SFS 2016:1160 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2016:1160 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
161160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3�6 §§ lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, om upphandling i lagen (2016:1146) om upphand-
ling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner.

4 §

Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom för-
sörjningssektorerna, ska denna lag tillämpas.

5 §

Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte om-

fattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag inte tillämpas.

6 §

Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt

är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att upp-

handlingen omfattas av denna lag, lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1160

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.