SFS 2011:1029 Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet / SFS 2011:1029 Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
111029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 §

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

� definitioner (2 kap.),
� tröskelvärden (3 kap.),
� upphandlingsförfaranden (4 kap.),
� ramavtal (5 kap.),
� elektronisk auktion (6 kap.),
� tekniska specifikationer, informationssäkerhet och försörjningstrygghet

m.m. (7 kap.),

� annonsering av upphandling (8 kap.),
� tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(9 kap.),

� kommunikation, information och dokumentation (10 kap.),
� uteslutning av leverantörer (11 kap.),
� kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. (12 kap.),
� tilldelning av kontrakt (13 kap.),
� underentreprenad (14 kap.),
� upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),
� avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),
� upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och
� tillsyn (18 kap.).

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader,
varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säker-
hetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216,
20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

SFS 2011:1029

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1029

Till lagen hör följande bilagor:
� Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
� Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
� Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
� Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller, med de undantag som anges i 7�10 §§, för upp-

handling på försvars- och säkerhetsområdet av

1. militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och de-

lar av komponenter,

2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, kompo-

nenter och delar av komponenter,

3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den ut-

rustning som avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller

4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller

byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär.

Vad som avses med upphandling, militär utrustning och utrustning av

känslig karaktär anges i 2 kap. 28, 18 respektive 29 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller
2. avser andra kontrakt, vilkas värde understiger de tröskelvärden som

anges i lagen.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referens-

nummer för byggentreprenadkontrakt samt A-tjänster och B-tjänster.

För upphandling som avses i 9 § får undantag göras från denna lag endast

med stöd av bestämmelserna i den paragrafen.

Andra lagar om upphandling

3 §

Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling och om upphandling i lagen (2007:1092) om upp-
handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandling som faller inom flera tillämpningsområden

4 §

Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphand-
ling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska denna lag
tillämpas.

5 §

Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte om-

fattas av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska denna lag inte tillämpas.

background image

3

SFS 2011:1029

6 §

Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kon-

trakt är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att

upphandlingen omfattas av denna lag, lagen (2007:1091) om offentlig upp-
handling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster.

Undantag från lagens tillämpningsområde

7 §

Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas.

Upphandling enligt andra internationella regler

8 §

Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av särskilda för-

faranderegler

1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse mellan

en eller flera av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och någon eller några andra stater,

2. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse om

stationering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. som tillämpas av en internationell organisation som gör inköp för sitt

eget bruk och inte heller kontrakt som tilldelas av en stat inom EES i enlig-
het med sådana särskilda förfaranderegler.

Undantag för upphandling som avser krigsmateriel m.m.

9 §

I fråga om upphandling som avser sådan tillverkning av eller handel

med vapen, ammunition och krigsmateriel som omfattas av artikel 346.1 b i
EUF-fördraget och där 7 eller 8 § eller 10 § första stycket 2�4 eller 10 inte är
tillämpliga får regeringen i enskilda fall besluta om de undantag från be-
stämmelserna i denna lag som är nödvändiga med hänsyn till rikets väsentli-
ga säkerhetsintressen.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som avses i första

stycket om upphandlingen

1. avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare beslutat om un-

dantag med stöd av första stycket,

2. avser varor, tjänster eller byggentreprenader inom ramen för en av

Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan
i fråga om försörjning av varor, tjänster eller byggentreprenader, eller

3. har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt får besluta om sådana undan-

tag som avses i första stycket om upphandlingens värde understiger
5 000 000 kronor.

background image

4

SFS 2011:1029

Särskilda undantag

10 §

Denna lag gäller inte för kontrakt

1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en upphandlande

myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot
rikets väsentliga säkerhetsintressen,

2. som avser underrättelseverksamhet,
3. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som gäller forsk-

ning och utveckling mellan minst två stater inom EES avseende utvecklan-
det av en ny produkt och, i förekommande fall, de senare skedena av hela
eller delar av produktens livslängd,

4. som, av operativa skäl, måste tilldelas en leverantör i ett område utanför

EES territorium där operationen genomförs,

5. som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomt-

rätt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet,

6. som en regering tilldelas av en annan regering och som avser
a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig karak-

tär,

b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan utrust-

ning som avses i a, eller

c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller

av känslig karaktär,

7. som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
8. som avser finansiella tjänster, utom försäkringstjänster,
9. som avser anställningar, eller
10. som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för såda-

na vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet eller enhet i
den egna verksamheten och betalas av myndigheten eller enheten.

Första stycket 4 avser även civila inköp.
Med fastighet enligt första stycket 5 avses det som enligt jordabalken ut-

gör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än
ägaren till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller såda-
na tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.

Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

11 §

Upphandlande myndigheter eller enheter ska behandla leverantörer

på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphand-
lingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömse-
sidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Rätten att få delta i en upphandling

12 §

En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt bestämmelser i det

land i vilket verksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som
kontraktet är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en upphandling en-
dast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk
person.

background image

5

SFS 2011:1029

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt

som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten får ju-
ridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn
och yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.

13 §

Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ett anbud

och att lämna ett anbud. Den upphandlande myndigheten eller enheten får
inte ställa upp villkor om att sådana grupper ska ha en bestämd juridisk form
för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten eller enheten
får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tillde-
lad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett god-
tagbart sätt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 §

Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett selek-

tivt eller förhandlat förfarande, i en konkurrenspräglad dialog eller i ett ur-
valsförfarande enligt 15 kap.

2 §

Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en leverantör har ett bestämmande inflytande,
2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en leverantör,

och

3. företag som tillsammans med en leverantör står under bestämmande in-

flytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande
eller på grund av de regler företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om ett företag direkt eller in-

direkt, i förhållande till ett annat företag, innehar mer än hälften av andelarna
i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägan-
de eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företa-
gets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

3 §

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,

enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten eller enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekono-
misk funktion.

4 §

Med civila inköp avses ett kontrakt som inte omfattas av 1 kap. 2 § för-

sta stycket och som avser förvärv av icke-militära varor, byggentreprenader
eller tjänster för logistiska ändamål.

5 §

Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid of-

fentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam termino-

background image

6

SFS 2011:1029

logi vid offentlig upphandling (CPV), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 213/2008.

6 §

Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller

radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överförings-
medier.

7 §

Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av elek-

troniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa
delar av anbuden.

8 §

Med erkända organ avses sådana provnings- och kalibreringslabora-

torier samt organ för inspektion och certifiering som uppfyller tillämpliga
europeiska standarder.

9 §

Med forskning och utveckling avses verksamhet som omfattar grund-

forskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling.

10 §

Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en

upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en leverantör.

11 §

Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande

myndigheten eller enheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om
kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

12 §

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet, en upphand-

lande enhet eller ett offentligt europeiskt organ som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är av-

sedda för andra upphandlande myndigheter eller enheter, eller

2. medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera upp-

handlande myndigheter eller enheter.

13 §

Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje

leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten
eller enheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta
i detta förfarande.

14 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och

en eller flera leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhanda-

hållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-

natur.

15 §

Med kris avses varje situation när en händelse med skadliga konse-

kvenser har inträffat som tydligt går utöver omfattningen av en allvarlig hän-
delse under vanliga omständigheter och som

1. i hög grad hotar eller inskränker människors liv och hälsa,
2. i hög grad påverkar egendomsvärden, eller

background image

7

SFS 2011:1029

3. kräver åtgärder för att tillhandahålla befolkningen livsförnödenheter.
En kris ska även anses ha uppstått om det finns en överhängande risk för

att en sådan allvarlig situation kommer att inträffa.

16 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också en grupp av leverantörer.

17 §

Med livslängd avses samtliga skeden som en vara genomgår från

forskning och utveckling till bortskaffande.

18 §

Med militär utrustning avses utrustning som är särskilt utformad eller

anpassad för militära syften och som är avsedd att användas som vapen,
ammunition eller krigsmateriel.

19 §

Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, del-

ägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet
inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett lands-

ting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet le-

damöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

20 §

Med ramavtal avses, om inte annat följer av andra stycket, ett avtal

som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och
en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning
av kontrakt under en given tidsperiod.

Med ramavtal i 14 kap. avses ett avtal som ingås mellan en eller flera ut-

valda anbudsgivare och en eller flera underleverantörer i syfte att fastställa
villkoren för senare tilldelning av underleverantörskontrakt under en given
tidsperiod.

21 §

Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan

ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upp-
handlande myndigheten eller enheten att delta får lämna anbud.

22 §

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses information och

material oavsett form, karaktär eller överföringsteknik som omfattas av krav
på en viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hänsyn till ri-
kets säkerhet enligt lagar och andra författningar måste skyddas mot intrång,
förstörelse, avlägsnande, spridning, förlust eller åtkomst av någon obehörig
person, eller någon annan typ av risk.

23 §

Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller utförande av tjäns-

ter och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett
varukontrakt enligt 30 §.

background image

8

SFS 2011:1029

Ett kontrakt som avser både varor och tjänster ska behandlas som ett tjäns-

tekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser tjänster och omfattar verksamhet som anges i bi-

laga 1, men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, ska behandlas
som ett tjänstekontrakt.

24 §

Med underleverantörskontrakt avses ett skriftligt kontrakt med eko-

nomiska villkor som sluts mellan en anbudsgivare som valts ut för ett kon-
trakt och en eller flera leverantörer och som avser utförande av bygg-
entreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster enligt kon-
traktet.

