SFS 1993:1468 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 1993:1468 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 1993_1468 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1468

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling

dels att 5 kap. 27 § skall upphöra att gälla,
dels att i 5 kap. den första av underrubrikerna närmast före 1 § och

närmast före 11 § och underrubriken närmast före 27 § skall utgå,

dels att 6 kap. 1 � 12 §§ skall betecknas 7 kap. 1 � 12 §§,
dels att 1 kap. 1, 2, 3 och 5 §§ och 5 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas ett nytt 6 kap. av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphand-

ling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2

kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestäm-
melser om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvär-
den som anges i 2 - 5 kap. och i vissa andra fall (6kap.). Lagen innehåller
också bestämmelser om överprövning, skadestånd, m. m. (7 kap.).

Lagen meddelas väsentligen till uppfyllande av Sveriges förpliktelser

enligt EES-avtalet och ansluter i övrigt till de direktiv om offentlig upp-

3745

1

Prop. 1993/94:78, bet. 1993/94:FiU4, rskr. 1993/94:83.

118-SFS 1993

Utkom från trycket
den 28 december 1993

Omtryck

background image

SFS 1993:1468

handling som därutöver antagits inom Europeiska gemenskaperna (EG).
Lag (1993:1468).

2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner,
landsting, kyrkliga kommuner och sådana andra upphandlande enheter
som avses i 5 och 6 §§.

För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i

nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i
6kap. samt 7kap. 1 -8 §§. Lag (1993:1468).

3 §2 Denna lag gäller inte

1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt

avtal mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och någon annan stat för ett projekt som är gemensamt för
de avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande

stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell

organisation.

För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., näm-

ligen

1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begräns-

ningar med hänsyn till rikets säkerhet och

2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil

användning. Lag (1993:1468).

Huvudregel om affärsmässighet

4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjlighe-
ter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare,
anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Definitioner

5 §3 I denna lag används följande termer med den betydelse som här
anges:

Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprena-

der eller tjänster.

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, be-

slutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner,
sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § samt,
såvitt avser upphandling enligt 4 och 6kap., sådana enheter som avses i
4 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 1 § tredje stycket.

Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår

avseende upphandling enligt denna lag.

Byggentreprenad: ett bygg- eller anläggningsarbete i sin helhet, vars

resultat har en självständig funktion.

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där

ersättning för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja anläggningen eller
i form av dels en sådan rätt, dels betalning.

2

Senaste lydelse 1993:924.

3

Senaste lydelse 1993:924.

3746

background image

SFS 1993:1468

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller till-

handahåller tjänster även om han inte varit den som i det särskilda fallet

tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.

Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller

flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs
under en viss period.

Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 §.
Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet

tillhandahåller en leverantör.

Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap.

20 § och 5 kap. 22 §.

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.
Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv

eller förhandlad upphandling.

�ppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.
Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder

vissa leverantörer att lämna anbud.

Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet in-

bjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en
eller flera av dem.

Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att

delta, deltagande leverantörer skall lämna skriftligt anbud och den upp-
handlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Direktupphandling: upphandling utan infordrande av skriftligt anbud.

Lag (1993:1468).

6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar,

samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att fullgöra uppgifter i det
allmännas intresse och inte har en industriell eller kommersiell karaktär
och

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett

landsting eller en kyrklig kommun, eller

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn, eller

3. vars styrelseledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller

en kyrklig kommun, eller

4. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en

kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.

Annonsering

7 § En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte an-

nat anges i 2 - 5 kap.

8 § En annons om upphandling skall på lämpligt sätt sändas till Byrån
för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Om upphandling

sker enligt reglerna för påskyndat förfarande skall annonsen sändas med
telex, telegram eller telefax. Den skall innehålla uppgift om dagen för
avsändandet.

9 § En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är
officiella inom Europeiska gemenskaperna.

3747

background image

SFS 1993:1468

10 § En annons som avses i 8 § får inte publiceras före dagen för avsän-

dandet till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.
Annonsen får inte innehålla annan information än den som publiceras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

11 § En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3

eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen

har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle
strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller
konkurrensintressen.

Upphandling med hänvisning till tekniska standarder m. m.

12 § Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av

föremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till
europeiska tekniska specifikationer när sådana finns.

13 § En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på

annat sätt än som anges i 12 § om

1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om

föremålet för upphandlingen överensstämmer med europeiska tekniska
specifikationer,

2. tillämpning av sådana tekniska specifikationer som avses i 12 § inte

skulle göra det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla ut-
rustning m. m. som är tekniskt förenlig med utrustning som redan används
av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska
svårigheter, dock endast under förutsättning att den upphandlande enhe-
ten har beslutat att inom en angiven tidsperiod gå över till sådana tekniska
specifikationer,

3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällan-

de standarder eller europeiska tekniska specifikationer inte är lämpliga,
eller

4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav.
För upphandling som avses i 4 kap. gäller inte kravet på en angiven

tidsperiod för övergången till tekniska specifikationer.

14 § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 13 § skall i

annonsen om upphandling ange skälen till det och skall vidare i fråga om
upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. på begäran av EFTA:s övervaknings-
myndighet tillhandahålla myndigheten skälen för sitt beslut.

