SFS 2022:314 Lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster / SFS 2022:314 Lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
SFS2022-314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:846) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster3

dels att 4�7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 och 6 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 2 och 3 §§ ska betecknas 5 och 7 §§,
dels att rubriken till lagen samt den nya 5 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska sättas närmast före den nya 5 §,
dels att det ska införas tio nya paragrafer, 2�4, 6 och 8�13 §§, och närmast

före 2, 8 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster

inom vägtransportområdet
Ord och uttryck i lagen
2 §
Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt har samma
betydelse i denna lag som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med ambulans, likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil

avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll
över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, kompo-
nenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om
ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om
upphävande av direktiv 2007/46.

3 § I denna lag betyder

alternativa drivmedel: bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis,

fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till trans-
porter och som kan bidra till förbättring av miljöprestandan inom transport-
sektorn,

den första referensperioden: tiden från och med den 2 augusti 2021 till

och med den 31 december 2025,

den andra referensperioden: tiden från och med den 1 januari 2026 till

och med den 31 december 2030,

1 Prop. 2021/22:187, bet. 2021/22:TU14, rskr. 2021/22:253.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av
direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
3 Senaste lydelse av
4 § 2016:1159
7 § 2016:1159.

SFS

2022:314

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

2

SFS

2022:314

lätt bil: en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av högst

5 ton,

ren lätt bil:
1. under den första referensperioden: en lätt bil vars utsläpp uppgår till
a) högst 50 gram koldioxid per kilometer, och
b) mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna för luftföro-

reningar vid verklig körning (RDE) enligt bilaga 1 till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkän-
nande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och
lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om
reparation och underhåll av fordon och EU-förordningar som har antagits
med stöd av den förordningen, och

2. under den andra referensperioden och under varje följande femårs-

period: en lätt bil som inte släpper ut någon koldioxid,

ren tung buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,
ren tung lastbil: en tung lastbil som
a) är ett elfordon, eller
b) drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,
utsläppsfri buss: en buss med en totalvikt över 5 ton vars utsläpp uppgår

till

a) mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni
2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp
från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation
och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG,
2005/55/EG och 2005/78/EG och EU-förordningar som har antagits med
stöd av den förordningen, eller

b) mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-förord-
ningar som har antagits med stöd av den förordningen.

4 § Andra ord och uttryck som används i lagen har samma betydelse som
i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna.

5 §4 Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offent-
lig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna, om upphandlingen avser

1. köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar, eller
2. köp av följande tjänster som omfattas av angiven CPV-kod enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den
5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EG) nr 213/2008:

a) kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6,
b) passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod

60130000-8,

c) icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
d) sophämtning, CPV-kod 90511000-2,
e) posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7,

4 Senaste lydelse av tidigare 2 § 2016:1159.

background image

3

SFS

2022:314

f) pakettransporter, CPV-kod 60161000-4,
g) postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och
h) paketutlämning, CPV-kod 64121200-2.
Lagen gäller dock endast om upphandlingens värde beräknas uppgå till

minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 § lagen om offentlig
upphandling eller 5 kap. 1 § lagen om upphandling inom försörjnings-
sektorerna.

Av 4 a kap. 5 § andra stycket lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

framgår att denna lag även gäller vid upphandling av tjänstekoncessioner för
kollektivtrafik med buss.

6 § Lagen gäller inte i fråga om

1. bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som inte är klass I-

eller klass A-fordon enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav
för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släp-
vagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som
är avsedda för dem,

2. bilar som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för

användning av Försvarsmakten, det civila försvaret, räddningstjänsten eller
ordningsmakten,

3. bilar som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller

tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden, och

4. ambulanser, likbilar, mobilkranar och bilar som är rullstolsanpassade

eller bepansrade.

Krav vid upphandling
8 §
En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje referensperiod
och för varje följande femårsperiod uppfylla kraven i 9 och 10 §§ genom de
avtal som myndigheten eller enheten tilldelar efter upphandlingar som
omfattas av denna lag.

I fråga om ett avtal om tjänster ska antalet bilar som är avsedda att

användas för att tillhandahålla de tjänster som ingår i avtalet utgöra underlag
för beräkningen av om kraven är uppfyllda.

9 § För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska
andelen rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet
lätta bilar som de tilldelade avtalen omfattar.

10 § För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar
uppgå till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst
45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive tunga bussar som
de tilldelade avtalen omfattar.

För den andra referensperioden och för varje följande femårsperiod ska

andelen rena tunga lastbilar uppgå till minst 15 procent och andelen rena
tunga bussar uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga lastbilar
respektive tunga bussar som de tilldelade avtalen omfattar.

Minst hälften av de rena tunga bussar som anges i första och andra

styckena ska utgöras av utsläppsfria bussar. För den första referensperioden
får dock andelen utsläppsfria bussar i stället utgöra en fjärdedel av andelen
rena tunga bussar om mer än 80 procent av samtliga bussar i de tilldelade
avtalen är tvåvåningsbussar.

background image

4

SFS

2022:314

Bemyndiganden
11 §
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag i fråga om

1. vilka upphandlande myndigheter och enheter som ska uppfylla kraven

i 8�10 §§, och

2. den andel rena bilar som tilldelade avtal ska omfatta.

12 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om betydelsen i denna
lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen av uttrycket
alternativa drivmedel.

Regeringen får meddela föreskrifter om betydelsen i denna lag och i

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen av ordet elfordon.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för de upphandlande myndig-
heterna och enheterna i fråga om de avtal som myndigheterna eller enheterna
har tilldelat efter upphandlingar som omfattas av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Gunilla Svedberg
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.