25 §

Med upphandlande enhet avses dels upphandlande myndigheter en-

ligt 26 § som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 4�10 §§ lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, dels sådana företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande

över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av 1 kap. 4�10 §§ lagen om upp-

handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster med
stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt tredje stycket.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande myn-

dighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än hälf-
ten av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet eller ensamrätt

som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 1 kap. 4�

10 §§ lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster till ett eller flera företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

26 §

Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn-

digheter.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ en-
ligt 2.

27 §

Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är

tillgängliga på Internet och som innehåller information om den upphand-
lande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar.

background image

9

SFS 2011:1029

28 §

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande

myndighet eller enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

29 §

Med utrustning av känslig karaktär, byggentreprenad av känslig ka-

raktär och tjänster av känslig karaktär avses utrustning, byggentreprenad
och tjänster som har ett säkerhetssyfte och som inbegriper, kräver eller inne-
håller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

30 §

Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra

eller hyrköp av varor under förutsättning att kontraktet inte ska anses utgöra
ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 23 §
andra stycket.

Ett kontrakt ska behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar

monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbe-
tena är mindre än värdet av varorna.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

31 §

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i

viss form.

32 §

Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer

har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphand-
lande myndigheten eller enheten får förhandla med en eller flera anbuds-
givare.

33 §

Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har

rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten eller
enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande
myndigheten eller enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till

minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid
har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet avser

1. varu- eller tjänstekontrakt, eller
2. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

2 §

Värdet av kontrakt som avses i 1 § ska uppskattas till det totala belopp

som ska betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen ska options- och förläng-
ningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare ska de premier och er-

background image

10

SFS 2011:1029

sättningar som den upphandlande myndigheten eller enheten planerar att be-
tala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

3 §

Beräkningen av värdet av ett kontrakt ska avse värdet vid den tidpunkt

då en annons om upphandlingen enligt 8 kap. 1 § skickas ut eller, om en så-
dan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten
eller enheten bjuder in leverantörer till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

4 §

En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss mängd

varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

5 §

Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster ska omfatta

det totala värdet av kontraktet. I det totala värdet ska även värdet av monte-
rings- och installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

6 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt
upphandlas samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av
delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då över-
skrids, ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmel-
serna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt

vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkon-

trakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkon-
trakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna

paragraf ska 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

7 §

Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt ska kost-

naden för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upp-
handlande myndigheten eller enheten tillhandahåller entreprenören för att
entreprenaden ska kunna fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att entreprenaden ska

kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen av värdet, om det skulle medföra
att lagens regler om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

background image

11

SFS 2011:1029

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

8 §

Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp

av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader ska beräk-
nas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid ska värdet beräknas till den to-

tala kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan be-

stämmas ska värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas

9 §

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer

eller som ska förnyas inom viss tid, ska beräknas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upp-

handlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det före-
gående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara änd-
ringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter
det första kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveran-
sen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskaps-
året.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

10 §

Värdet av ett tjänstekontrakt ska beräknas med utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som ska betalas och andra

former av ersättning,

2. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den provi-

sion som ska betalas och andra former av ersättning.

11 §

Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, ska

värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader, och av månadsvärdet
multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.

Ramavtal

12 §

Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda vär-

det av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

background image

12

SFS 2011:1029

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

1 §

Vid upphandling får selektivt förfarande eller förhandlat förfarande

med föregående annonsering enligt 2 och 3 §§ användas.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas under de

förutsättningar och på det sätt som anges i 4�10 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar och på

det sätt som anges i 11�22 §§.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 §

Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en upp-

handlande myndighet eller enhet förhandla med anbudsgivarna om de anbud
som de har lämnat, för att anpassa anbuden till de krav som myndigheten
eller enheten har angett i annonsen om upphandling, i förfrågningsunder-
laget och i de kompletterande handlingarna samt för att få fram det bästa an-
budet enligt 13 kap. 1 §.

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet får i annonsen eller i förfråg-

ningsunderlaget ange att förhandlat förfarande med föregående annonsering
ska äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhand-
lingen ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i
annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga an-
talet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under för-
utsättning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller an-
budsgivare.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser
byggentreprenader, varor och tjänster om

1. det vid ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med före-

gående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog inte lämnats några an-
budsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats vä-
sentligt,

2. det som ska upphandlas av tekniska skäl eller på grund av ensamrätt

kan fullgöras av endast en viss leverantör,

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska,

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande
myndigheten eller enheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid selek-
tivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering, eller

4. det till följd av en kris är omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett selektivt

förfarande eller ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande myn-

digheten eller enheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana ären-
den där första stycket 1 har tillämpats av myndigheten eller enheten.

background image

13

SFS 2011:1029

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet får också använda förhandlat

förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som av-
ser byggentreprenader, varor och tjänster om de anbud som har lämnats vid
ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med föregående annon-
sering eller en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga eller inte kan godtas med
hänsyn till

1. 1 kap. 11 § andra stycket om att juridiska personer i vissa fall ska uppge

namn och yrkeskvalifikationer på personer som ska utföra en tjänst som om-
fattas av upphandlingen,

2. 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna alternativa anbud

inte får beaktas respektive att endast alternativa anbud som uppfyller ställda
minimikrav får beaktas,

3. 7 kap. 11 § andra stycket om att anbudsgivare ska bekräfta att hänsyn

tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och arbetsvillkor vid utformning
av anbudet,

4. 7 kap. 15 § om informationssäkerhet,
5. 7 kap. 17 § om försörjningstrygghet,
6. 10 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska förtydliga och kom-

plettera handlingar som har getts in,

7. 11 kap. om uteslutning av leverantörer,
8. 12 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare

m.m.,

9. 13 kap. om tilldelning av kontrakt, eller
10. 14 kap. om underentreprenad.
Första stycket gäller bara om villkoren för kontraktet i förhållande till den

tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt.

6 §

I de fall som avses i 5 § ska den upphandlande myndigheten eller enhe-

ten bjuda in endast anbudsgivare som uppfyller kraven i 11 och 12 kap. och
som vid ett föregående selektivt förfarande, ett föregående förhandlat förfa-
rande med föregående annonsering eller en föregående konkurrenspräglad
dialog har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven vid upphand-
lingen. I förfarandet får inte andra än sådana anbudsgivare delta.

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering för tilldelning av varu- och tjänstekon-
trakt om det gäller

1. andra forsknings- och utvecklingstjänster än dem som avses i 1 kap.

10 §,

2. varor som framställs endast för forsknings- och utvecklingsändamål,

och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och ut-
vecklingskostnader och under förutsättning att det inte försämrar möjlig-
heten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första hand har
ett sådant syfte.

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om

1. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga

leverantören om

background image

14

SFS 2011:1029

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidi-

gare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndig-

heten eller enheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt ofören-
liga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårig-
heter avseende drift och underhåll,

2. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller
3. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att

köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt
i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfa-
rande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 1 får gälla under längre tid än fem år

endast om det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller
konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett
byte av leverantör kan orsaka.

9 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering om

1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte in-

går i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om komp-
letteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet
ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den ur-
sprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upp-

handlande myndigheten eller enheten kan skiljas från det ursprungliga kon-
traktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att kontraktet

ska kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av ti-

digare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering eller
konkurrenspräglad dialog,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ur-

sprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte

överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst fem

år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts, utom när det är motiverat av
den levererade varans, anläggningens eller konstruktionens förväntade livs-
längd och de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

10 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat för-

farande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som till-
handahåller luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller

background image

15

SFS 2011:1029

polis som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att
hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med före-
gående annonsering med anledning av giltighetstiden för anbuden.

Konkurrenspräglad dialog

Förutsättningar

11 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda sig av konkur-

renspräglad dialog vid tilldelning av ett särskilt komplicerat kontrakt och då
selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering
inte medger tilldelning av kontraktet.

12 §

Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat om det inte rimligen kan

krävas av en upphandlande myndighet eller enhet att den ska kunna

1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 7 kap. 3 § som kan

tillgodose myndighetens eller enhetens behov eller med vilka dess mål kan
uppnås, eller

2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.

Annonsering

13 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet avser att använda sig av

en konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons ange detta. I annonsen
eller i ett beskrivande dokument ska myndigheten eller enheten ange sina be-
hov och krav.

Inledande av dialog

14 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska inleda en dialog

med de anbudssökande som har valts ut med tillämpning av 11 och 12 kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den upp-

handlande myndighetens eller enhetens behov bäst kan tillgodoses. Under
dialogen får myndigheten eller enheten diskutera alla aspekter av kontraktet
med de utvalda anbudssökandena, för att nå fram till en eller flera lösningar
som kan tillgodose myndighetens eller enhetens behov och utgöra grunden
för de anbud som de utvalda anbudssökandena bjuds in att lämna.

Genomförande av dialogen

15 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att dialo-

gen ska genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som
ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det
beskrivande dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelnings-
kriterier som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slut-
liga antalet lösningar ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås,
under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

16 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska fortsätta dialogen

fram till dess att myndigheten eller enheten har funnit den eller de lösningar

background image

16

SFS 2011:1029

som tillgodoser myndighetens eller enhetens behov. Dialogen ska därefter
förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska snarast möjligt
skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

17 §

När en underrättelse har lämnats enligt 14 § ska den upphandlande

myndigheten eller enheten uppmana de deltagande anbudssökandena att
lämna sina slutgiltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som har
lagts fram och preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de fak-
torer och villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.

Klarläggande och precisering av anbud

18 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana en del-

tagande anbudsgivare att klarlägga och precisera sitt anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte leda till

att grundläggande delar av anbudet eller inbjudan att lämna anbud ändras så
att det snedvrider konkurrensen eller leder till diskriminering.

