SFS 2010:572 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2010:572 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
100572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

dels att 15 kap. 6, 7, 10 och 14 §§ samt 16 kap. ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 6, 7, 10 och 14 §§ ska utgå,
dels
att 1 kap. 1, 12, 13, 18 och 23 §§, 2 kap. 26 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 6 §,

8 kap. 7 §, 9 kap. 1 och 9 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 3 och 12 §§, 12 kap. 4 §,
13 kap. 2 och 7 §§, 14 kap. 1 §, 15 kap. 2�5, 9, 15, 17�19 och 21�23 §§ samt
rubrikerna närmast före 15 kap. 4, 5 och 22 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya kapitel, 5 a, 16, 17 och 18 kap.,

tolv nya paragrafer, 1 kap. 24 a §, 2 kap. 6 a och 9 a §§, 4 kap. 4 §, 7 kap.
7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 a, 13 b och 15 a §§, samt
närmast före 4 kap. 4 §, 7 kap. 7 §, 11 kap. 13 § samt 15 kap. 3 a, 5 a, 13 b
och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

� definitioner (2 kap.),
� tröskelvärden (3 kap.),
� upphandlingsförfaranden (4 kap.),
� ramavtal (5 kap.),
� elektronisk auktion (5 a kap.),
� tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågnings-

underlag m.m. (6 kap.),

� annonsering av upphandling (7 kap.),

1 Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007
om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare för-
faranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, 20.12.2007, s. 31, Celex
32007L0066) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1, Ce-
lex 32004L0017) senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009
(EUT L 134, 1.12.2009, s. 64, Celex 32009R1177).

SFS 2010:572

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:572

� tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(8 kap.),

� kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),
� uteslutning av leverantörer (10 kap.),
� kvalificering och urvalsbedömning (11 kap.),
� tilldelning av kontrakt (12 kap.),
� projekttävlingar på tjänsteområdet (13 kap.),
� anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land (14 kap.),
� upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),
� avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),
� upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och
� tillsyn (18 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
� Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
� Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
� Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

12 §

Denna lag gäller inte för anskaffningar som görs vid återförsäljning

eller uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har någon
särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kon-
traktet och även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma villkor som
den upphandlande enheten.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de varukategorier och verksamheter som den anser vara
undantagna enligt första stycket.

13 §

Denna lag gäller inte vid upphandling som görs för att i ett land som

inte är bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) utöva sådan verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde
enligt 4�10 §§ utan fysisk användning av något nät eller geografiskt område
i ett eller flera EES-länder.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de verksamheter som den anser vara undantagna enligt första
stycket.

18 §

På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet

som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i 15 eller
17 § lämna uppgifter till kommissionen om namnen på de berörda företagen
eller samriskföretagen och om de berörda kontraktens art och värde samt till-
handahålla det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att
visa att relationerna mellan företaget eller samriskföretaget och den upp-
handlande enheten motsvarar kraven i 15�17 §§.

23 §

Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det särskilda förfarande

som anges i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG
av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, att verksamheten är direkt
konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.

background image

3

SFS 2010:572

Europeiska kommissionen prövar efter begäran från en upphandlande

enhet om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda för viss verk-
samhet.

24 a §

Upphandlande enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn

vid upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

2 kap.

6 a §

Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av

elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för
vissa delar av anbuden.

9 a §

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är av-

sedda för upphandlande enheter, eller

2. medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera upp-

handlande enheter.

26 §

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i

viss form.

3 kap.

1 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till

minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid
har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

1. varu- eller tjänstekontrakt, eller
2. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar finns i

13 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

4 kap.

Inköpscentraler

4 §

En upphandlande enhet får anskaffa byggentreprenader, varor och

tjänster med hjälp av en inköpscentral.

5 a kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande enhet får, om förfrågningsunderlaget kan fastställas

med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del av ett upphandlings-
förfarande genomföra en elektronisk auktion vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,

background image

4

SFS 2010:572

3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förenklat förfarande, och
5. urvalsförfarande.

2 §

Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av

automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som erbjudit det lägsta

priset, eller

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i för-

frågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som har läm-
nat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3 §

Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande

enheten ange det i annonsen om upphandling.

Förfrågningsunderlag

4 §

Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror

eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktio-
nen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på

en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna

under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och

om anslutningen till denna utrustning.

