SFS 1994:614 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 1994:614 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 1994_614 Lag om ändring i lagen (1992_1528) om offentlig upphandling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1184

SFS 1994:614

Utkom från trycket
den 16 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling2

dels att 7 kap. 9- 12 §§ skall betecknas 11 - 14 §§,

1

Prop. 1993/94:227, bet. 1993/94: FiU 18, rskr. 1993/94:339.

2

Lagen omtryckt 1993: 1468.

background image

SFS 1994:614

dels att 1 kap. 11 och 23 §§, 2 kap. 6, 8, 9 och 13 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14

och 16 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 9 och 17 §§ samt rubriken till bilagan till lagen
skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 9 och 10 §§ skall sättas närmast

före 7 kap. 11 respektive 12 §.

dels att det lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 26 §, 2 kap. 7 a

och 11 a §§, 4 kap. 26 och 27 §§ samt 7 kap. 9 och 10 §§, av följande
lydelse,

dels att fyra nya rubriker skall införas närmast före 1 kap. 26 §, 4 kap.

26 §, 4 kap. 27 § och 7 kap. 9 § av följande lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

11 § En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3

eller 5 kap. skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen
har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle
strida mot något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller
konkurrensintressen.

Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandling-

en. Rapporten skall lämnas till EFTA s övervakningsmyndighet på dess
begäran. Rapporten skall innehålla uppgifter om

1. enhetens namn och adress och värdet av upphandlingen,

2. anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit vid prövningen av

anbud och anledningen till urvalet av anbudssökande,

3. anbudsgivare eller anbudssökande som inte vunnit framgång och

anledningen till det,

4. vilken leverantör som fick upphandlingen och, i förekommande fall,

hur stor del denne avser att lägga ut på någon annan, och

5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet.

23 § En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara
orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till det låga anbu-
det och inte fått tillfredsställande svar.

Om enheten förkastat ett anbud av det skälet att det bedömts vara

orimligt lågt, skall enheten avge en rapport om sitt beslut till EFTA:s
övervakningsmyndighet eller, om anbudet avgetts vid upphandling enligt
4 kap., lämna upplysningar om beslutet i meddelande om avslutad upp-
handling enligt 4 kap. 15 §.

Uppgiftslämnande för statistikändamål

26 § Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas skyldighet att
för statistikändamål lämna uppgifter beträffande offentlig upphandling
följer av lagen (1992: 889) om den officiella statistiken.

2 kap. Varuupphandling

6 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan-
nonsering informera om sina upphandlingar över 750000 ecu som enheten
planerat för varje varuområde. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8 -

10§§.
38-SFS 1994

1185

background image

SFS 1994:614

7 a § En upphandlande enhet skall inom 15 dagar från det att begäran
kommit in lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgiva-
re som så begär om varför hans ansökan eller anbud förkastats. Den vars
anbud förkastats skall på begäran få veta vem som fick upphandlingen.
Om enheten beslutat att inte avsluta en annonserad upphandling eller att
göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar till
anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall
underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer
om sitt beslut.

8 § �ppen eller selektiv upphandling skall användas om inte något annat

upphandlingsförfarande får tillämpas enligt 9 eller 10 §.

9 § Om en upphandlande enhet väljer att använda selektiv upphandling
får den i annonsen ange hur många leverantörer den avser att inbjuda att
lämna anbud. Antalet leverantörer skall avvägas med hänsyn till varans
karaktär men måste uppgå till minst fem.

11 a § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling utan

föregående annonsering skall antalet anbudsgivare i förhandlingen inte
vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga
anbudsgivare.

Tidsfrister

13 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en

leverantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts. Ytterligare
information skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om så
har begärts i rimlig tid.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som

görs av en upphandlande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet
som består av

1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänhe-

ten i fråga om transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,

2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller

utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahål-
lande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,

3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med

järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,

4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät

1186

background image

SFS 1994:614

eller tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-
tjänster.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen

⬝upphandlande enhet⬝ alla företag över vilka staten, kommun, landsting
eller kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande
och företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt
tillstånd från en myndighet.

För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket

gäller, utöver detta kapitel, de bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. i §.

4 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphand-
lande enhet som bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 § första
stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom
samma geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahål-

ler tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande
syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom
samma geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stoft sett
samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphand-

lingar som görs för återförsäljning eller uthyrning om även andra företag
har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor som den upphand-
lande enheten.

6 §3 Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar
tjänster som är nödvändiga för leveransen av varorna eller byggentrepre-
naderna skall dessa tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupp-
handlingen.

En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga

tjänster som avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupp-
handling om varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första
stycket, är större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphand-

lingen.

Tröskelvärden m.m.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphand-
ling, vars värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst

1. 400000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfat-

tas av 1 § första stycket 1-3,

2. 600000 ecu och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfat-

tas av 1 § första stycket 4,

3. 5000000 ecu och gäller byggentreprenad.
Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling skall

5 kap. 29 § tillämpas på tävlingen under förutsättning att den dels ingår i
en upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst något av de värden
som nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses
där. Bestämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla tävlingar
vars sammanlagda prissumma uppgår till minst nämnda belopp.

