SFS 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster / SFS 2011:846 Lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
110846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster;

utfärdad den 17 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och

energieffektiva fordon och till att förbättra transportsektorns bidrag till Euro-
peiska unionens gemensamma miljö-, klimat- och energipolitik.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offent-

lig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster, om upphandlingen avser

1. köp eller leasing av bilar, eller
2. köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett kollektiv-

trafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän trafik.

Lagen gäller inte köp eller leasing av bilar som
1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det

civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, eller

2. används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller tävlings-

områden eller andra liknande inhägnade områden.

3 §

Lagen hindrar inte att en upphandlande myndighet eller enhet ställer

andra eller längre gående krav på den upphandlade varan eller tjänsten än
som följer av denna lag.

Definitioner

4 §

I denna lag betyder

bil: ett fordon som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

betecknas som personbil, buss eller lastbil,

leasing: hyra med en bestämd hyrestid på minst ett år, och

1 Prop. 2010/11:118, bet. 2010/11: FiU37, rskr. 2010/11:303.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009,
s. 5, Celex 32009L0033).

SFS 2011:846

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:846

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

livslängd: den tidsperiod som normalt kan beräknas förflyta från det att en

bil köps in till dess att den tas ur drift.

Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

som i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

5 §

Med kollektivtrafikföretag, allmän trafikplikt och avtal om allmän

trafik avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr
1107/70

3.

Hur bilars energi- och miljöpåverkan ska beaktas

6 §

Upphandlande myndigheter och enheter ska, vare sig de använder sig

av tekniska specifikationer eller ett kriterium för tilldelning av ett kontrakt
(tilldelningskriterium), när de genomför upphandlingar som omfattas av
denna lag, beakta energi- och miljöpåverkan vid drift under bilens hela livs-
längd.

7 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att beakta

energi- och miljöpåverkan som avses i 6 § som ett tilldelningskriterium, ska
driftskostnaderna under bilens hela livslängd för energianvändning och
utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NO

X), icke-metankolväten (NMHC) och

partiklar omvandlas till ett belopp i pengar.

Bestämmelser om tekniska specifikationer finns i 6 kap. 1�7 §§ lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling och i 6

kap. 1�7 §§ lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster.

Bestämmelser om tilldelningskriterier finns i 12 kap. 1 och 2 §§ samt

15 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling och i 12 kap. 1 och 2 §§ samt
15 kap. 16 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, men tillämpas inte på upp-

handlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Näringsdepartementet)

3 EUT L 315, 3.12.2007, s. 1 (Celex 32007R1370).

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.