15 § Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte finns

skall den tekniska beskrivningen göras med tillämpning av svensk stan-
dard som överensstämmer med godtagen internationell standard.

Om sådan standard inte finns är det tillåtet att utföra beskrivningen med

tillämpning av annan svensk standard eller, om inte heller sådan standard
finns, annan standard.

16 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i

annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen
på ett sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i fråga.

3748

background image

SFS 1993:1468

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns

särskilda skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga
varor och processer kan komma i fråga.

Krav som får ställas på leverantören

17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraft vunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker,

En upphandlande enhet får begära upplysningar om en leverantörs

tekniska förmåga och kapacitet samt om hans finansiella ställning.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan

till anbudsgivning ange vilka upplysningar om förhållanden som avses i
andra stycket som enheten vill ha.

Enheten har rätt att utesluta en leverantör från deltagande om leverantö-

ren i väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar om
förhållanden som avses i första och andra styckena eller lämnat felaktiga
uppgifter.

18 § En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med
stöd av 17 § genom skriftliga bevis som är lämpade för ändamålet.

En upphandlande enhet skall i annonsen eller inbjudan till anbudsgiv-

ning ange på vilket sätt leverantören kan visa att han uppfyller de uppställ-
da kraven.

Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning

19 § Anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning skall avges

skriftligt. Ansökningar får göras muntligt eller genom telegram eller telefax
om de bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling. Bekräftel-
sen skall lämnas omgående eller i vissa fall som anges i 2 �5 kap. komma
upphandlande enhet till handa inom frister som anges där.

Mottagande och öppnande av anbud

20 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudsti-
dens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande
enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteck-
ning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av
en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person
närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begä-
ran.

Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och anbuden

förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden
skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de
kommer in.

3749

background image

SFS 1993:1468

21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller an-
budssökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något
annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras. Vid

öppen och selektiv upphandling får detta medges om det sker i syfte att

göra anbuden sinsemellan jämförbara (nollställning) och om det kan ske

utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Prövning av anbud

22 § En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst
anbudspris eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftkostnader, funktion,
miljöpåverkan m. m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annon-
sen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse.
Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med
den viktigaste först.

23 § Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud
som har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara
orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbu-
det och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skrift-
ligt.

Om enheten valt ett dyrare anbud skall den vid varuupphandling ange

skälen för sitt beslut i en rapport till EFTA:s rådgivande kommitté för
offentlig upphandling. Om det är fråga om upphandling enligt 3 eller
4 kap. skall enheten dessutom avge en rapport till EFTA:s övervaknings-
myndighet om vilka anbud som förkastats.

Förvaring av handlingar

24 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud
och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande.

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter

25 § Om en upphandlande enhet till mer än hälften bidrar till kostnaden
för byggentreprenad som avser anläggning av kommunikationsleder, ut-
bildnings-, sport- och fritidslokaler, sjukhus eller allmänna förvaltnings-
byggnader och som upphandlas av någon annan skall enheten se till att
bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen.

2 kap. Varuupphandling

Tröskelvärden m.m.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av

varor som görs av en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst
200000 ecu, exklusive mervärdesskatt, (tröskelvärde). För de enheter som
omfattas av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling, är tröskel-
värdet dock det värde som vid varje tillfälle gäller enligt särskilda före-
skrifter.

3750

background image

SFS 1993:1468

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandling
som avses i 4 kap.

3 § För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och
löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till
kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som
avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg
av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad
med talet 48.

För upphandlingskontrakt som avses i första stycket eller som gäller köp

och skall förnyas inom viss tid skall värdet justeras antingen med hänsyn
till värdet av motsvarande upphandlingskontrakt som avslutats under det
föregående räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden,
eller det uppskattade värdet av upphandlingskontrakt som kan antas bli

avslutade under det kommande räkenskapsåret eller den kommande tolv-
månadersperioden .

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

4 § En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i
syfte att tröskelvärdet skall underskridas.

5 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samti-
digt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 1 §. Om
tröskelvärdet då överskrids skall varje enskild upphandling göras enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Annonsering

6 § En upphandlande enhet som omfattas av GATT-överenskommelsen
om statlig upphandling skall för varje budgetår genom förhandsannonse-
ring informera om sina upphandlingar över 750000 ecu som enheten pla-
nerat för varje varuområde. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8 -

10§§.

7 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte
annat följer av 10 § andra stycket eller 11 §.

Val av upphandlingsförfarande

8 § �ppen upphandling skall användas om inte något annat upphand-
lingsförfarande får tillämpas enligt 9 eller 10 §.

9 § Selektiv upphandling får användas om kostnaderna för övriga förfa-
randen inte står i skälig proportion till värdet av upphandlingskontraktet
eller om det är motiverat med hänsyn till varans karaktär eller om det
finns andra särskilda skäl.

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt

ändrats, användas om anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upp-
handling inte motsvarar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap.
21 §.

3751

background image

SFS 1993:1468

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphandlingsförfa-
randet, skall den upphandlande enheten annonsera att den övergår till
förhandlad upphandling.

