SFS 1998:1432 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 1998:1432 Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
981432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om of-

fentlig upphandling

2

dels

att 1 kap. 21§, 2 kap. 13�16 §§, 3 kap. 18�21 §§, 4 kap. 4, 15, 17 och

18 §§, 5 kap. 1 och 20�23 §§, 7 kap. 15 § samt bilagan skall ha följande ly-
delse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 16 c §, 2 kap.

19 § och 5 kap. 24 a §, av följande lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

16 c §

Vid upphandling enligt 2 eller 5 kap. får en upphandlande enhet en-

dast begära sådana upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§
och som behövs med hänsyn till vad som skall upphandlas. Enheten skall be-
akta leverantörens befogade intresse av att affärshemligheter eller tekniska
hemligheter inte röjs.

21 §

En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbuds-

sökande rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat up-
penbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna anbud.

Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kom-

pletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller kon-
kurrensbegränsning.

Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg,

skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och
18 §§.

2 kap. Varuupphandling

13 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket för-

1

Prop. 1997/98:170, bet. 1998/99:FiU6, rskr. 1998/99:13.

2

Lagen omtryckt 1997:1068.

SFS 1998:1432

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1432

kortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade
skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från
den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kor-
tare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda
bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §.

14 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande

av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade enheten skall vid ett
och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket för-
kortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock
förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda
bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns

i 16 § andra stycket.

15 §

Om de tidsfrister

som anges i 14 § inte kan iakttas på grund av bråd-

ska, får de förkortas, den i 14 § första stycket till 15 dagar, de i 14 § andra
stycket och

tredje

stycket första meningen till 10 dagar och den i 14 § fjärde

stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande).

16 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-

mande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i
13 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket
andra

meningen förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket andra

meningen respek-

tive 14 § andra stycket

och tredje stycket första meningen förlängas i skälig

utsträckning.

background image

3

SFS 1998:1432

19 §

Om en upphandlande enhet ger någon som inte är en upphandlande

enhet särskilt tillstånd att bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall i
tillståndet anges att principen om icke-diskriminering på grund av nationali-
tet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt för den verksam-
het som avses med tillståndet.

3 kap. Upphandling av byggentreprenad

18 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket för-
kortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade
skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från
den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kor-
tare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och

som föreskrivs i de särskilda

bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 21 §.

19 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande

av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett
och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket för-
kortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock
förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda
bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns

i 21 § andra stycket.

20 §

Om de tidsfrister som anges i

19 § inte kan

iakttas

på grund av bråd-

ska, får de förkortas, den i 19 § första stycket till 15 dagar, de i 19 § andra

background image

4

SFS 1998:1432

stycket och tredje

stycket första meningen till 10 dagar och den i 19 § fjärde

stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande).

21 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-

mande för att kunna skickas till anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i
18 § tredje

stycket, skall tidsfristerna i 18 § första stycket och andra stycket

andra

meningen förlängas i skälig utsträckning.

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 18 § första stycket och andra stycket andra

meningen respek-

tive 19 § andra stycket och tredje stycket

första meningen förlängas i skälig

utsträckning.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

4 §

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande

enhet vid upphandling för busstransportverksamhet som avses i 1 § första
stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan verksamhet inom samma
geografiska område på samma villkor.

Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller

tjänster som avses i 1 § första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syf-
tar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera tele-
kommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geo-
grafiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upp-

handlingar som görs för återförsäljning eller uthyrning,

om

den upphand-

lande enheten inte har särskilt tillstånd att sälja eller hyra ut det som omfattas
av

upphandlingen och

även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut

på samma villkor som den upphandlande enheten.

15 §

En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte an-

nat följer av 16 § andra stycket.

En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter med-

dela Europeiska gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslu-
tats. Därvid skall enheten ange om den har förkastat ett anbud med stöd av 1
kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat bestäm-
melserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggö-
rande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen.

En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i

8 a § första stycket 1�3 skall, om en anbudssökande eller anbudsgivare
skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om resultatet
av upphandlingen, skälen till att ansökan eller anbudet förkastats och om
vem som fick upphandlingen och skälet till det.

17 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering,

får tiden enligt första stycket för-

kortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade

background image

5

SFS 1998:1432

skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från
den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kor-
tare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda
bestämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

18 §

Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna

anbud tidigare annonserats gäller följande.

Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en

anmodan att bekräfta intresset för anbudsgivning

bör vara minst 37 dagar

från den dag då annonsen avsändes för publicering och får aldrig vara

kor-

tare än tio dagar från den dag då

annonsen publicerades.

En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda

anbudssökandena, förutsatt att alla får samma tid att lämna anbud. Om en så-
dan överenskommelse inte har kunnat uppnås, skall den

upphandlande enhe-

ten fastställa en tidsfrist som

bör vara minst

24 dagar från dagen för inbjudan

att lämna anbud

och aldrig får vara kortare än 10 dagar. Under alla omstän-

digheter måste tiden avvägas så att möjlighet ges för intresserade att på ett
tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget.

5 kap. Upphandling av tjänster

1 §

Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i av-

delning A i bilaga till denna lag om tjänsterna inte omfattas av bestämmel-
serna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning
A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första
stycket tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § an-
dra stycket, 4 § tredje

stycket, 5 § första stycket, 7, 9, 10 och 25 §§ detta ka-

pitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan till
denna lag tillämpas 6 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om
1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,

byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till
fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av
programmaterial eller sändningstid i etermedia,
3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värde-

papper och andra finansiella instrument,

6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den

egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,

8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

från Sveriges riksbank.

background image

6

SFS 1998:1432

20 §

Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara

minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt första stycket för-
kortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de som är intresserade
skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från
den dag då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kor-
tare än 22 dagar. Tiden får dock förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda be-
stämmelser som gäller om annonser vid öppen upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leve-

rantör inom sex dagar från det att underlaget har begärts, om så har begärts i
rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex dagar före anbuds-
tidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 23 §.

21 §

Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande

av ansökningar om att få lämna anbud vara minst 37 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande enheten skall vid ett
och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig in-
bjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.

Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst

40 dagar från den dag då inbjudan skickades ut till deltagarna.

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestäm-

melser som gäller för sådan annonsering, får tiden enligt andra stycket för-
kortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut. Tiden får dock
förkortas endast om

1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för

förhandsannonseringen var tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda
bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv upphandling, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen avsändes.

Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar

före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.

Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns

i 23 § andra stycket.

22 §

Om de tidsfrister som anges i 21 § inte kan iakttas

på grund av bråd-

ska, får de förkortas, den i 21 § första stycket till 15 dagar, de i 21 § andra
stycket och tredje stycket första meningen

till 10 dagar och den i 21 § fjärde

stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande).

23 §

Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrym-

mande

för att kunna skickas till anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i

20 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket och andra stycket
andra

meningen

förlängas i skälig utsträckning.

background image

7

SFS 1998:1432

Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås

av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall
tidsfristerna i 20 § första stycket

och andra stycket andra

meningen respek-

tive 21 § andra stycket och tredje stycket

första meningen förlängas i skälig

utsträckning.

24 a §

En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1

kap. 23 b § får inte förkasta ett anbud av det skälet att anbudet, om det an-
togs, skulle leda till ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

7 kap. �verprövning, skadestånd m.m.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges interna-
tionella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det gäller

1. vad en annons skall innehålla,
2. tekniska specifikationer,
3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och
4. produkter inom försvarssektorn.

Bilaga

12 Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanerings-

och landskapsarkitekturstjänster, anknutna vetenskapliga och tekniska kon-
sulttjänster samt tjänster avseende teknisk provning och analys

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.