Första utvärdering av anbud

5 §

Innan en upphandlande enhet inleder en elektronisk auktion, ska enhe-

ten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med
tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 §

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med

elektroniska medel att lämna nya priser eller värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för individuell an-

slutning till den elektroniska utrustning som används och uppgift om vid vil-
ken tidpunkt den elektroniska auktionen kommer att inledas, genomföras
och avslutas.

7 §

Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest fördel-

aktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedöm-
ning av den berörda anbudsgivarens anbud som gjorts i enlighet med vikt-
ningen av tilldelningskriterierna.

background image

5

SFS 2010:572

8 §

I inbjudan ska anges den matematiska formel som används för att vid

den elektroniska auktionen automatiskt bestämma rangordningen med hän-
syn till de nya priser och nya värden som lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i för-

frågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier som fastställts
för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om
kriterieviktningen angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett
bestämt värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.

9 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter den dag då inbjudan har skickats ut.

10 §

Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följan-

de etapper.

Upplysningar till anbudsgivarna

11 §

Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande en-

heten omedelbart meddela varje anbudsgivare tillräckliga upplysningar för
att de ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

Den upphandlande enheten får också lämna andra upplysningar om priser

eller värden, under förutsättning att detta har angetts i förfrågnings-
underlaget.

Den upphandlande enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i

den elektroniska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

12 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande enheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i auktionen ska

avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som mot-

svarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auktio-

nen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande enheten i

inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den har tagit emot
det sista budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje etapp i auk-

tionen anges i inbjudan att delta i auktionen.

13 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

enheten tilldela kontraktet på grundval av resultatet av den elektroniska auk-
tionen.

7 kap.

6 §

En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett

ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en annons om upphand-

background image

6

SFS 2010:572

lingsresultatet senast två månader efter det att kontraktet tilldelats eller ram-
avtalet ingåtts (efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annonsering vid förhandsinsyn

7 §

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom för-

handlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 2 eller 3 § får
skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen (för-
handsinsyn).

8 kap.

7 §

Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet förfarande enligt 2

och 5 §§ får, utöver vad som följer av 6 §, förkortas med fem dagar, om den
upphandlande enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig
tillgång till förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upp-
handlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering.

Tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande eller för-

handlat förfarande enligt 4 § andra stycket får förkortas med fem dagar, om
den upphandlande enheten ger fri, direkt och fullständig tillgång med
elektroniska medel till förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om
upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering.
Tidsfristen får dock aldrig vara kortare än den minsta tid som anges i 4 §
andra stycket.

Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt ska anges

i annonsen.

9 kap.

1 §

Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte något

annat följer av tredje stycket.

En upphandlande enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud

ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något annat sätt.

Enheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.
Enheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas och i en

annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

9 §

En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta an-

budssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att sluta
ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I under-
rättelsen ska enheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 6 §
inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande enhet beslutar att avbryta en
upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid
beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet
anges.

background image

7

SFS 2010:572

10 kap.

3 §

En upphandlande enhet får, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, ute-

sluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphand-
ling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är under-
kastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsför-

valtning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkes-

utövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter el-

ler skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna
i 10 eller 11 kap.

�r leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Enheten får, utom i de fall som avses i 5 §, begära att en leverantör visar

att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören med stöd av första
stycket 1, 2, 3 eller 5.

5 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende

socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 3 § första stycket 5 ska
den upphandlande enheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndig-
het.

11 kap.

3 §

Den upphandlande enheten ska ange kriterier och regler för urval till

ett kvalificeringssystem, och i den utsträckning som framgår av 10 kap.,
grunder för uteslutning från ett sådant system. Detta kan göras genom en
hänvisning till andra företags kvalificeringssystem.

Kriterierna och reglerna ska tillhandahållas den leverantör som begär det.
En leverantör kan när som helst ansöka om att bli kvalificerad.
Kriterierna och villkoren för urval får vid behov uppdateras. Berörda leve-

rantörer ska underrättas om de ändringar som gjorts.

12 §

När det gäller byggentreprenad- eller tjänstekontrakt kan en upp-

handlande enhet, när det behövs, kräva att leverantörerna anger de åtgärder
för miljöledning som de kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, för att
därigenom kontrollera deras tekniska förmåga.

Om den upphandlande enheten i ett sådant fall kräver att få tillgång till ett

av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören upp-
fyller vissa miljöledningsstandarder, ska enheten hänvisa till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om

background image

8

SFS 2010:572

frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och
miljöredovisningsordning (EMAS) eller till miljöledningsstandarder som
bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder. Miljöled-
ningsstandarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslag-
stiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standarder för
certifiering.

Enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade

inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga miljölednings-
åtgärder som lämnas av leverantörerna.

Begränsad kontroll

13 §

En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar

som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare
som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att
komma in med de begärda handlingarna.

I ett öppet förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och

kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som enheten avser att
tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbuds-
givarna underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första stycket.

I ett selektivt eller förhandlat förfarande ska uppgifterna enligt första

stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som en-
heten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

12 kap.

4 §

Om en upphandlande enhet finner att ett anbud är onormalt lågt på

grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får enheten begära en för-
klaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begäran
och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande enheten visa
att det är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet för-
kastas.

En upphandlande enhet som förkastar ett anbud enligt första stycket ska

underrätta Europeiska kommissionen om det.

13 kap.

2 §

Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som Europeiska kom-

missionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

7 §

Resultatet av en projekttävling ska sändas till Europeiska kommissio-

nen inom två månader efter det att projekttävlingen har avslutats.

14 kap.

1 §

För anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket

Europeiska unionen inte har slutit avtal som tillförsäkrar företag från unio-
nen jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje land, tilläm-
pas 2 och 3 §§.

background image

9

SFS 2010:572

Bestämmelserna i 1�3 §§ tillämpas inte om något annat följer av åtagan-

den som unionen eller Sverige har med tredje land.

15 kap.

2 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

� 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna be-

stämmelser),

� 2 kap. (definitioner),
� 4 kap. 4 § (inköpscentraler),
� 5 kap. (ramavtal),
� 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),
� 6 kap. 7 § (miljömärken),
� 6 kap. 14 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
� 8 kap. 12 § (om någon annan än den upphandlande enheten ska lämna ut

förfrågningsunderlaget),

� 8 kap. 13 § (tillhandahållande av kompletterande handlingar och upp-

lysningar vid selektivt och förhandlat förfarande),

� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
� 18 kap. (tillsyn).
Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) till-

lämpas även 6 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till
minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § får tillämpas vid an-

vändning av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal enligt
detta kapitel.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det

sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

3 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfa-

rande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till

högst 15 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1.
Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall då
förutsättningarna för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering
som avses i 4 kap. 2 och 3 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 a §

Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska

betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i syfte att kring-
gå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande enheten beakta direkt-

upphandlingar av samma slag gjorda av enheten under räkenskapsåret.

background image

10

SFS 2010:572

Annonsering

4 §

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande enheten begära anbud

genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller ge-
nom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande enheten publicera en ansök-

ningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas som är allmänt till-
gänglig. Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser
att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska
upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

Innehåll i en annons m.m.

5 §

En annons om upphandling enligt 4 § ska innehålla uppgift om föremå-

let för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande enheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla

uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Annonsering vid förhandsinsyn

5 a §

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom di-

rektupphandling enligt 3 § andra stycket får annonsera sin avsikt i en elek-
tronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om förhands-

insyn.

9 §

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med

ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansök-
ningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 4 § andra stycket.

13 a §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avse-

ende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 10 kap. 3 § första
stycket 5 ska den upphandlande enheten inhämta uppgifter om detta från
behörig myndighet.

Begränsad kontroll

13 b §

En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana hand-

lingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgi-
vare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid
att komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in

och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som enheten avser

background image

11

SFS 2010:572

att bjuda in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de an-
budsgivare som enheten avser tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen
ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrät-
tas om tilldelningsbeslutet enligt 19 §.

I ett urvalsförfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och

kontrolleras när det gäller de anbudssökande som enheten avser att bjuda in
att lämna anbud respektive att förhandla.

15 §

En upphandlande enhet ska pröva alla de anbudsansökningar och an-

bud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 13 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

15 a §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åta-
gande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kom-
mer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

17 §

En upphandlande enhet får förkasta ett anbud om den finner att priset

är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan enheten skriftligen
begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.

18 §

En upphandlande enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat

av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid tilldelning av
kontrakt vilkas värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

19 §

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande

enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbuds-
givarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar
som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.

2 § andra stycket 3 ska den upphandlande enheten, när beslut om leverantör
och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

21 §

Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår

till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., ska den upphandlande enheten se-
nast inom 60 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska
kommissionen om det.

