SFS 2018:1316 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2018:1316 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2018-1316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 11 kap. 1 § lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 §3 En upphandlande myndighet eller enhet ska utesluta en leverantör

från att delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom

om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som

innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe-

iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i

Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-

aktiga i, respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den

22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om

skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt och finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015

om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv

2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artiklarna 3 och 5�12 i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om

ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets be-

slut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och

försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet.

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2017:656.

SFS 2018:1316

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1316

2

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om det finns grund-

ad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket,

får myndigheten eller enheten begära att leverantören visar att det inte finns

någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet eller enhet

avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.