Värdering av anbud

19 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska värdera anbuden på

grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i
annonsen eller i det beskrivande dokumentet.

20 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska anta det anbud som

är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

21 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana den an-

budsgivare vars anbud har identifierats som det ekonomiskt mest för-
delaktiga att precisera vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden
som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock inte leda till
1. att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,
2. att konkurrensen snedvrids, eller
3. diskriminering.

Priser eller betalning till deltagare

22 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att priser

eller betalning ska ges till deltagarna i dialogen.

Inköpscentraler

23 §

En upphandlande myndighet eller enhet får anskaffa byggentrepre-

nader, varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral.

background image

17

SFS 2011:1029

Om en inköpscentral enligt 2 kap. 12 § 1 inte är en upphandlande myndig-

het eller enhet ska den upphandlande myndighet eller enhet som anlitat in-
köpscentralen för en upphandling anses ha följt denna lag om

1. de bestämmelser som har tillämpats av inköpscentralen vid kontrakts-

tilldelningen överensstämmer med bestämmelserna i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av för-
farandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och
tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säker-
hetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG

3,

och

2. de kontrakt som tilldelats kan omfattas av effektiva åtgärder mot-

svarande dem som finns i avdelning IV i direktivet.

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet får ingå ramavtal med tillämp-

ning av bestämmelserna om upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

2 §

Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas enligt 4, 6 eller

7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast mellan en upphandlande myndighet
eller enhet och en leverantör som är part i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna

inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet.

Ramavtalets löptid

3 §

Ett ramavtal får löpa under längre tid än sju år endast om det är moti-

verat av den levererade varans, anläggningens eller konstruktionens förvän-
tade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan or-
saka.

Ramavtal med en enda leverantör

4 §

Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, ska villkoren i ett kon-

trakt som grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ram-
avtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten

eller enheten skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet
och vid behov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.

3 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

background image

18

SFS 2011:1029

Ramavtal med flera leverantörer

5 §

Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet med 6 eller

7 §, ska dessa vara minst tre, om det finns ett tillräckligt antal leverantörer
som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud
som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 13 kap. 1 § andra stycket som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 §

Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 §, får tilldelning av

kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i
ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud.

Kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet på

grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.

7 §

Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och om inte alla

villkor är angivna i ramavtalet, ska parterna bjudas in att på nytt lämna an-
bud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om
det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor
som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska
1. den upphandlande myndigheten eller enheten för varje kontrakt som

ska tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra
kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten eller enheten ange en tidsfrist som är

tillräcklig för att lämna in anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn ta-
gen till upphandlingens art och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten eller

enheten inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt
ut, och

4. den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela varje enskilt kon-

trakt till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av
de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområde

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet får, om förfrågningsunderlaget

kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del av ett
upphandlingsförfarande genomföra en elektronisk auktion vid

1. selektivt förfarande,
2. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 5 kap. 7 §,
4. förenklat förfarande, och
5. urvalsförfarande.

2 §

Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av

automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som erbjudit det lägsta

priset, eller

background image

19

SFS 2011:1029

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i förfråg-

ningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3 §

Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande

myndigheten eller enheten ange det i annonsen om upphandling.

Förfrågningsunderlag

4 §

Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror

eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktio-
nen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på

en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna

under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och

om anslutningen till denna utrustning.

Första utvärdering av anbud

5 §

Innan en upphandlande myndighet eller enhet inleder en elektronisk

auktion ska myndigheten eller enheten genomföra en första fullständig ut-
värdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fast-
ställda viktningen för dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 §

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med

elektroniska medel att lämna nya priser eller värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för individuell an-

slutning till den elektroniska utrustning som används och uppgift om vid vil-
ken tidpunkt den elektroniska auktionen kommer att inledas, genomföras
och avslutas.

7 §

Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest fördel-

aktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig bedöm-
ning av den berörda anbudsgivarens anbud som gjorts i enlighet med vikt-
ningen av tilldelningskriterierna.

8 §

I inbjudan ska anges den matematiska formel som används för att vid

den elektroniska auktionen automatiskt bestämma rangordningen med hän-
syn till de nya priser och nya värden som lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i förfråg-

ningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier som fastställts för att
bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kri-

background image

20

SFS 2011:1029

terieviktningen angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett be-
stämt värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.

9 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter den dag då inbjudan har skickats ut.

10 §

Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följan-

de etapper.

Upplysningar till anbudsgivarna

11 §

Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande

myndigheten eller enheten omedelbart meddela varje anbudsgivare till-
räckliga upplysningar för att de ska ha kännedom om sin plats i rang-
ordningen.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också lämna andra upp-

lysningar om priser eller värden, under förutsättning att detta har angetts i
förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får lämna upplysningar om

antalet deltagare i den elektroniska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

12 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndig-

heten eller enheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i auktionen ska

avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som mot-

svarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auk-

tionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande myndigheten

eller enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt efter det att den
har tagit emot det sista budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje etapp i auk-

tionen anges i inbjudan att delta i auktionen.

13 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

myndigheten eller enheten tilldela kontraktet på grundval av resultatet av
den elektroniska auktionen.

background image

21

SFS 2011:1029

7 kap. Tekniska specifikationer, informationssäkerhet och
försörjningstrygghet m.m.

Tekniska specifikationer

1 §

Tekniska specifikationer ska ingå i annonsen om upphandling, förfråg-

ningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterade hand-
lingarna. Specifikationerna ska vara utformade på något av de sätt som anges
i 2 och 3 §§.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 §

De tekniska specifikationerna ska, om inte 3 § tillämpas, vara utfor-

made med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga
4, och i turordning hänvisa till

1. svensk civil standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. europeiskt tekniskt godkännande,
3. gemensam civil teknisk specifikation,
4. svensk civil standard som överensstämmer med internationell standard,
5. annan internationell civil standard,
6. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardi-

seringsorgan,

7. annan svensk civil standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk

teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av bygg-
entreprenader samt materialanvändning,

8. civil teknisk specifikation som har sitt ursprung i industrin och som i

stor utsträckning accepteras av industrin, eller

9. svensk standard på försvarsområdet såsom den definieras i punkt 3 i bi-

laga 4 och liknande specifikation för försvarsmateriel.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ⬝eller lik-

värdigt⬝.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns av-

vikande bestämmelser eller om det finns avvikande tekniska krav i inter-
nationella standardiseringsavtal.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska specifika-

tionerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegen-
skaper ingå. Kraven ska vara så utformade att föremålet för upphandlingen
klart framgår.

En upphandlande myndighet eller enhet får hänvisa till de tekniska speci-

fikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda
prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.

En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska specifika-

tionerna genom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om vissa
egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket i
fråga om andra egenskaper.

background image

22

SFS 2011:1029

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 §

De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung,

tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärke,
patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag
gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i specifika-

tionerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphand-
lingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning
ska följas av orden "eller likvärdigt".

Likvärdiga lösningar

5 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att hänvisa till tek-

niska specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på
grund av att varorna eller tjänsterna inte stämmer överens med speci-
fikationer som den har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa
att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de
tekniska specifikationerna.

6 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att i enlighet med

3 § ange prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav
förkasta ett anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet överensstämmer
med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godkännande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett europeiskt stan-

dardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga byggentre-

prenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som
den upphandlande myndigheten eller enheten har ställt upp.

Miljömärken

7 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet anger miljöegenskaper i

form av prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detalje-
rade specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljö-
märken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de

varor eller tjänster som ska upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och
3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.
Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange att varor eller

tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke ska antas motsvara de
tekniska specifikationer som angetts i förfrågningsunderlaget, men ska godta
även annat lämpligt bevis för att så är fallet.

background image

23

SFS 2011:1029

Erkända organ

8 §

Upphandlande myndigheter eller enheter ska godta intyg från organ

som är erkända i ett EES-land.

Anbud med alternativa utföranden

9 §

Ska en upphandlande myndighet eller enhet anta det ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna anbud med alter-
nativa utföranden.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandlingen

ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte
anges, är anbud med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande myndighet eller enhet som tillåter anbud med alterna-

tiva utföranden ska i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav som gäl-
ler för sådana anbud och de särskilda villkor som gäller för hur de ska pre-
senteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid upp-

handlingen.

10 §

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande

myndighet eller enhet som har tillåtit anbud med alternativa utföranden en-
ligt 9 § inte förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det an-
tas, skulle bli ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett
varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

11 §

En upphandlande myndighet eller enhet får i förfrågningsunderlaget

upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller anbuds-
givare information om de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbe-
tarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller byg-
gentreprenader som ska omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten lämnar sådana upplys-

ningar om arbetarskydd och arbetsvillkor, ska den begära att anbudsgivare
bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid ut-
formningen av anbudet.

Första och andra styckena ska inte påverka tillämpningen av bestäm-

melserna i 13 kap. 3 § om granskning av onormalt låga anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

12 §

En upphandlande myndighet eller enhet får ställa särskilda villkor för

hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor kan särskilt avse underentrepre-
nad, informationssäkerhet eller försörjningstrygghet. �ven sociala, miljö-
mässiga och andra villkor får ställas. Villkoren ska anges i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de
kompletterande handlingarna.

background image

24

SFS 2011:1029

Informationssäkerhet

13 §

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att en leverantör

uppfyller vissa krav för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter,
som myndigheten eller enheten överlämnar under upphandlingsförfarandet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också kräva att en leve-

rantör ska säkerställa att dess underleverantörer uppfyller sådana krav som
avses i första stycket.

