SFS 2019:953 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2019:953 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2019-953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 19 och 26 §§ lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.
19 §
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägar-
förvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet
inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

26 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn-
digheter.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och regioner, och
2. offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ
enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:953

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.