SFS 2016:575 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2016:575 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
160575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 14 § och 10 kap. 3 § lagen

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

14 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och

en eller flera leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahål-

lande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk

underskrift.

10 kap.

3 §

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk in-

lämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas
tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att elektroniska anbud

ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

En upphandlande myndighet eller enhet ska ha sådan utrustning att den

elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på
ett säkert sätt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanord-
ningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få till-
gång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit
del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:575

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:575

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.