14 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphand-

ling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kom-
pletterande handlingarna precisera alla de åtgärder och krav som är nöd-
vändiga för att trygga säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
när det gäller kontrakt som innehåller, inbegriper eller kräver sådana uppgif-
ter.

15 §

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden inne-

håller

1. en utfästelse från anbudsgivaren och de underleverantörer som redan

valts ut om att de på lämpligt sätt kommer att skydda säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter som de har tillgång till eller som de kommer att få känne-
dom om under genomförandet av kontraktet och efter det att kontraktet har
genomförts eller upphört att gälla,

2. en utfästelse från anbudsgivaren om att få den utfästelse som föreskrivs

i 1 från andra underleverantörer som denne kommer att anlita under genom-
förandet av kontraktet,

3. tillräcklig information om de underleverantörer som redan valts ut för

att den upphandlande myndigheten eller enheten ska kunna fastställa att var
och en av dem har den kapacitet som krävs för att kunna skydda säker-
hetsskyddsklassificerade uppgifter som de har tillgång till eller som ska tas
fram när de genomför underleverantörskontraktet, eller

4. en utfästelse från anbudsgivaren om att denne ska tillhandahålla den in-

formation som avses i 3 om nya underleverantörer innan dessa tilldelas kon-
trakt.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden även inne-

håller annat för att trygga säkerheten för information.

Försörjningstrygghet

16 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphand-

ling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de komp-
letterande handlingarna ange sina krav i fråga om försörjningstrygghet.

17 §

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden inne-

håller

1. certifiering eller dokumentation som visar i vilken utsträckning anbuds-

givaren har förmåga att uppfylla sina skyldigheter i fråga om export, över-
föring och transitering av varor i samband med kontraktet,

2. uppgifter om eventuella begränsningar som exportkontroll eller säker-

hetsarrangemang kan komma att medföra för den upphandlande myndig-

background image

25

SFS 2011:1029

heten eller enheten i fråga om att sprida, överföra eller använda varorna och
tjänsterna eller resultat av dessa varor och tjänster,

3. certifiering eller dokumentation som visar att organisationen och loka-

liseringen av anbudsgivarens försörjningskedja gör det möjligt för denne att
uppfylla kraven om försörjningstrygghet som den upphandlande myndig-
heten eller enheten anger i annonsen om upphandling, förfrågnings-
underlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterade handling-
arna,

4. en utfästelse från anbudsgivaren om att se till att eventuella ändringar i

försörjningskedjan under genomförandet av kontraktet inte kommer att
skadligt inverka på uppfyllandet av kraven om försörjningstrygghet i annon-
sen om upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet
eller de kompletterade handlingarna,

5. en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med villkor som parterna

ska komma överens om, upprätta eller upprätthålla den kapacitet som krävs
för att tillmötesgå den upphandlande myndighetens eller enhetens eventuellt
ökade behov till följd av en kris,

6. dokumentation i fråga om att tillgodose den upphandlande myndig-

hetens eller enhetens ökade behov till följd av en kris,

7. en utfästelse från anbudsgivaren att utföra underhåll, modernisering och

anpassningar av den utrustning som är föremål för upphandlingen,

8. en utfästelse från anbudsgivaren att i tid informera den upphandlande

myndigheten eller enheten om varje förändring i anbudsgivarens organisa-
tion, försörjningskedja eller industriella strategi som kan påverka anbuds-
givarens skyldigheter gentemot den upphandlande myndigheten eller en-
heten, eller

9. en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med villkor som parterna

ska komma överens om, förse den upphandlande myndigheten eller enheten
med allt som behövs för produktion av reservdelar, komponenter, särskilda
tillbehör och särskild testutrustning, inklusive ritningar, licenser och instruk-
tioner, för den händelse anbudsgivaren inte längre kan tillhandahålla denna
utrustning.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden även inne-

håller annat för att visa att anbudsgivaren uppfyller kraven i fråga om för-
sörjningstrygghet.

18 §

En upphandlande myndighet eller enhet får inte kräva ett åtagande av

en anbudsgivare som begränsar möjligheten för organ i licensgivarens stat
att i enlighet med internationell rätt eller unionslagstiftning tillämpa de na-
tionella kriterier som gäller för beviljande av licens för export, överföring
eller transitering under de förhållanden som råder vid tidpunkten för ett så-
dant beslut.

background image

26

SFS 2011:1029

8 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kon-

trakt eller ingå ett ramavtal ska annonsera upphandlingen, om inte något
annat följer av 4 kap. 4�10 §§.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet som vill tillämpa bestämmel-

serna om förkortning av tidsfrister i 9 kap. 3 § ska i en annons lämna infor-
mation om de kontrakt eller ramavtal som myndigheten eller enheten avser
att tilldela respektive ingå under de närmast följande tolv månaderna (för-
handsannonsering).

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt

eller ingått ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen skicka en annons
om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats
eller ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annonsering vid förhandsinsyn

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kon-

trakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap.
4�10 §§ får skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen
(förhandsinsyn).

9 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-

stäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild hänsyn
tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer
kan antas behöva för att utarbeta anbuden. Dock ska tidsfristerna i detta
kapitel iakttas.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 §

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat för-

farande med föregående annonsering ska tidsfristen för att komma in med
anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upp-
handling skickades för publicering.

background image

27

SFS 2011:1029

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 8 § skickades till utvalda
anbudssökande.

Första och andra styckena gäller om inte något annat följer av 3�7 §§.

Tidsfrist efter förhandsannonsering

3 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har förhandsannon-

serat enligt 8 kap. 2 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid selek-
tivt förfarande vara minst 36 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22
dagar från den dag då annonsen skickades för publicering.

Den tidsfrist som anges i första stycket får användas endast om
1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga IV till di-

rektiv 2009/81/EG, i den mån uppgifterna var tillgängliga vid tidpunkten för
förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

4 §

Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får tids-

fristen enligt 2 § första stycket för att komma in med anbudsansökningar vid
selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande
med föregående annonsering, förkortas med sju dagar.

5 §

Tidsfristerna för att komma in med anbud vid selektivt förfarande får,

utöver vad som följer av 4 §, förkortas med fem dagar, om den upphand-
lande myndigheten eller enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och
fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen
om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering.
Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt ska anges i
annonsen.

Förlängning av tidsfrister

6 §

Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och kompletterande

upplysningar inom de tidsfrister som anges i 10 §, trots att detta begärts i god
tid, ska fristerna för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantö-
rer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utar-
beta ett anbud.

Första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas annat än efter ett be-

sök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

7 §

Om det vid selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med

föregående annonsering på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de
tidsfrister som anges i detta kapitel, får en upphandlande myndighet eller en-
het ange att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från

background image

28

SFS 2011:1029

den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, ska vara
minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst
10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet eller en-

het ange att tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande
ska vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra dialog

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra
dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande eller
konkurrenspräglad dialog

8 §

Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat för-

farande med föregående annonsering ska en upphandlande myndighet eller
enhet vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga ut-
valda anbudssökande att komma in med anbud, att delta i dialogen eller att
förhandla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i förekommande

fall, det beskrivande dokumentet. Om förfrågningsunderlaget eller det be-
skrivande dokumentet är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det
dock tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls
tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt,

samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för hand-
lingarna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska

skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrens-
präglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,
4. vilka handlingar som ska bifogas,
5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller

kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av annon-
sen om upphandling, det beskrivande dokumentet eller av förfrågnings-
underlaget, och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten ska
lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet

9 §

Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten på

begäran ska lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, det beskriv-
ande dokumentet eller de kompletterande handlingarna, ska adressen anges i
inbjudan. Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift ska
betalas för de begärda handlingarna, ska upplysning om fristen och avgiften
samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så snart som möj-

ligt efter det att begäran har tagits emot.

background image

29

SFS 2011:1029

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid
selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog

10 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid selektivt och

förhandlat förfarande samt vid konkurrenspräglad dialog lämna ut komp-
letterande upplysningar om förfrågningsunderlaget, det beskrivande doku-
mentet eller kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista
dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i
god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 7 § andra stycket ska denna tidsfrist vara

fyra dagar.

10 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 §

Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte något

annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet eller enhet får bestämma att anbudsansök-

ningar och anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något annat
sätt.

Myndigheten eller enheten får tillåta att en anbudsansökan görs per tele-

fon.

Myndigheten eller enheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar

får lämnas och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får
lämnas.

2 §

Vid kommunikation med elektroniska medel ska dessa vara icke-

diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans
med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

3 §

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk

inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska fin-
nas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att elektroniska anbud

ska vara försedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande myndighet eller enhet ska ha sådan utrustning att den

elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på
ett säkert sätt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanord-
ningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få
tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har
tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 §

Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § ska anbudssökande

och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för att lämna anbudsansökan
eller anbud i annan form lämna in sådana handlingar som avses i 11 kap. 3 §,

background image

30

SFS 2011:1029

12 kap. 7, 8, 10, 11, 15 och 17�19 §§, om de inte finns tillgängliga i elektro-
nisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en anbudsan-

sökan som görs per telefax ska bekräftas genom ett annat elektroniskt medel
enligt 3 § andra stycket eller genom en egenhändigt undertecknad handling
som är myndigheten eller enheten tillhanda före utgången av den tidsfrist
som myndigheten eller enheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, ska en bekräftelse skickas före

utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om upp-

handling ange sådana villkor som avses i första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert

6 §

Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som rör ett

upphandlingsärende ska bevaras säkert.