11 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse-

ring om

1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud,

under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till
EFTA:s övervakningsmyndighet,

2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller

studier, under förutsättning att framställningen inte sker i vinstsyfte eller
för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt

kan tillverkas eller levereras av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid �ppen eller selektiv upphandling,

5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören,

avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser
och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle
vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år

endast om det finns särskilda skäl.

12 § En upphandlande enhet som väljer selektiv eller förhandlad upp-

handling skall skriva en rapport om anledningen till detta. I fråga om
förhandlad upphandling skall det i rapporten också anges vilka omständig-
heter som föranlett valet av upphandlingsförfarande.

Rapporten skall i sin helhet eller i sammanfattning överlämnas till

EFTA.s övervakningsmyndighet på dess begäran.

Tidsfrister

13 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom fyra arbetsdagar från det att underlaget har begärts. Ytter-
ligare information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång,
om så har begärts i rimlig tid.

14 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan-

de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och sam-

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av
anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till
deltagarna.

3752

background image

SFS 1993:1468

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

15 § Om de enligt 14 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund

av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar,
den i 14 § andra stycket till 10 dagar och den i 14 § tredje stycket till fyra

arbetsdagar (påskyndat förfarande).

16 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna

skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivningen av
något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 13 och 14 §§ förlängas i
skälig utsträckning.

17 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon
eller elektronisk överföring skall bekräftas genom en egenhändigt under-
tecknad handling.

Alternativa utföranden

18 § En upphandlande enhet får inte förkasta ett utförande som är

alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget
endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifi-
kationer eller enligt svensk standard som i huvudsak ansluter till europe-
iskt godtagen teknisk specifikation.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

Tröskelvärden m.m.
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av

byggentreprenad eller koncession som uppgår till minst 5 000000 ecu,
exklusive mervärdesskatt.

2 § Alla delentreprenader som ingår i en byggentreprenad skall tas med i

beräkningen av upphandlingens värde. Detta behöver dock inte tillämpas
för delentreprenader under 1000000 ecu, förutsatt att summan av del-
entreprenaderna inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala vär-
de.

En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall under-

skridas.

3 § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att
anbudsgivaren redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han
avser att lägga ut på någon annan (tredje man).

4 § Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även till
värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls av den
upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.

3753

background image

SFS 1993:1468

5 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandlingar
som avses i 4 kap.

Koncession

6 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att
den som söker koncessionen skall lägga ut minst 30 procent av konces-

sionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den koncessionssökande att
öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i
upphandlingskontraktet.

7 § Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall
bestämmelserna i detta kapitel iakttas vid den enhetens upphandling.

8 § Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte

något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller anknutna företag.

Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshava-

ren kan utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett
sådant inflytande över koncessionshavaren och varje företag som tillsam-
mans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av
något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på
grund av de regler företaget lyder under. Ett företag skall anses ha ett
bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett
annat företag innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller
kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller mot-
svarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i företagets admini-
strativa, verkställande eller övervakande organ.

Annonsering m. m.

9 § En upphandlande enhet skall genom förhandsannonsering informera
om upphandlingar över tröskelvärdet som enheten planerat och ange deras
huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller 1 kap.
8 - 1 0 § § .

10 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 15 eller 17 §.

11 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran

kommit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgiva-
re som så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars
anbud förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen.
Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att

göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall

underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

12 § �ppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat

följer av 14 eller 15 §.

3754

background image

SFS 1993:1468

13 § Om en upphandlande enhet väljer att använda selektiv upphand-

ling får den i annonsen ange hur många leverantörer den avser att inbjuda
att lämna anbud. Antalet leverantörer skall avvägas med hänsyn till arten
av det arbete som skall utföras men måste uppgå till minst fem.

14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får använ-

das om

1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller experi-

ment, under förutsättning att utförandet inte sker i vinstsyfte eller för att
täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte

medger en förhandsvärdering.

15 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse-
ring om

1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam-

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören

som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående
upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit
nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena
inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ur-
sprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är nödvändi-

ga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,

4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning

av arbeten ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller
selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör som tidigare
fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år
efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena

ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det
ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-

arbetena inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskontrak-
tets värde.

16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling utan

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

17 § En upphandlande enhet får, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt

ändrats, övergå från öppen eller selektiv upphandling till förhandlad upp-
handling om

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva-

rar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap. 21 §,

3755

background image

SFS 1993:1468

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud

eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EFTA:s
övervakningsmyndighet på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphandlingsförfa-
randet, skall den upphandlande enheten annonsera att den övergår till
förhandlad upphandling.

Tidsfrister

18 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om
den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 9 § får denna tid
förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så
har begärts i rimlig tid.

19 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan-

de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och sam-

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av
anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till
deltagarna eller 26 dagar om den upphandlande enheten har förhandsan-
nonserat enligt 9 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

20 § Om de enligt 19 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund
av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar,
den i 19 § andra stycket till 10 dagar och den i 19 § tredje stycket till fyra
dagar (påskyndat förfarande).

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna skic-
kas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivningen av
något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 och 19 §§ förlängas i
skälig utsträckning.

22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon
eller elektronisk överföring skall bekräftas genom en egenhändigt under-
tecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång enligt 19 och 20 §§.

