leverantör har fattats.

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon
annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit
eller kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att upphandlingen

skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det

är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får länsrätten vid vite

förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att

avhjälpa bristerna.

Länsrätten får avslå ansökan om åtgärd enligt första stycket om den

skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara
större än skadan för leverantören.

Länsrätten får omedelbart besluta om åtgärd enligt första stycket första

meningen att gälla till dess något annat har beslutats.

3 § Ett mål, som avser åtgärder enligt 2 §, får inte avgöras slutligt så

länge medlingsförfarande enligt 10 och 11 §§ pågår.

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den

upphandlande enheten har sitt hemvist.

Förbud mot överklagande

5 § Ett beslu t på vilke t denna lag är tillämp lig får inte överklagas med
stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900) eller 22 kap. kyrkolagen

(1992:300).

Skadestånd
6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag

skall ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

7 § Anbudsgivare eller anbudssökan de som deltagit i en upphandling
enligt 4 kap. är berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda

anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestäm­

melserna i denna lag men ligt har påverkat hans möjligh eter att tilldelas

upphandlingen.

3670

8 § Talan om skadest ånd skall väckas vid allmän domstol inom ett å r

¬

background image

från den dag då beslut om leverantör fattats. Väcks inte talan i tid, är

SFS 1992:1528

rätten till skadestånd förlorad.

Granskning
9 § Nämnden för offentlig upphandling skall på begäran av en upphand­
lande enhet utse en oberoende granskningsman som skall granska enhetens

rutiner för upphandling enligt 4 kap. i syfte att bedöma om rutinerna

stämmer överens med denna lag. Nämndens beslut får inte överklagas.

Granskningsmannen skall, om han försäkrat sig om att eventuella bris­

ter rättats till, utfärda ett intyg om resultatet av g ranskningen.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enhe­

ten.

Medling

10 § Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en anbudsgivare

eller anbudssökande som anser att han lidit eller kan komma att lida skada

på grund av att en upphandlande enhet under pågående upphandling inte
följer bestämmelserna i 4 kap. begä ra medling hos EFTA: s övervaknings­
myndighet. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för

offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna framställningen
till övervakningsmyndigheten.

11 § Den upphandlande enheten skall meddela EFTA; s övervaknings­

myndighet om den vill delta i medlingsförfarandet och dessutom om
någon ansökan har gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

12 § Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande

bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfa­
randet.

3671

¬

background image

SFS 1992:1528

Bilaga

Tjänster som avses i 5 kap.

Avdelning A

1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och ma­

skinutrustning

2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxitransport,

utom postbefordran

3 Lufttransport, utom postbefordran
4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster som avses i

avdelning B 18

5 Telekommunikation*

6 Finansiella tjänster

a Försäkringstjänster
b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta och

andra former av ersättningar**

7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster

8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den egna

verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten

9 Redovisning, revision och bokföring

10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar

11 Konsulttjänster för administration och organisation av företag
12 Arkitekttjänster

Ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsar­
kitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

13 Tjänster avseende annonsering (reklam)
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll
15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning

16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande verk­

samhet

Avdelning B
17 Hotell- och restaurangtjänster
18 Rälsbunden transport
19 Sjötransport och annan vattenburen transport
20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats, eller i hamnar

21 Juridiska tjänster***

22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster
23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet

27 Andra tjänster

* utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster

** utom tjänster i samband med utgivning ell er omsä ttning av värdepapper och

andra finansiella instrument, förvaltning av stats skulden och sädan a tjänster som

utförs av Sveriges riksbank

utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag

3672

¬

background image

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen gäller inte

SFS 1992:1528

för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANNE WIBBLE
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.