Undantag vid upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 §

I fråga om upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 får

regeringen i enskilda fall besluta om

1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nöd-

vändiga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

background image

12

SFS 2010:572

23 §

Bestämmelserna i 13 kap. 1 § första stycket, 4, 6 och 8�10 §§ gäller

även för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet i 13 kap. 2 §, om
tävlingens värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket angivna värdet.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 3 § tillämpas. En projekttävling

ska annonseras enligt 4 eller 5 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhand-
lingar.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Ansökan om överprövning

1 §

En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada

får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärd
enligt 5 eller 15 § (ansökan om överprövning).

Behörig domstol

2 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud mot överklagande

3 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Interimistiska beslut

4 §

I fall då avtalsspärr enligt 6, 8 eller 9 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.
Rätten får också besluta att, till dess något annat har bestämts, ett avtal inte
får fullgöras.

Rätten får avstå från att fatta interimistiska beslut enligt första stycket, om

den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara
större än skadan för leverantören.

Regler om interimistiskt beslut vid förlängd avtalsspärr finns i 9 §.

�verprövning av en upphandling

5 §

Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande princi-

perna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har
medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten
besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan
rättelse har gjorts.

background image

13

SFS 2010:572

Avtalsspärr

6 §

Om en upphandlande enhet är skyldig att skicka en underrättelse om

tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 § och un-
derrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att un-
derrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås för-
rän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande enhet i underrättelsen har angett en längre avtals-

spärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter ut-
gången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

7 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3, om

undantag har beslutats med stöd av 15 kap. 22 §,

2. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §, eller

3. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

8 §

Vid förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 § eller 15 kap. 5 a § får den upphand-

lande enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att annonsen
om förhandsinsyn publicerats.

Förlängd avtalsspärr

9 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsät-

ter avtalsspärr enligt 6 eller 8 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphandlande

enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten
har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 4 §,

får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet.

När Regeringsrätten har fattat ett beslut enligt 4 § och beslutat att återför-

visa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från
beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

background image

14

SFS 2010:572

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in

till förvaltningsrätten före utgången av sådan avtalsspärr som avses i 6 eller
8 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande enheten med ett elektroniskt medel har skickat en under-
rättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om över-
prövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från ut-
skickandet.

När överprövning av en upphandling inte längre får ske

13 §

�verprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har

slutits mellan den upphandlande enheten och en leverantör.

14 §

Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en

upphandling ingår ett avtal i strid med 4, 6, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yr-
kande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 15�17 §§.

�verprövning av ett avtals giltighet

15 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan föregående an-
nonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap. 4 eller
6 §.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med ett inte-

rimistiskt beslut enligt 4 §, bestämmelserna om avtalsspärr i 6, 8 eller 9 §
eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För
ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i
1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

När ett avtal inte får ogiltigförklaras

16 §

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten be-

sluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 15 §
är uppfyllda.

17 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 15 § ska inte tillämpas om en upp-

handlande enhet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 § eller 15 kap. 5 a §
har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid för-
handsinsyn enligt 8 §.

background image

15

SFS 2010:572

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

18 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månda-
der från det att avtalets slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7 kap. 6 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena

och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfatt-
ning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Beräkning av vissa tider

19 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Skadestånd

20 §

En upphandlande enhet som inte har följt bestämmelserna i denna lag

ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller an-

budsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader för
att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjlig-
heter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en
leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 15 § genom ett avgörande som
har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska

betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmel-
serna om avtalsspärr i 16 kap. 6, 8 eller 9 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse en-
ligt 16 kap. 16 §, eller

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering

enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 §, eller 15 kap. 4 eller 6 §.

background image

16

SFS 2010:572

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om

att en upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i
1 § 3.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande enhet ska betala upphandlings-

skadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upp-
handlande enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och

högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kon-
traktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§ eller

15 kap. 3 a §.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

7 §

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 18 §, får ansökan inte göras förrän
fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har
vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överpröv-
ningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 18 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift m.m.

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

background image

17

SFS 2010:572

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30

dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller
inom den längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obe-

talda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet

beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar till-

syn över upphandling enligt denna lag.

2 §

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar

för sin tillsynsverksamhet från upphandlande enheter eller den som kan an-
tas vara en upphandlande enhet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas
genom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska
eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas
genom besök hos den upphandlande enheten.

3 §

En upphandlande enhet och den som kan antas vara en upphandlande

enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten
begär för sin tillsyn.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande enhet eller den
som kan antas vara en upphandlande enhet att lämna uppgift, att visa upp en
handling eller att lämna över en kopia av handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos all-

män förvaltningsdomstol.

Behörig domstol

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den

förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

background image

18

SFS 2010:572

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.