3

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

1187

background image

SFS 1994:614

Annonsering m.m.

14 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsan-

nonsering informera om varu- och tjänsteupphandlingar över 750000 ecu
som enheten planerat för varje varuområde eller tjänstekategori enligt
avdelning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling
skall enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar
som överstiger tröskelvärdet enligt 8 § 3 första stycket som enheten plane-
rat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om förhandsannonse-
ring gäller 1 kap. 8 - 10 §§.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand

annonseras enligt reglerna i 1 kap. 8 - 10 §§. I meddelandet skall anges dels
att upphandling kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfaran-
de utan ytterligare annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen
skall anmäla sitt intresse. Innan den upphandlande enheten därefter på-
börjar upphandlingen skall de som anmält intresse uppmanas att skriftli-
gen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandling-
en.

Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten

i en annons tillkännager att den enligt 23 § upprättat och tillämpar ett
särskilt system för urval av deltagare.

Val av upphandlingsförfarande

16 § En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-

förfaranden som nämns i 1 kap. 5 § med föregående annonsering.

En upphandlande enhet får avstå från annonsering om

1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under

förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kon-
traktsvillkoren inte väsentligt ändrats,

2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment,

under förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av
byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader,

3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund

av ensamrätt kan tillhandahållas av endast en viss leverantör,

4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig

brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte
heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,

5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare

leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som del-
ersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör
skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga
med de först anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseen-
de drift och underhåll,

6. det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller tilläggsarbe-

ten eller tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och som inte
omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående upphand-

ling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga
för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena eller till-

1188

background image

SFS 1994:614

1189

läggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas
från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är

nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras, eller att till-
läggstjänsterna är nödvändiga för att de ursprungliga tjänsterna skall kun-

na slutföras,

7. upphandlingen vid byggentreprenad eller tjänster gäller nya arbeten

eller tjänster som består enbart av en upprepning av arbeten eller tjänster
ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv
upphandling och arbetena eller tjänsterna tilldelas samma leverantör som
tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten eller tjänster
beställs inom tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts och
värdet av de nya arbetena eller tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen
och annonserats i samband med det ursprungliga projektet,

8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en

råvarumarknad,

9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,

10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av

varor antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att
en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller
försatts i konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,

11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en

formgivningstävling och skall tilldelas vinnaren av tävlingen.

Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn

bedömt att fler utföranden kan komma i fråga skall förhandlingen avse
samtliga bidrag.

Alternativa utföranden

26 § Om det i annonsen om upphandling angetts att det anbud kommer
att antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga

omständigheter, får en upphandlande enhet även pröva anbud som inne-
håller ett alternativt utförande. En förutsättning är att enheten i annonsen
upplyst om att den kommer att pröva anbud som innehåller alternativa

utföranden och om de minimikrav som alternativa utföranden måste
uppfylla.

Ett alternativt utförande får inte förkastas endast av det skälet att det är

utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt svensk stan-
dard som i huvudsak ansluter till europeiskt godtagen teknisk specifika-
tion.

Bevarande av uppgifter

27 § En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgif-
ter om

1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet

av dessa,

2. grunden för prövningen av anbud,
3. skälen för avstående av annonsering enligt 16 § andra stycket genom

hänvisning till någon av punkterna i det stycket,

4. skälen för tillämpning av 1 kap. 13 §,

5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.
Uppgifterna skall bevaras i fyra år.

background image

SFS 1994:614

5 kap. Upphandling av tjänster

1 § Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i
avdelning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestäm-

melserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i
avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 §
första stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §,
3 § andra stycket, 5 § första meningen, 6, 7, 9 och 10 §§ detta kapitel. Vid
upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till denna lag
tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till
fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-

material eller sändningstid i etermedia,

3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av

värdepapper och andra finansiella instrument,

6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjäns-

ter från Sveriges riksbank.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2 - 5

kap., m.m.

Krav som får ställas på leverantören

9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen

dom,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller social-

avgifter.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysning-

ar om förhållanden som avses i första stycket.

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det

inte är onödigt, kontrollera om leverantören är

1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,

2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, inne-

hållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter.

1190

background image

SFS 1994:614

En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om

förhållanden som avses i första och tredje styckena skall i förfrågningsun-
derlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan
lämna upplysningarna.

Upphandling som rör rikets säkerhet m. m.

17 § Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får regeringen

besluta om sådana undantag från bestämmelserna i detta kapitel som är
nödvändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Regeringen får överlåta till en upphandlande enhet att själv besluta om

sådana undantag som avses i första stycket.

7 kap. �verprövning, skadestånd, m. m.

Tillsyn

9 § En särskild nämnd, Nämnden för offentlig upphandling, utövar
tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

Vid sin tillsyn får nämnden inhämta alla nödvändiga upplysningar från

upphandlande enheter. *

Upplysningarna skall i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande.

Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhål-
lande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den
upphandlande enheten.

10 § En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysning-

ar som Nämnden för offentlig upphandling begär för sin tillsyn.

Bilaga

Förteckning av tjänster

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. De nya bestämmelserna, med

undantag för 6 kap. 17 §, gäller inte för upphandlingar som påbörjats före
den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1191

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.