�ppnande av anbud

7 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ta del av inne-

hållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma
in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt efter an-

budstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som ut-
setts av den upphandlande myndigheten eller enheten ska delta. Anbuden
ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i för-
rättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en av en handels-
kammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den
som framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en anbuds-

sökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning
eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud

förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling
eller konkurrensbegränsning. Myndigheten eller enheten får också begära att
en leverantör förtydligar eller kompletterar handlingar som getts in och som
avses i 11 och 12 kap.

background image

31

SFS 2011:1029

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt skriftligen

underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats
om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för be-
sluten. I underrättelsen ska myndigheten eller enheten ange den period under
vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet eller enhet beslutar
att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna an-
bud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen
för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska till den anbudssökande

eller anbudsgivare som skriftligen begär det lämna upplysningar om skälen
för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet eller enhet ska på skriftlig begäran av en an-

budsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud som har förkastats, lämna
upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda
anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller par-
terna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt

och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska i förfrågningsunderlaget

ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

underrättelse enligt 9 § första stycket eller upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

12 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje upphandling

upprätta ett protokoll, där det bl.a. ska framgå

1. det valda upphandlingsförfarandet,
2. skälen till att ett anbud förkastats,
3. skälen till att ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör,
4. skälen till att förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt

4 kap. 4�10 §§ tillämpats,

5. skälen till att tidsfristen i 4 kap. 8 § andra stycket eller 4 kap. 9 § tredje

stycket eller att det värde som följer av 4 kap. 9 § andra stycket överskridits,

6. skälen till att konkurrenspräglad dialog tillämpats, och
7. skälen till att ett ramavtal har en löptid på mer än sju år.
En upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att på Europeiska kom-

missionens begäran sända protokollet eller huvuddragen i det till kommis-
sionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll ska inne-

hålla.

background image

32

SFS 2011:1029

Bevarande av handlingar

13 §

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet

eller enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt
förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, mo-
deller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll
och liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldela-

des.

11 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska utesluta en leverantör från

att delta i en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om
att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som inne-
fattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet

4,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Euro-
peiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i

5, respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22

juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn

6,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

7,

4. penningtvätt och finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism

8, eller

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i nämnda rambeslut

9.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med

stöd av första stycket, får myndigheten eller enheten begära att leverantören
visar att det inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet eller enhet

avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första
stycket.

4 EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

5 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

6 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

7 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

8 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

9 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3 (Celex 32002F0475).

background image

33

SFS 2011:1029

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 §

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leveran-

tören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är under-
kastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutöv-

ningen, såsom till följd av en överträdelse av befintlig lagstiftning om export
av försvars- och säkerhetsutrustning,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såsom genom

att inte ha iakttagit sina skyldigheter i fråga om informationssäkerhet eller
försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den upphandlande myn-
digheten eller enheten kan visa detta,

5. har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå av skyd-

dade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så tillförlitlig som krävs
för att inte riskera rikets säkerhet,

6. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

7. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna
i 11 eller 12 kap.

�r leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en

leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta leverantören
med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 6.

Intyg och bevis angående leverantör

3 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska som bevis för att det

inte finns grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur officiellt regis-
ter eller annan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i
1 § eller 2 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när
det gäller ett förhållande som avses i 2 § första stycket 6.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i

leverantörens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de
fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1�3 kan de ersättas av en utsaga
som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända

leverantörer i ett land inom EES, får det antas att leverantören uppfyller de
förutsättningar som anges i 1 § eller i 2 § första stycket 1�4 och 7.

4 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende

socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 2 § första stycket 6 ska
den upphandlande myndigheten eller enheten inhämta uppgifter om detta
från behörig myndighet.

background image

34

SFS 2011:1029

12 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av
deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

1 §

Innan kontrakt tilldelas enligt 13 kap. ska den upphandlande myndig-

heten eller enheten kontrollera lämpligheten hos de leverantörer som inte har
uteslutits enligt 11 kap. 1 och 2 §§.

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet får ställa krav på en lägsta nivå

för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska och
yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska överensstämma med bestämmelserna i 8�
16 §§. Omfattningen av den information som avses i 8�16 §§ samt de lägsta
nivåerna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha samband
med kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om upphand-

ling.

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering och konkurrenspräglad dialog får den upphandlande myndigheten
eller enheten begränsa antalet anbudssökande som den kommer att bjuda in
att lämna anbud, förhandla med eller inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen ange
1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av an-

budssökande, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett

högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

4 §

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta får inte vara mindre än

tre.

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska bjuda in minst det antal

anbudssökande som angetts enligt 3 § andra stycket 2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna kraven

och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande), är lägre än det i
annonsen angivna lägsta antal som kommer att bjudas in, får den upp-
handlande myndigheten eller enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda
in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta.

6 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att antalet

lämpliga anbudssökande är för lågt för att effektiv konkurrens ska kunna sä-
kerställas, får den låta förfarandet anstå och på nytt offentliggöra den ur-
sprungliga annonsen och fastställa en ny tidsfrist för att komma in med an-
budsansökningar.

Både de anbudssökande som valdes ut i samband med det första offent-

liggörandet och de som väljs ut i samband med det andra offentliggörandet
ska bjudas in att delta i upphandlingsförfarandet enligt 9 kap. 8�10 §§.

background image

35

SFS 2011:1029

Krav på registrering

7 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att en anbuds-

sökande visar att sökanden är registrerad i ett aktiebolags- eller handels-
register eller ett motsvarande register, som förs i det land där den anbuds-
sökande har sitt ursprung eller är etablerad, om det i detta land är en förut-
sättning för att få bedriva yrkesverksamhet.

I stället för det som anges i första stycket kan en anbudssökande avge en

utsaga på heder och samvete eller vidta någon annan liknande åtgärd eller
visa upp ett intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt får den upp-

handlande myndigheten eller enheten begära att en anbudssökande ska visa
att han eller hon har ett särskilt tillstånd eller liknande i sitt hemland, om
detta krävs för att tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Bevis på ekonomisk ställning

8 §

Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras av

1. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall,

omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller för de
tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verksamheten
bedrivits,

2. balansräkningar eller utdrag ur dem, eller
3. intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvars-

försäkring för verksamheten.

9 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om upp-

handling eller i inbjudan att lämna anbud ange vilken eller vilka av de i 8 §
nämnda handlingarna och uppgifterna som ska visas upp samt vilka andra
handlingar som ska visas upp. En balansräkning eller utdrag ur den behöver
endast visas upp om den ska offentliggöras enligt lagstiftningen i det land
där leverantören är hemmahörande.

10 §

Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de hand-

lingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten eller enheten be-
gär, får leverantören visa sin ekonomiska kapacitet med någon annan hand-
ling som den upphandlande myndigheten eller enheten finner lämplig.

Bevis på teknisk och yrkesmässig kapacitet

11 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om

upphandling ange vilka av de uppgifter som anges i andra stycket som den
har valt och vilka andra uppgifter som måste tillhandahållas.

Den tekniska kapaciteten får styrkas på ett eller flera av följande sätt:
1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under de fem

senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna ut-
förts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats
för byggentreprenaderna samt huruvida de utfördes enligt gängse bransch-
normer och slutfördes på ett korrekt sätt,

background image

36

SFS 2011:1029

2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster

som utförts under, som regel, de fem senaste åren med uppgift om värde och
tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare,

3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som

ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på annat sätt, vare sig de
direkt tillhör leverantörens företag eller inte, och, i fråga om byggentre-
prenader, uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som
entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

4. genom en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning och av de

metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten, av företagets
undersöknings- och forskningsresurser samt de företagsinterna bestämmel-
serna i fråga om immaterialrätt,

5. genom en kontroll som ska utföras av den upphandlande myndigheten

eller enheten själv eller på dennas vägnar av ett behörigt organ i leveran-
törens etableringsland, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke,

6. när det är fråga om byggentreprenadkontrakt, tjänstekontrakt eller varu-

kontrakt inbegripet monterings- och installationsarbeten eller monterings-
och installationstjänster, genom uppgifter om leverantörens utbildnings- och
yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i före-
taget, särskilt om den eller dem som ska ansvara för tillhandahållande av
tjänsterna eller leda byggentreprenaden,

7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom uppgifter

om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att tillämpa när kontraktet
fullgörs, om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana uppgif-
ter,

8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos tjänste-

leverantören eller entreprenören och antalet anställda med ledningsfunktion
under de tre senaste åren,

9. genom en uppgift om
a) vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning, antalet anställda och

deras yrkeskunnande eller de försörjningskällor som leverantören förfogar
över för att fullgöra kontraktet, samt uppgift om var dessa finns i de fall de
finns utanför EES, och

b) förmågan att tillgodose den upphandlande myndighetens eller enhetens

eventuellt ökade behov till följd av en kris eller att garantera underhåll, mo-
dernisering och anpassningar av den utrustning som är föremål för upphand-
lingen,

10. när det gäller varor som ska levereras, genom prover, beskrivningar

eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upphandlande myndigheten
eller enheten begär det, eller genom intyg som upprättas av officiella institu-
tioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompe-
tens och av vilka det ska framgå att varor som är klart identifierade genom
referenser överensstämmer med vissa specifikationer eller standarder, eller

11. när det gäller kontrakt som inbegriper, kräver eller innehåller säker-

hetsskyddsklassificerade uppgifter, genom bevis om förmågan att behandla,
lagra och överföra sådana uppgifter på den skyddsnivå som krävs av den
upphandlande myndigheten eller enheten.