Särskilt förfarande

23 § En upphandlande enhet som avser att upphandla en byggentrepre-
nad för bostadsbebyggelse behöver inte tillämpa bestämmelserna i detta

3756

background image

SFS 1993:1468

kapitel, om enheten på grund av arbetenas art och omfattning har behov
av att leverantören deltar redan under planeringen. Valet av leverantör
skall dock i sådana fall göras enligt bestämmelserna om annonsering och
prövning av anbudssökande och anbudsgivare vid selektiv upphandling.

Alternativa utföranden

24 § Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga
omständigheter, får en upphandlande enhet även pröva anbud som inne-
håller ett alternativt utförande. En förutsättning är att enheten i annonsen
upplyst om att den kommer att pröva anbud som innehåller alternativa
utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste
uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan-
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika-
tion.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsomr de

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling av

varor och byggentreprenader som görs av en upphandlande enhet för
sådan av enheten bedriven verksamhet som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänhe-

ten i fråga om transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller

utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahål-
lande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät

eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-
tjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen

⬝upphandlande enhet'1 alla företag över vilka staten, kommun, landsting
eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande
och företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt
tillstånd från en myndighet.

2 § En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser försörj-
ning med dricksvatten skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel inte
endast vid upphandling för den verksamheten, utan också vid upphand-
ling som enheten gör för projekt inom vattenbyggnad, konstbevattning
eller dränering om minst 20 procent av den totala vattenmängd som
tillhandahålls av dessa projekt består av dricksvatten eller som görs för

3757

background image

SFS 1993:1468

verksamhet som har samband med bortledande eller rening av avloppsvat-
ten.

3 § En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa bestämmelserna i
detta kapitel vid upphandling här i riket för verksamhet som avses i 1 §
första stycket 1 -4 och bedrivs i ett land utanför EES, om inte fasta nät
eller markområden inom EES utnyttjas för verksamheten.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphand-
lande enhet som bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 § första
stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom
samma geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahål-

ler tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande
syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom
samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett
samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphand-

lingar av varor eller byggentreprenader som görs för återförsäljning eller
uthyrning om även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på
samma villkor som den upphandlande enheten.

5 § En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 §
eller 4 § andra och tredje styckena skall på begäran av EFTA:s övervak-
ningsmyndighet lämna uppgifter om den undantagna verksamheten.

6 § Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar
tjänster som är nödvändiga för leveransen av varorna eller byggentrepre-
naderna skall dessa tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupp-
handlingen.

En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga

tjänster som avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupp-
handling om varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första
stycket, är större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphand-
lingen.

En programvara för tjänster skall anses som en vara om den upphandlas

av en enhet som bedriver verksamhet som avses i 1 § första stycket 4 och
programvaran skall användas i verksamheten.

7 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla vid upphandling av

1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1

som avser dricksvatten, eller

2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen görs för

verksamhet enligt 1 § första stycket 1 och 2 som avser elektricitet, gas eller
värme eller som avser utnyttjande av mark- eller vattenområden för pro-
spektering eller utvinning av olja m. m.

3758

background image

SFS 1993:1468

Tröskelvärden m. m.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphand-
ling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

1. 400000 ecu och gäller varor för verksamhet som omfattas av 1 § första

stycket 1�3,

2. 600000 ecu och gäller varor för verksamhet som omfattas av 1 § första

stycket 4,

3. 5000000 ecu och gäller byggentreprenad.

9 § För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp
och löper på bestämd tid om högst tolv månader skall värdet beräknas till
kostnaden för kontraktet under löptiden. För upphandlingskontrakt som
avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg

av varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på
obestämd tid skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad
med talet 48.

För upphandlingskontrakt som avses i första stycket eller som gäller köp

och skall förnyas inom viss tid skall värdet justeras antingen med hänsyn
till värdet av motsvarande upphandlingskontrakt som avslutats under det
föregående räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden,
eller det uppskattade värdet av upphandlingskontrakt som kan antas bli
avslutade under det kommande räkenskapsåret eller den kommande tolv-
månadersperioden.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

10 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samti-

digt skall anses som endast en upphandling vid tillämpning av 8 §. Om
tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild upphandling gö-
ras enligt bestämmelserna i detta kapitel.

11 § Alla delentreprenader som ingår i en byggentreprenad skall tas med
i beräkningen av upphandlingens värde. Detta behöver dock inte tillämpas

för delentreprenader under 1000000 ecu, förutsatt att summan av del-
entreprenaderna inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala vär-
de.

12 § Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling skall
hänsyn tas även till värdet av det material, den utrustning och de tjänster

som tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är nödvändiga
för arbetet.

13 § En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdena enligt
8 § 1 - 3 skall underskridas.

Annonsering m. m.

14 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan-
nonsering informera om varuupphandlingar över 750000 ecu som enheten

planerat för varje varuområde. I fråga om byggentreprenadupphandling
skall enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar

3759

background image

SFS 1993:1468

som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 som enheten planerat och ange
deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonsering gäller

1 kap. 8 - 1 0 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand

annonseras enligt reglerna i 1 kap. 8� 10 §§. I meddelandet skall anges dels
att upphandling kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfaran-
de utan ytterligare annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen
skall anmäla sitt intresse. Innan den upphandlande enheten därefter på-
börjar upphandlingen skall de som anmält intresse uppmanas att skriftli-
gen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandling-
en.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten

i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett
särskilt system för urval av deltagare.

