SFS 2019:669 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2019:669 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2019-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet

dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 6 och 7 §§ ska utgå,
dels att 15 kap. 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 5 § och 15 kap. 7 a §,

och närmast före 8 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.
Publicering av annonser
5 §
Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är
registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

15 kap.
5 §
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid ett förenklat
förfarande begära anbud genom en annons samt vid ett urvalsförfarande
publicera en ansökningsinbjudan genom annonsering.

Vid ett urvalsförfarande får myndigheten eller enheten i sin inbjudan ange

det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas
med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort
för att effektiv konkurrens ska uppnås.

6 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett
kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får meddela sin
avsikt genom en annons.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt
eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlings-
resultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet
ingicks (efterannons).

Första stycket gäller inte vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal.

7 a § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

1 Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

SFS

2019:669

Publicerad
den

11 november 2019

background image

SFS

2019:669

2

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.