Om det är nödvändigt ska den behöriga myndigheten sända intyg enligt

andra stycket 1 direkt till den upphandlande myndigheten eller enheten.

background image

37

SFS 2011:1029

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande myndighet

eller enhet, ska intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet eller
enhet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet eller en-
het, ska intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en för-
säkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 ska avse en leverantörs tillverknings-

kapacitet eller en tjänsteleverantörs tekniska kapacitet och, om det behövs,
leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt åtgärder för kva-
litetskontroll.

12 §

Bevis enligt 11 § andra stycket 11 får ges genom ett system för

granskning av säkerhetsskyddet. En upphandlande myndighet eller enhet får
ge leverantörer som ännu inte har granskats genom ett sådant system en för-
längd tidsfrist för att säkerhetsskyddet ska kunna granskas. Den upphand-
lande myndigheten eller enheten ska i så fall i annonsen om upphandling
ange att den möjligheten finns och tidsfristen för att ordna det.

13 §

En upphandlande myndighet eller enhet får begära att ett behörigt or-

gan i anbudssökandes stat kontrollerar att de krav i fråga om informa-
tionssäkerhet som den upphandlande myndigheten eller enheten ställer är
uppfyllda när det gäller

1. de lokaler och installationer som planeras att användas,
2. de industriella och administrativa förfaranden som kommer att tilläm-

pas,

3. formerna för informationsstyrning, och
4. den personal som kommer att arbeta med att genomföra kontraktet.

14 §

Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de hand-

lingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten eller enheten be-
gär, får leverantören styrka sin tekniska eller yrkesmässiga kapacitet med nå-
gon annan handling som den upphandlande myndigheten eller enheten fin-
ner lämplig.

Tillgång till andra företags kapacitet

15 §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leveran-
tören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på
annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser
när kontraktet ska fullgöras.

Leverantörers yrkeskunnande

16 §

Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra ett varukon-

trakt som innefattar monterings- eller installationsarbeten, tjänster eller
byggentreprenad, får särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet, er-
farenhet och tillförlitlighet.

background image

38

SFS 2011:1029

Kvalitetsstyrningsstandarder

17 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet kräver att leverantören

visar upp ett intyg utfärdat av ett oberoende ackrediterat organ om att leve-
rantören iakttar vissa kvalitetsstyrningsstandarder, ska myndigheten eller en-
heten hänvisa till sådana kvalitetsstyrningssystem som bygger på relevanta
europeiska standarder på området och som är certifierade av oberoende ack-
rediterade organ vilka uppfyller europeiska standarder för ackreditering och
certifiering.

Myndigheten eller enheten ska godkänna likvärdiga intyg från oberoende

ackrediterade organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra
bevis på likvärdiga kvalitetsstyrningssystem som lämnas av leverantörer.

Standarder för miljöledning

18 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet i de fall som avses i 11 §

andra stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat
certifikat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstan-
darder, ska myndigheten eller enheten hänvisa till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevi-
sionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001
och kommissionens beslut 2001/681 och 2006/193/EG

10 eller till miljö-

ledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella
standarder. Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som
uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för certifie-
ring.

Myndigheten eller enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ

som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga
miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Officiella förteckningar

19 §

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över god-

kända leverantörer i ett land inom EES upprättad av behöriga myndigheter
eller innehar ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan som uppfyller
europeiska standarder för certifiering, får det antas att leverantören uppfyller
de förutsättningar och krav som anges i

1. 11 kap. 1 §, 2 § första stycket 1�4 och 7, samt i detta kapitel 7 §, 8 §

första stycket 1 och 2 samt 11 § andra stycket 1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller
byggentreprenörer,

2. 11 § andra stycket 2�5 och 10 när det gäller varuleverantörer, eller
3. 11 § andra stycket 2 och 4�9 när det gäller tjänsteleverantörer.

Begränsad kontroll

20 §

I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en konkurrenspräg-

lad dialog får en upphandlande myndighet eller enhet begränsa kontrollen av

10 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

background image

39

SFS 2011:1029

sådana handlingar som avses i 11 kap. samt 12 kap. 2 och 7�18 §§ som in-
tygar leverantörens lämplighet till de anbudssökande som myndigheten eller
enheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla. Leveran-
tören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

13 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande myndigheten eller enheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelak-

tiga, ska myndigheten eller enheten ta hänsyn till olika kriterier som är kop-
plade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförande-
tid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, ekono-
misk livslängd, lönsamhet, försörjningstrygghet, samverkansförmåga, ope-
rativa egenskaper, funktionella och tekniska egenskaper, service och
tekniskt stöd.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandlingen

eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet
som kommer att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange hur sådana kri-

terier som avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedöm-
ningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterie-
viktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten eller enheten inte är möjligt

att ange viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande priori-
tetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning ska anges i
1. annonsen om upphandlingen,
2. förfrågningsunderlaget,
3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar,
4. det beskrivande dokumentet, eller
5. de kompletterande handlingarna.

Onormalt låga anbud

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett anbud om den

finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan
myndigheten eller enheten skriftligen begärt en förklaring till det låga an-
budet och inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla
1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att

fullgöra kontraktet,

background image

40

SFS 2011:1029

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbets-

förhållanden som gäller på den ort där kontraktet ska fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ge anbudsgivaren till-

fälle att yttra sig över myndighetens eller enhetens skäl för att förkasta anbu-
det med beaktande av de lämnade förklaringarna.

4 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet finner att ett anbud är

onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får myn-
digheten eller enheten begära en förklaring av anbudsgivaren. Kan anbuds-
givaren inte efter en sådan begäran och inom en skälig tidsfrist som angetts
av den upphandlande myndigheten eller enheten visa att det är fråga om ett
med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet eller enhet som förkastar ett anbud enligt

första stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

14 kap. Underentreprenad

Anbudsgivarens val av underleverantör

Huvudregel

1 §

Den utvalda anbudsgivaren ska ha möjlighet att välja sina under-

leverantörer för samtliga underleverantörskontrakt som inte omfattas av 3
eller 5 §.

Uppgifter om underentreprenad

2 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att anbuds-

givaren i sitt anbud ska ange hur stor del av kontraktet som kan komma att
läggas ut på underentreprenad, förslag på underleverantör och föremålet för
underleverantörskontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att anbuds-

givaren ska ange alla ändringar som uppstår på underleverantörsnivå under
genomförandet av kontraktet.

Den upphandlande myndighetens eller enhetens krav på
underentreprenad

Förutsättningar

3 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att den ut-

valda anbudsgivaren lägger ut en del av kontraktet på underentreprenad.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en begäran enligt

första stycket ange den procentuella andel som måste läggas ut på under-
entreprenad i form av intervallvärden med en minimiandel och en maxi-

background image

41

SFS 2011:1029

miandel, med möjlighet för anbudsgivaren att öka denna andel. Maximi-
andelen får dock inte överstiga 30 procent av kontraktets värde.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en sådan begäran

som avses i första stycket kräva att anbudsgivaren i anbudet anger vilken
eller vilka delar av anbudet som anbudsgivaren avser att lägga ut på under-
entreprenad.

4 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att anbuds-

givaren ska ange vilken eller vilka delar av anbudet som kan komma att läg-
gas ut på underentreprenad utöver den minimiandel som måste läggas ut en-
ligt 3 § och att ange vilka underleverantörer de avser att anlita.

Villkor om tilldelning av underentreprenad

5 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får kräva att den utvalda

anbudsgivaren, om denne inte är en upphandlande myndighet eller enhet,
ska tillämpa 9�11 §§ för samtliga eller vissa underleverantörskontrakt. Den
upphandlande myndigheten eller enheten ska i sådant fall i kontraktet med
anbudsgivaren uppställa villkor om att anbudsgivaren, vid tilldelning av ett
underleverantörskontrakt till tredje man, ska tillämpa 9�11 §§.

Ställer den upphandlande myndigheten eller enheten krav på underentre-

prenad enligt 3 §, ska den kräva att den utvalda anbudsgivaren för dessa un-
derleverantörskontrakt ska tillämpa 9�11 §§ enligt första stycket.

Företag som går samman och anknutna företag

6 §

Vid tillämpningen av 5 § ska, om flera företag går samman för att er-

hålla ett kontrakt, inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller
ett anknutet företag.

Anbudsgivarens anbud ska innehålla en uttömmande förteckning över

företag som avses i första stycket. Förteckningen ska uppdateras när änd-
ringar inträffar i förhållandena mellan företagen.

Avvisning av underleverantör

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet får avvisa en underleverantör

som anbudsgivaren valt i samband med tilldelningsförfarandet för huvud-
kontraktet eller som den utvalda anbudsgivaren valt ut under genomförandet
av kontraktet. Ett sådant avvisande får endast grunda sig på de kriterier som
tillämpats vid urvalet av anbudsgivare för huvudkontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna en skriftlig moti-

vering till anbudsgivaren eller den utvalda anbudsgivaren om skälen för av-
visningen.

Innehåll i annonsen

8 §

De krav som avses i 2�5 och 7 §§ ska anges i annonsen om upphand-

ling.

background image

42

SFS 2011:1029

Skyldigheter för anbudsgivare som inte är upphandlande myndighet
eller enhet

Allmänna principer

9 §

Den utvalda anbudsgivaren ska behandla underleverantörer på ett lik-

värdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera på ett öppet sätt.

Annonsering av underentreprenadkontrakt

10 §

När en utvald anbudsgivare, som inte är en upphandlande myndighet

eller enhet, avser att tilldela en tredje man ett underleverantörskontrakt som
har ett värde som beräknas uppgå till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.
1 § första stycket ska anbudsgivaren annonsera om det.