15 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter

meddela EFTA:s övervakningsmyndighet hur upphandlingen har avslu-
tats. Därvid skall enheten ange om den har tillämpat bestämmelserna i

1 kap. 13 § och även ange de uppgifter, vars offentliggörande skulle mot-

verka befogade affärs- och konkurrensintressen.

Val av upphandlingsförfarande

16 § En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-

förfaranden som nämns i 1 kap. 5 § med föregående annonsering.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om

1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under

förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kon-
traktsvillkoren inte väsentligt ändrats,

2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment,

under förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av

byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader,

3. varorna eller byggentreprenaden av tekniska eller konstnärliga skäl

eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leveran-
tör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare

leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som del-
ersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör
skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga
med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseen-
de drift och underhåll.

6. det är fråga om byggentreprenad som gäller tilläggsarbeten av den

ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först avsedda
projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av

3760

background image

SFS 1993:1468

oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, un-
der förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller ekonomiska
olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller
att tilläggsarbetena är nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna

slutföras.

7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som består

enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt som tidigare
varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas
samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya
arbeten beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts
och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och annon-
serats i samband med det ursprungliga projektet.

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en

råvarumarknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,

10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av

varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att
en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller
försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande.

Tidsfrister

17 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om
den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 14 § första stycket
får denna tid förkortas till 37 dagar.

18 § Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att läm-
na anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på

en anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning skall, om så är möj-
ligt, vara minst fem veckor från den dag annonsen avsändes för publice-
ring och får i inget fall understiga tio dagar från den dag annonsen publice-

rades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de

utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna an-
bud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås bör tiden
vara minst tre veckor från dagen för inbjudan att lämna anbud. Om det
finns särskilda skäl kan denna tid förkortas till tio dagar. Under alla
omständigheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade
att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

19 § En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till

en leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterliga-

re information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om
så har begärts i rimlig tid.

20 § Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och
samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig
inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

3761

background image

SFS 1993:1468

21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna
skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivning av
något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 19 § förlängas i skälig
utsträckning.

22 § Såväl ansökningar från anbudssökande som inbjudan att lämna
anbud skall skickas på snabbast möjliga sätt. En ansökan eller inbjudan
som görs genom telegram, telex, telefax, telefon eller elektronisk överfö-
ring skall bekräftas genom en egenhändigt undertecknad handling som
avsänts före tidsfristens utgång enligt 18 §.

Särskilt system för urval av deltagare

23 § En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt sy-
stem för urval på förhand av leverantörer som får delta i selektiv eller
förhandlad upphandling. Enheten skall fastställa regler för ett sådant ur-
val. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma
krav ställs på varje leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande
hänsyn. Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få
ta del av dem.

De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning.

24 § En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan
från en leverantör om att få vara med bland dem som väljs ut enligt 23 §.
Om enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid skall enheten
redan inom två månader upplysa leverantören om detta. En ansökan får
inte avslås på andra grunder än som framgår av de regler som avses i 23 §.
En leverantör vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet och om
skälen för detta.

En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på

andra grunder än som framgår av de regler som avses i nämnda paragraf.
En enhet som överväger att avföra en leverantör från förteckningen skall
underrätta leverantören om detta och om skälen härför innan slutligt
beslut fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga beslutet.

25 § En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt
23 § skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall på lämpligt sätt
sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaper-
na. Om systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen
publiceras årligen.

5 kap. Upphandling av tjänster

1 §4 Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på upphandling av sådana

tjänster som inte omfattas av bestämmelserna i 2 �4 kap. om tjänsterna är

4

Senaste lydelse 1993:924.

3762

background image

SFS 1993:1468

av det slag som avses i avdelning A i bilaga till denna lag. Vid upphandling
av tjänster som avses i avdelning B i bilagan tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till
fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-

material eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,

4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av

värdepapper och andra finansiella instrument,

6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjäns-

ter från Sveriges riksbank. Lag (1993:1468).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling
av tjänster från en annan upphandlande enhet som på grund av lag eller
annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

3 § Avser en upphandling både varor och tjänster, skall upphandlingen
göras enligt bestämmelserna i detta kapitel, om värdet av tjänsterna över-
stiger värdet av varorna.

En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som avdel-

ning B i bilagan, skall i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster
som avses i avdelning A om värdet av sistnämnda tjänster överstiger
värdet av tjänster enligt avdelning B. Om värdet av tjänster enligt avdel-
ning A understiger värdet av tjänster enligt avdelning B skall upphandling-
en i sin helhet anses vara en upphandling av tjänster som avses i bilaga B.

3763

Tröskelvärden m.m.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av
tjänster, som uppgår till minst 200000 ecu, exklusive mervärdesskatt.

Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den upp-

skattade totala ersättningen till leverantören.

5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar
skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde. Upp-
handlande enhet behöver dock inte ta med delkontrakt under 80000 ecu
vid tillämpning av 4 §, under förutsättning att summan av delkontrakten
inte överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde.

