SFS 2022:781 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2022:781 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2022-781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet

dels att 16 kap. 17, 18 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 5 a�5 d §§, och

närmast före 16 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.
Handläggningen i domstol
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.

5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund
för sin talan senare än tre veckor från den dag då ansökan om överprövning
kom in till förvaltningsrätten får beaktas av rätten endast om leverantören
gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller
annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i
kammarrätten får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den
inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har
haft giltig ursäkt att inte göra det.

Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till

grund för att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.

5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den dag då avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1 Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:781

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:781

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 3 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 24 §,

2. en annons enligt 15 kap. 6 § eller 15 a kap. 11 § har publicerats i en

annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlings-
statistik, eller

3. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat

anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av treveckors-
frister enligt 5 b §, tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om
överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
tillämpas.

21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år
från den dag då leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom
om att ett avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör.

Om en allmän förvaltningsdomstol har bedömt att förutsättningarna för

ogiltighet enligt 13�13 b §§ är uppfyllda, får dock talan om skadestånd alltid
väckas inom ett år från den dag då avgörandet fick laga kraft.

Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. De nya bestämmelserna i 16 kap. 5 b�5 d §§ tillämpas inte på upp-

handlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

3. För upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 16 kap.

17 och 18 §§ i den äldre lydelsen.

4. Bestämmelserna i 16 kap. 21 § i den nya lydelsen tillämpas även på

fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd
inte dessförinnan har gått förlorad enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.