Värdet av underentreprenadkontraktet ska beräknas enligt 3 kap.
Annonseringen ska ske enligt 8 kap. 1 §. Vid behov ska annonsen även

innehålla den upphandlande myndighetens eller enhetens godkännande.
Annonsering krävs dock inte om underleverantörskontraktet uppfyller de
villkor som anges i 4 kap. 4�10 §§.

Den utvalda anbudsgivaren får annonsera underentreprenaden enligt

8 kap. 1 § även om någon sådan skyldighet inte föreligger.

Kriterier för urval

11 §

I annonsen ska den utvalda anbudsgivaren ange kriterierna för det ur-

val som föreskrivs av den upphandlande myndigheten eller enheten och an-
dra kriterier som gäller för valet av underleverantör. Dessa kriterier ska vara
förenliga med de kriterier som tillämpats av den upphandlande myndigheten
eller enheten vid urvalet av anbudsgivare för huvudkontraktet.

De kvalifikationer som krävs måste ha ett direkt samband med föremålet

för underleverantörskontraktet och den minimikapacitet som krävs måste stå
i proportion till detta föremål.

Ramavtal

12 §

Den utvalda anbudsgivaren kan uppfylla kraven i 3 eller 5 § genom

att tilldela underleverantörskontrakt på grundval av ett ramavtal. Ramavtalet
ska tilldelas med tillämpning av 9�11 §§.

Underleverantörskontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas

inom ramen för de villkor som fastställts i ramavtalet. �vriga villkor i under-
leverantörskontraktet ska vara förenliga med ramavtalets villkor.

Underleverantörskontrakt som avses i första och andra styckena får endast

slutas med leverantörer som är parter i ramavtalet.

13 §

Ett ramavtal som avses i 12 § får löpa under längre tid än sju år endast

om det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller konstruk-
tionens förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte av
leverantör kan orsaka.

background image

43

SFS 2011:1029

Undantag från kravet att anlita underleverantör

14 §

Den utvalda anbudsgivaren är inte skyldig att anlita underleverantörer

om anbudsgivaren kan visa att ingen av de underleverantörer som deltog i
konkurrensutsättningen eller deras anbud uppfyller de kriterier som anges i
annonsen om underentreprenad och det innebär att den utvalda anbuds-
givaren därför inte kan uppfylla de krav som anges i huvudkontraktet.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § tredje

stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

� 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestäm-

melser),

� 2 kap. (definitioner),
� 4 kap. 23 § (inköpscentraler),
� 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på

minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,

� 7 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),
� 7 kap. 7 § (miljömärken),
� 7 kap. 12 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
� 7 kap. 13�15 §§ (informationssäkerhet),
� 7 kap. 16�18 §§ (försörjningstrygghet),
� 9 kap. 9 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten eller en-

heten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande doku-
mentet),

� 12 kap. 7 § (krav på registrering),
� 14 kap. (underentreprenad),
� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
� 18 kap. (tillsyn).
Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap.

1 § tredje stycket och 11�22 §§, 9 kap. 2 § första stycket, 4, 8 och 10 §§
samt 12 kap. 3 och 4 §§.

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) till-

lämpas även 7 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till
minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet eller enhet får publicera annonser om upp-

handlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 8 kap.

Upphandlingsförfaranden

3 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för-

farande eller urvalsförfarande.

background image

44

SFS 2011:1029

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde uppgår till

högst 15 procent av det tröskelvärde som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1.
Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förut-
sättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som av-
ses i 4 kap. 4�10 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte för-

enklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

4 §

Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala belopp som ska be-

talas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå
bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten eller enheten beakta

direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten eller enheten
under räkenskapsåret.

Annonsering

5 §

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten eller en-

heten begära anbud genom annons i en elektronisk databas som är allmänt
tillgänglig, eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv kon-
kurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten

publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas
som är allmänt tillgänglig. Myndigheten eller enheten får i sin inbjudan ange
det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas
med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för
att effektiv konkurrens ska uppnås.

Innehåll i annons

6 §

En annons om upphandling enligt 5 § ska innehålla uppgift om före-

målet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myn-
digheten eller enheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla

uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

background image

45

SFS 2011:1029

Annonsering vid förhandsinsyn

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kon-

trakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får annonsera sin av-
sikt i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om förhands-

insyn.

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 §

Bestämmelserna i 10 kap. 1�6 §§ och 7 § första stycket gäller för an-

budsansökningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 §

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med

ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansök-
ningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 5 § andra stycket.

Tillhandahållande av kompletterande upplysningar

10 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid förenklat för-

farande och urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om för-
frågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in
med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

�ppnande av anbud

11 §

Försändelser med anbud ska, så snart som möjligt efter anbudstidens

utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den
upphandlande myndigheten eller enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i
en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På be-
gäran av en anbudsgivare ska dessutom en person som utsetts av en handels-
kammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt
begäran.

Anbuden ska öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 §

En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en anbuds-

sökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning
eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en ansökan eller ett anbud för-

tydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller
konkurrensbegränsning.

background image

46

SFS 2011:1029

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 §

En anbudssökande eller anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i

en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 11 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från deltagande i en

upphandling enligt 11 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet eller enhet som av leverantören begär upp-

lysningar om förhållanden som avses i första och andra styckena ska i för-
frågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leveran-
tören kan lämna upplysningarna.

14 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden av-

seende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige enligt 11 kap. 2 § första
stycket 6 ska den upphandlande myndigheten eller enheten inhämta upp-
gifter som styrker detta från behörig myndighet.

Begränsad kontroll

15 §

En upphandlande myndighet eller enhet får begränsa kontrollen av så-

dana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och
anbudsgivare som anges i andra och tredje styckena. Leverantören ska ges
skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in

och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten
eller enheten avser att bjuda in till förhandling, eller om ingen förhandling
sker, den anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att tilldela kon-
traktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in
till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 21 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska uppgif-

terna enligt första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de an-
budssökande som myndigheten eller enheten avser att bjuda in att lämna an-
bud respektive att förhandla.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

16 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska pröva alla de anbuds-

ansökningar och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat föl-
jer av 13 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

17 §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtag-
ande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer
att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

18 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

background image

47

SFS 2011:1029

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande myndigheten eller enheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.
Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

ska göras enligt 13 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska antingen ange hur de

olika kriterierna som avses i 13 kap. 1 § andra stycket viktas vid bedöm-
ningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller ange
kriterierna i fallande prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som
intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen ska anges i annonsen om upp-

handling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

19 §

En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett anbud om den

finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan
myndigheten eller enheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbu-
det och inte fått tillfredsställande svar.

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar m.m.

20 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna skälen för sina

beslut och annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid
tilldelning av kontrakt vilkas värde uppgår till högst det i 3 § andra stycket
angivna värdet.

21 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande
myndigheten eller enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbuds-
sökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 10 kap. 9 § och läm-
na sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller enheten,

när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om be-
slutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

22 §

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet

eller enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt
förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, mo-
deller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll
och liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet till-

delades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av
B-tjänster

23 §

Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår

till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., ska den upphandlande myndig-

background image

48

SFS 2011:1029

heten eller enheten senast inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats
meddela detta till Europeiska kommissionen.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en un-

derrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller
15 kap. 21 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får
den upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr)
förrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås för-
rän 15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en

längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås för-
rän efter utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt för vilka undantag beslutats med stöd av

1 kap. 9 §,

2. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annon-

sering med stöd av 4 kap. 4�10 §§,

3. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, eller
4. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

3 §

Vid förhandsinsyn enligt 8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § får den upphand-

lande myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från
det att annonsen om förhandsinsyn publicerats.

�verprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna

komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndig-

het eller enhet och en leverantör.

background image

49

SFS 2011:1029

Behörig domstol

5 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�verprövning av en upphandling

6 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot de

grundläggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får
avslutas först sedan rättelse har gjorts.

�verprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits

mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör.

7 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten under pågående

överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller
10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i
enlighet med 13�15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fort-

sätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ingå avtal innan något
annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att
förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett interimistiskt be-

slut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att dom-
stolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut enligt

9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte ingås för-
rän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

background image

50

SFS 2011:1029

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till

förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande myndigheten eller enheten med ett elektroniskt medel har
skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om över-
prövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från ut-
skickandet.

�verprövning av ett avtals giltighet

13 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §,

eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som fram-

går av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya
anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 §
eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 21 §. För
ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i
1 kap. 11 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 §

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten be-

sluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 §
är uppfyllda.

15 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet eller enhet med

stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndigheten eller
enheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 10 kap. 9 §
första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller

2. om en upphandlande myndighet eller enhet genom förhandsinsyn enligt

8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har
iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat

har bestämts.

background image

51

SFS 2011:1029

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex måna-
der från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 3 §

eller ett meddelande enligt 15 kap. 23 §, eller

2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat

anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har läm-
nat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

Beräkning av vissa tider

18 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 §

En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt bestäm-

melserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leve-
rantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller an-

budsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader för
att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möj-
ligheter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett
avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till ska-
destånd förlorad.

background image

52

SFS 2011:1029

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig-

het eller enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestäm-
melserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse en-
ligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten eller enheten har slutit avtal med en leverantör utan före-

gående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om

att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlings-
skadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de
fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala

upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets
den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och

högst 10 000 000

kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av

kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§ eller

15 kap. 4 §.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.

