SFS 2017:656 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2017:656 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
170656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska utesluta en leverantör från

att delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om att
leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska uni-
onen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, res-
pektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om
kampen mot korruption inom den privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt och finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv
2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i nämnda rambeslut.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om det finns grundad
anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket, får myn-

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:656

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:656

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

digheten eller enheten begära att leverantören visar att det inte finns någon grund
för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet eller enhet

avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.