SFS 2022:994 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2022:994 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
SFS2022-994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 2 § lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

11 kap.
2 §
2 En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leve-
rantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för

ackord, genomgår företagsrekonstruktion, tills vidare har inställt sina betal-
ningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande,

3. genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser yrkes-

utövningen, såsom till följd av en överträdelse av befintlig lagstiftning om
export av försvars- och säkerhetsutrustning,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såsom genom

att inte ha iakttagit sina skyldigheter i fråga om informationssäkerhet eller
försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den upphandlande myn-
digheten eller enheten kan visa detta,

5. har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå av

skyddade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så tillförlitlig som
krävs för att inte riskera Sveriges säkerhet,

6. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

7. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmel-
serna i 11 eller 12 kap.

�r leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en

företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att

en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören
med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 6.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 2018:594.

SFS

2022:994

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:994

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.