7 §

När ansökan om att påföra upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3

och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltig-
het inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras för-

background image

53

SFS 2011:1029

rän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen
har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom
sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av över-
prövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift m.m.

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom

30 dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft
eller inom den längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obe-

talda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet be-

träffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgö-
randet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar till-

syn över upphandling enligt denna lag.

2 §

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar

för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller enheter eller
den som kan antas vara en upphandlande myndighet eller enhet. Upplys-
ningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande. Om det på
grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är lämp-
ligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande
myndigheten eller enheten.

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet och den som kan antas vara en

upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tillhandahålla de upplys-
ningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet
eller enhet eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet eller
enhet att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att lämna över en
kopia av handlingen.

background image

54

SFS 2011:1029

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos all-

män förvaltningsdomstol.

Behörig domstol

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den

förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.
2. Lagen tillämpas inte på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEFAN ATTEFALL
(Socialdepartementet)

background image

55

SFS 2011:1029

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45

Byggverk-
samhet

Omfattar:
� nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av
byggnader och andra anlägg-
ningar
� röjning av byggplatser
� markarbeten: schaktning, de-
ponering, nivellering av bygg-
platser, dikesgrävning, berg-
rensning, sprängning etc.
� iordningställande av gruv-
arbetsplatser: avtäckning samt
annat iordningställande av
ägor och platser som inne-
håller mineraler
Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Omfattar:
� provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för
geofysiska, geologiska eller
liknande ändamål
Omfattar inte:
� borrning av källor för
produktion av råpetroleum
eller naturgas, jfr 11.20
� brunnsborrning, jfr 45.25
� schaktsänkning, jfr 45.25
� spårning av olje- och natur-
gasfält, utförande av geofy-
siska, geologiska och seis-
miska undersökningar, jfr
74.20

45.2 Bygg-

och

anläggnings-
arbeten

background image

56

SFS 2011:1029

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.21

Uppförande av
hus och andra
byggnadsverk

Omfattar:
� byggande av alla slags bygg-
nader
� byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad
o.d.:
� broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter,
tunnlar och tunnelbanor
� rörledningar för fjärr-
transport, fjärrnät för el och
telekommunikation
� rörledningar i tätort, tätorts-
nät för el och telekommunika-
tion samt därmed förknippade
arbeten
� montering och uppförande
på plats av monteringsfärdiga
byggnader
Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till råpe-
troleum- och natur-
gasutvinning, jfr 11.20
� uppförande av kompletta
monteringsfärdiga byggnader
av egentillverkade delar av
annat material än betong, jfr
huvudgrupperna 20, 26 och 28
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av bygg-
nader, jfr 45.23
� bygginstallationer, jfr 45.3
� slutbehandling av byggna-
der, jfr 45.4
� arkitektverksamhet och tek-
nisk konsultverksamhet, jfr
74.20
� projektledning för byggande,
jfr 74.20

background image

57

SFS 2011:1029

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.22

Takarbeten

Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45.23

Anläggning av
vägar, flygfält
och idrottsan-
läggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator
samt andra kör- och gångvägar
� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och
landningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av bygg-
nader
� målning av vägmarkeringar
och markeringar på parke-
ringsplatser
Omfattar inte:
� förberedande markarbeten,
jfr 45.11

45.24

Vatten-
byggnad

Omfattar:
� anläggning av: vattenleder,
hamn- och flodarbeten, små-
båtshamnar (marinor), slussar
etc.
� dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad
inom något för olika slags
konstruktioner gemensamt
område och fordrar specia-
listkompetens eller special-
utrustning:
� grundläggning inklusive pål-
ning
� borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
� uppförande av icke egen-
tillverkade stålelement
� bockning av stål

background image

58

SFS 2011:1029

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

� murning och stenläggning
� resning och nedmontering av
byggnadsställningar och
arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av byggnadsställ-
ningar och arbetsplattformar
� uppförande av skorstenar
och industriugnar
Omfattar inte:
� uthyrning av byggnads-
ställningar utan resning och
nedmontering, jfr 71.32

45.3

Bygginstal-
lationer

45.31

Elinstallationer Omfattar:

� installation i byggnader och
andra anläggningar av: elka-
blar och elarmatur, tele-
kommunikationssystem,
elvärmesystem, antenner,
brandlarm, tjuvlarm, hissar
och rulltrappor, åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av värme-,
ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
� impregnering, jfr 45.22

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av: vatten-
system samt sanitetsutrust-
ning, gasarmaturer, värme-,
ventilations-, kyl- och
luftkonditioneringsutrustning
inklusive ledningar, sprinkler-
system
Omfattar inte:
� installation av elvärme-
system, jfr 45.31

background image

59

SFS 2011:1029

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
� installation av belysnings-
och signalsystem till vägar,
järnvägar, flygfält och hamnar
� installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av
byggnader

45.41

Puts-, fasad-
och
stuckatur-
arbeten

Omfattar:
� anbringande på byggnader
och andra anläggningar av in-
vändig eller utvändig puts och
stuck inklusive närstående bas-
material för putsning

45.42

Byggnads-
snickeri-
arbeten

Omfattar:
� installation av icke egentill-
verkade dörrar, fönster, dörr-
och fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor bu-
tiksinredning o.d., av trä eller
andra material
� invändig slutbehandling så-
som arbete med tak, väggbe-
klädnader av trä och flyttbara
skiljeväggar
Omfattar inte:
� läggning av parkett och an-
dra golvbeläggningar av trä, jfr
45.43

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller
fastsättning i byggnader och
andra anläggningar av: vägg-
eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen
sten, parkett och andra golv-
beläggningar av trä, mattor
samt golvbeläggningar av lino-
leum, inklusive av gummi eller
plast, terrazzo-, marmor-, gra-
nit- eller skiffergolv eller -väg-
gar, tapeter

background image

60

SFS 2011:1029

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig mål-
ning av byggnader
� målning av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad
o.d.
� installation av glas, speglar
etc.
Omfattar inte:
� installation av fönster, jfr
45.42

45.45

Annan slut-
behandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata sim-
bassänger
� rengöring med ånga, bläs-
tring och liknande behandling
av fasader
� annan slutbehandling av
byggnader
Omfattar inte:
� invändig rengöring av bygg-
nader och andra konstruktio-
ner, jfr 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och an-
läggningsmaskiner samt -ut-
rustning utan förare, jfr 71.32

background image

61

SFS 2011:1029

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori
nummer

�mne

1

Underhålls- och reparationstjänster

2

Tjänster för militärt bistånd till utlandet

3

Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvars-
tjänster

4

Undersöknings- och säkerhetstjänster

5

Landtransport

6

Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med
undantag av posttransporter

7

Postbefordran på land och i luften

8

Järnvägstransporttjänster

9

Sjötransporttjänster

10

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

11

Telekommunikationstjänster

12

Finansiella tjänster: försäkringstjänster

13

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

14

Forsknings- och utvecklingstjänster och utvärderingsprov, med
undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte ute-
slutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller
enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa
tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten eller
enheten

15

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

16

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och
förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

17

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tek-
niska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed
sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

background image

62

SFS 2011:1029

Kategori
nummer

�mne

18

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

19

Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och lik-
nande tjänster

20

Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhets-
området

background image

63

SFS 2011:1029

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori
nummer

�mne

21

Hotell- och restaurangtjänster

22

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

23

Juridiska tjänster

24

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställ-
ningskontrakt

25

Hälsovård och socialtjänster

26

�vriga tjänster

background image

64

SFS 2011:1029

Bilaga 4

Definition av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. a) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga

tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska upptas i de allmänna speci-
fikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs av ett mate-
rial, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan
ska kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upp-
handlande myndighetens eller enhetens planerade användning. Dessa
egenskaper ska omfatta nivå på miljöprestanda, projektering för alla
användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funk-
tionshinder) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, säkerhet
och mått, samt förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring, termi-
nologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning och
märkning samt produktionsprocesser och -metoder. De ska även inne-
fatta bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kon-
trollregler, villkoren för att entreprenaden ska antas, tekniken eller me-
toderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska vill-
kor som den upphandlande myndigheten eller enheten enligt lag eller
annan författning kan ange i fråga om den fullbordade entreprenaden
samt om ingående material eller delar.

b)

teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifi-
kation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, pro-
jektering för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för
personer med funktionshinder) och bedömning av överensstämmelse,
prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått, samt
krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs,
terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning,
märkning, bruksanvisningar, produktionsprocesser och -metoder samt
förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

2.

standard: en teknisk specifikation som har fastställts av ett erkänt stan-
dardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, med vil-
ken överensstämmelse inte är obligatorisk och som tillhör någon av
följande typer av standarder:

� Internationell standard: en standard som antagits av ett interna-
tionellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

� Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt stan-
dardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

� Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standar-
diseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

background image

65

SFS 2011:1029

3.

försvarsstandard: En teknisk specifikation som inte är tvingande och
som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan på internationell, re-
gional eller nationell nivå, specialiserad på utarbetandet av tekniska
specifikationer för upprepad eller kontinuerlig tillämpning på försvars-
området.

4.

europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk bedömning av en
produkts lämplighet för att användas för ett bestämt ändamål, grundad
på att de grundläggande kraven på byggentreprenaden är uppfyllda ge-
nom produktens konstitutiva egenskaper tillsammans med de villkor
som fastställts för användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tek-
niskt godkännande ska utfärdas av ett organ för godkännande som för
detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

5.

gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som har ut-
arbetats i enlighet med ett förfarande som erkänts av medlemsstaterna
och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

6.

teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder,
som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med
förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.