6 § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att
anbudsgivaren redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han
avser att lägga ut på någon annan (tredje man).

7 § För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet
beräknas till det fulla värdet av tjänsterna under kontraktets löptid om

background image

SFS 1993:1468

denna är högst 48 månader och till månadsvärdet multiplicerat med talet
48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.

För upphandlingskontrakt som skall förnyas inom viss tid skall värdet

beräknas med hänsyn antingen till kostnaden för motsvarande upphand-
lingskontrakt, som den upphandlande enheten avslutat under det föregå-
ende räkenskapsåret eller den föregående tolvmånadersperioden, eller till
den uppskattade kostnaden under tolv månader efter tjänsternas påbörjan-
de eller under upphandlingskontraktets löptid om den är längre än tolv
månader.

Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats.

8 § En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet
skall underskridas.

9 § Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall hänsyn
tas även till värdet av det material och den utrustning som tillhandahålls
av den upphandlande enheten och är nödvändiga för att tjänsterna skall
kunna utföras.

10 § Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av upphand-

lingskontraktet beräknas med utgångspunkt i premiens belopp. För bank-
tjänster och andra finansiella tjänster skall motsvarande beräkning göras
med utgångspunkt i summan av arvoden, provisioner, ränta och andra
former av ersättning. För arkitekttjänster och liknande tjänster skall be-

räkningen göras med utgångspunkt i arvoden och provisioner.

Annonsering

11 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan-

nonsering informera om upphandlingar av tjänster enligt avdelning A i
bilagan över 750000 ecu som enheten planerat. I annonsen skall det
beräknade värdet av varje tjänstekategori anges. Om förhandsannonsering
gälleri kap. 8 - 1 0 §§.

12 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte

annat följer av 17 eller 19 §.

13 § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran

kommit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgiva-
re som så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars
anbud förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen.
Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att
göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall
underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
om sitt beslut.

Val av upphandlingsförfarande

14 § �ppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat

följer av 16 eller 17 §.

3764

background image

SFS 1993:1468

15 § Om en upphandlande enhet väljer att använda selektiv upphand-

ling får den i annonsen ange hur många leverantörer den avser att inbjuda
att lämna anbud. Antalet leverantörer skall avvägas med hänsyn till arten
av de tjänster som skall utföras men måste uppgå till minst fem.

16 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får använ-

das om

1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av

särskilda skäl inte medger en förhandsvärdering,

2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsun-

derlaget inte kan upprättas med tillräcklig precision för att medge att val
kan göras av det bästa anbudet enligt reglerna för öppet eller selektivt
förfarande.

17 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonse-
ring om

1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensam-

rätt kan utföras av endast en viss leverantör,

2. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga leverantö-

ren som inte omfattas av det först avsedda projektet men som på grund av
oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet, under förut-
sättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägen-
heter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet eller att
tilläggstjänsterna är nödvändiga för att därpå följande tjänster skall kunna
utföras,

4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning

av tjänster ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller
selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör som tidiga-
re fått upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år
efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänster-
na ingått i tröskelvärdeberäkningen och annonserats i samband med det
ursprungliga projektet.

Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggs-

tjänsterna inte överstiger hälften av det ursprungliga upphandlingskon-
traktets värde.

18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling utan

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

19 § En upphandlande enhet får, under förutsättning att de i förfråg-
ningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt

ändrats, övergå från öppen eller selektiv upphandling till förhandlad upp-
handling om

3765

background image

SFS 1993:1468

1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsva-

rar underlaget och inte kan nollställas enligt 1 kap. 21 §,

2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud

eller inte lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnas till EFTAis
övervakningsmyndighet på dess begäran.

Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar

samtliga korrekt lämnade anbud från det föregående upphandlingsförfa-
randet, skall den upphandlande enheten annonsera att den övergår till
förhandlad upphandling.

Tidsfrister

20 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Om
den upphandlande enheten förhandsannonserat enligt 11 § får denna tid
förkortas till 37 dagar.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så
har begärts i rimlig tid.

21 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagan-
de av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag
då annonsen om upphandling avsändes.

Vid selektiv upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och sam-

ma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget. Tiden för mottagande av
anbud skall vara minst 40 dagar från den dag inbjudan avsändes eller 26
dagar om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt 11 §.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

22 § Om de enligt 21 § angivna tidsfristerna inte kan tillämpas på grund
av brådska får tidsfristerna förkortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar,
den i 21 § andra stycket till 10 dagar och den i 21 § tredje stycket till fyra
dagar (påskyndat förfarande).

23 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna
skickas till anbudsgivare eller anbudssökande eller om anbudsgivning av
något annat skäl måste föregås av besök på platsen för leveransen eller hos
den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 och 21 §§ förlängas i
skälig utsträckning.

24 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud
skall i det påskyndade förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. En
ansökan eller inbjudan som görs genom telegram, telex, telefax, telefon
eller elektronisk överföring skall bekräftas genom en egenhändigt under-
tecknad handling som avsänts före tidsfristens utgång enligt 21 och 22 §§.

