SFS 2018:594 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2018:594 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2018-594.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 och 10 §§, 2 kap. 22 § och
11 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området ska ha följande lydelse.

1 kap.
9 §
I fråga om upphandling som avser sådan tillverkning av eller handel
med vapen, ammunition och krigsmateriel som omfattas av artikel 346.1 b i
EUF-fördraget och där 7 eller 8 § eller 10 § första stycket 2�4 eller 10 inte
är tillämpliga får regeringen i enskilda fall besluta om de undantag från
bestämmelserna i denna lag som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges
väsentliga säkerhetsintressen.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som avses i första

stycket om upphandlingen

1. avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare beslutat om

undantag med stöd av första stycket,

2. avser varor, tjänster eller byggentreprenader inom ramen för en av

Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan
i fråga om försörjning av varor, tjänster eller byggentreprenader, eller

3. har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt får besluta om sådana

undantag som avses i första stycket om upphandlingens värde understiger
5 000 000 kronor.

10 § Denna lag gäller inte för kontrakt

1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en upphandlande

myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande strider
mot Sveriges väsentliga säkerhetsintressen,

2. som avser underrättelseverksamhet,
3. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som gäller

forskning och utveckling mellan minst två stater inom EES avseende
utvecklandet av en ny produkt och, i förekommande fall, de senare skedena
av hela eller delar av produktens livslängd,

4. som, av operativa skäl, måste tilldelas en leverantör i ett område utanför

EES territorium där operationen genomförs,

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

SFS

2018:594

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

5. som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt,

tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet,

6. som en regering tilldelas av en annan regering och som avser
a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig

karaktär,

b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan ut-

rustning som avses i a, eller

c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller

av känslig karaktär,

7. som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
8. som avser finansiella tjänster, utom försäkringstjänster,
9. som avser anställningar, eller
10. som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för

sådana vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet eller
enhet i den egna verksamheten och betalas av myndigheten eller enheten.

Första stycket 4 avser även civila inköp.
Med fastighet enligt första stycket 5 avses det som enligt jordabalken

utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än
ägaren till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller
sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken,
om de tillhör byggnadens ägare.

2 kap.
22 §
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses i denna lag
information och material oavsett form, karaktär eller överföringsteknik som
omfattas av krav på en viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som
med hänsyn till Sveriges säkerhet enligt lagar och andra författningar måste
skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande, spridning, förlust eller
åtkomst av någon obehörig person, eller någon annan typ av risk.

För skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i

säkerhetsskyddslagen (2018:

585) finns bestämmelser i den lagen.

11 kap.
2 §
En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om
leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångs-

förvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkes-

utövningen, såsom till följd av en överträdelse av befintlig lagstiftning om
export av försvars- och säkerhetsutrustning,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såsom genom

att inte ha iakttagit sina skyldigheter i fråga om informationssäkerhet eller
försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den upphandlande
myndigheten eller enheten kan visa detta,

5. har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå av

skyddade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så tillförlitlig som
krävs för att inte riskera Sveriges säkerhet,

6. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

SFS 2018:594

background image

3

7. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestäm-
melserna i 11 eller 12 kap.

�r leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en

företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att

en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören
med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 6.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2018:594

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.