3766

background image

SFS 1993:1468

Alternativa utföranden

25 § Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga
omständigheter, får en upphandlande enhet även pröva anbud som inne-
håller ett alternativt utförande. En förutsättning är att enheten i annonsen
upplyst om att den kommer att pröva anbud som innehåller alternativa
utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste
uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan-
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika-
tion.

26 § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett
EES-land i en företagsform som är tillåten i det landet får anbud eller
ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet att
svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.

27 § har upphävts genom lag (1993:1468).

Formgivningstävling

(Underrubriken införd genom lag 1993: 924)

28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster el-
ler andra tjänster som avses i avdelning A12 i bilagan och genomförs i syfte
att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva en ritning eller
något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd
uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag.

Medlemmarna i juryn skall vara oberoende av de tävlande. Lag
(1993:924).

29 § För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller inte

1 kap. 19-25 §§. Vidare skall bestämmelserna i 30�33 §§ tillämpas en-

dast på formgivningstävlingar som ingår i en upphandling av tjänster vars
värde uppgår till minst 200 000 ecu, exklusive mervärdesskatt eller då den
sammanlagda prissumman uppgår till minst nämnda belopp. Lag
(1993:924).

30 § Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna
skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på
varje tävlande.

En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. Valet

av tävlande skall göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i något
fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område. Lag

(1993:924).

31 § En upphandlande enhet som arrangerar en formgivningstävling
skall annonsera tävlingen. Enheten skall på begäran skicka tävlingsregler-
na till intresserade deltagare. Lag (1993:924).

3767

background image

SFS 1993:1468

32 § Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de
regler som bestämts för tävlingen och i vad som upplysts i annonsen om
denna. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt
att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Lag
(1993:924).

33 § En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling
och skall tilldelas vinnaren får föregås av förhandlingar utan föregående
annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att fler utfö-

randen än endast ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtli-

ga bidrag. Lag (1993:924).

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i
2
� 5 kap., m.m.

(6 kap. 1-17 §§ införda genom lag 1993:1468)

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på

1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskelvär-

den som anges där,

2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och under-

stiger det tröskelvärde som anges i 5 kap.,

3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett

värde, och

4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde.
Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1 � 6 §§.
Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen

⬝upphandlande enhet⬝ de företag som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.

Val av upphandlingsförfarande

2 § Upphandling skall göras genom förenklad upphandling. Direktupp-
handling får dock användas om upphandlingens värde är lågt eller om det
finns synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter

som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande
enheten.

Den upphandlande enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för an-

vändning av direktupphandling.

Förfrågningsunderlag, infordrande av anbud

3 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i
annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen
på ett sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i fråga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns

särskilda skäl. En sådan hänvisning skall utformas så att även likvärdiga
varor och processer kan komma i fråga.

Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan

komma att antas utan föregående förhandling. Vidare skall anges att
anbud skall lämnas skriftligt och att anbud som lämnas genom telegram

3768

background image

SFS 1993:1468

eller telefax skall bekräftas omgående genom en egenhändigt undertecknad
handling.

4 § En upphandlande enhet som använder förenklad upphandling skall

infordra skriftliga anbud genom annons eller skrivelse. Vid avvägning av
hur omfattande annonseringen eller utskicket av skrivelserna behöver vara

skall enheten särskilt beakta huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §.

5 § I annonsen eller skrivelsen enligt 4 § eller förfrågningsunderlaget
enligt 3 § skall anges den dag då anbud senast skall ha kommit in. Denna
dag skall bestämmas så att anbudsgivare ges skälig tid att lämna anbud.

Vidare skall det i annonsen, skrivelsen eller förfrågningsunderlaget an-

ges den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

6 § En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få

förfrågningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer.

Mottagande och öppnande av anbud

7 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudsti-
dens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande
enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en förteck-
ning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av
en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person
närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begä-
ran.

Vid förenklad upphandling som angetts innefatta förhandling får försän-

delserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som
avses i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns
synnerliga skäl, allteftersom de kommer in.

8 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare rättar en
uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i
anbudet.

Enheten får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras om

det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Krav som får ställas på leverantören

9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller social-

avgifter.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysning-

ar om förhållanden som avses i första stycket.

3769

background image

SFS 1993:1468

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det

inte är onödigt, kontrollera om leverantören är

1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,

2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, inne-

hållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om

förhållanden som avses i första och andra styckena skall i förfrågningsun-
derlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan
lämna upplysningarna.

10 § En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören
inte är registrerad i register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsätt-

ning att registreringsskyldighet föreligger.

Prövning av anbud

11 § En upphandlande enhet får inte pröva ett anbud som har kommit in

efter den dag som angetts som sista dag för lämnande av anbud. Däremot
skall enheten pröva alla andra anbud om inte annat följer av andra stycket
eller 10 §.

Enheten får förkasta ett anbud

1. om leverantören i väsentligt hänseende har låtit bli att Lämna begärda

upplysningar om förhållanden som avses i 9 § första stycket, eller

2. om förhållanden som anges i 9 § första stycket 1 � 5 föreligger.

12 § En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägst

anbudspris eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftkostnader, funktion,
miljöpåverkan m. m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annon-
sen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse.
Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med
den viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som

har lägst anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara
orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbu-
det och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skrift-
ligt.

Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar

13 § Hos den upphandlande enheten skall finnas dokumenterat de skäl
på vilka ett anbud antagits och vad som i övrigt förekommit av betydelse
vid anbudsprövningen.

14 § När ett anbud har antagits skall den upphandlande enheten under-
rätta anbudsgivaren om detta snarast möjligt, dock senast före utgången av
den tid under vilken anbudet är bindande för anbudsgivaren.

Anbudsgivare vars anbud inte har antagits skall snarast möjligt under-

rättas om detta.

3770

background image

�verprövning

1 § En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada

enligt 2 § får i en framställning till länsrätten ansöka om åtgärder enligt

nämnda paragraf.

En ansökan enligt första stycket får inte prövas efter den tidpunkt då

beslut om leverantör har fattats.

2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon
annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit
eller kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att upphandlingen
skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det

är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får länsrätten vid vite
förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att
avhjälpa bristerna.

Länsrätten får avslå ansökan om åtgärd enligt första stycket om den

skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara
större än skadan för leverantören.

Länsrätten får omedelbart besluta om åtgärd enligt första stycket första

meningen att gälla till dess något annat har beslutats.

3 § Ett mål, som avser åtgärder enligt 2 §, får inte avgöras slutligt så
länge medlingsförfarande enligt 10 och 11 §§ pågår.

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den
upphandlande enheten har sitt hemvist.

5

7 kap. 1 - 12 §§ har tidigare betecknats 6 kap. 1 - 12 §§.

SFS 1993:1468

3771

7 kap. �verprövning, skadestånd m. m.5

15 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud

med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsför-
teckningar, sammanställningar och liknande.

Särskilda bestämmelser för upphandling av tjänster som avses i avdelning B

i bilagan

16 § Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan

överstiger det tröskelvärde som anges i 5 kap. skall den upphandlande
enheten

1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12� 16 §§ och 5 kap. 1 � 10 §§, samt

2. senast inom 48 dagar efter det att upphandlingen avslutats skicka ett

meddelande därom till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer. I meddelandet skall anges om den upphandlande enheten
godkänner att meddelandet publiceras.

Upphandling som rör rikets säkerhet m. m.

17 § Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får en upp-

handlande enhet göra sådana undantag från bestämmelserna i detta kapi-
tel som är nödvändiga av hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska
intressen.

background image

SFS 1993:1468

Förbud mot överklagande

5 § Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte överklagas med
stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900) eller 22 kap. kyrkolagen
(1992:300).

Skadestånd

6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag
skall ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

7 § Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling
enligt 4 kap. är berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda
anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestäm-
melserna i denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas
upphandlingen.

8 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år
från den dag då beslut om leverantör fattats. Väcks inte talan i tid, är

rätten till skadestånd förlorad.

Granskning

9 § Nämnden för offentlig upphandling skall på begäran av en upphand-
lande enhet utse en oberoende granskningsman som skall granska enhetens
rutiner för upphandling enligt 4 kap. i syfte att bedöma om rutinerna
stämmer överens med denna lag. Nämndens beslut får inte överklagas.

Granskningsmannen skall, om han försäkrat sig om att eventuella bris-

ter rättats till, utfärda ett intyg om resultatet av granskningen.

Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enhe-

ten.

Medling

10 § Utan hinder av att ansökan enligt 1 § har gjorts får en anbudsgivare

eller anbudssökande som anser att han lidit eller kan komma att lida skada
på grund av att en upphandlande enhet under pågående upphandling inte
följer bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos EFTA:s övervaknings-
myndighet. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för
offentlig upphandling, som omedelbart skall överlämna framställningen
till övervakningsmyndigheten.

11 § Den upphandlande enheten skall meddela EFTA:s övervaknings-

myndighet om den vill delta i medlingsförfarandet och dessutom om
någon ansökan har gjorts enligt 1 § eller talan om skadestånd väckts.

12 § Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande

bära sina egna kostnader och i lika delar bära övriga kostnader för förfa-
randet.

3772

background image

SFS 1993:1468

Bilaga

Avdelning A

1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och ma-

skinutrustning

2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxitransport,

utom postbefordran

3 Lufttransport, utom postbefordran
4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster som avses i

avdelning B 18

5 Telekommunikation*
6 Finansiella tjänster

a Försäkringstjänster
b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta och
andra former av ersättningar**

7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster
8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den egna

verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten

9 Redovisning, revision och bokföring

10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar
11 Konsulttjänster för administration och organisation av företag
12 Arkitekttjänster

Ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanering och landskapsar-
kitektur och anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

13 Tjänster avseende annonsering (reklam)
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll
15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning
16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande verk-

samhet

Avdelning B

17 Hotell-och restaurangtjänster
18 Rälsbunden transport
19 Sjötransport och annan vattenburen transport

20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats, eller i hamnar
21 Juridiska tjänster***
22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster
23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet
27 Andra tjänster

* utom telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster

** utom tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och

andra finansiella instrument, förvaltning av statsskulden och sådana tjänster som

utförs av Sveriges riksbank

*** utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag

Tjänster som avses i 5 kap.

3773

background image

SFS 1993:1468

Denna lag6 träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen gäller

inte för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

6

1992:1528.

3774

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.