SFS 2013:311 Lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering / SFS 2013:311 Lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
130311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i

fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Lagen gäller när en upphandlande myndighet har
1. beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk

identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster,

2. anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhan-

dahålls av den myndighet som regeringen bestämmer, och

3. uppdragit åt den myndighet som avses i 2 att i den upphandlande myn-

dighetens namn administrera valfrihetssystemet enligt 3�14 §§, föra dess ta-
lan i samband med mål om rättelse enligt 16 § och i förekommande fall vidta
rättelse enligt 17 §.

2 §

Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där den enskilde

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphand-
lande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.

Termerna förfrågningsunderlag, kontrakt och upphandlande myndighet har

i denna lag samma betydelse som i lagen (2007:1091) om offentlig upphand-
ling.

3 §

Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvär-

digt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta
principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den
tillämpar valfrihetssystem.

Annonsering och förfrågningsunderlag

4 §

En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra

ett valfrihetssystem ska annonsera på en nationell webbplats som har upprät-
tats för ändamålet. Ansökningar ska löpande begäras in genom sådan annon-
sering.

1 Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212.

SFS 2013:311

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:311

Ett förfrågningsunderlag ska finnas tillgängligt på webbplatsen tillsam-

mans med annonsen.

5 §

Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska

framgå av förfrågningsunderlaget.

6 §

Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda villkor för hur ett

kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihets-
systemet eller i förfrågningsunderlaget.

7 §

I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska det anges på vilket sätt an-

sökan ska lämnas in.

I förfrågningsunderlaget ska det anges inom vilken tid den upphandlande

myndigheten kommer att besluta om godkännande.

Ansökan

8 §

Leverantörer får lämna en ansökan var för sig eller tillsammans med an-

dra leverantörer. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor
om att en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan.
Den upphandlande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss
juridisk form när den har blivit tilldelad ett kontrakt, om det behövs för att
kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

9 §

En sökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska

och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska genom att tillhandahålla
ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt kunna visa att den kom-
mer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Uteslutning av sökande

10 §

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål

för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat

liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutöv-

ningen,

4. kan visas ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller

skatt i hemlandet eller en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna upplysningar eller har

lämnat felaktiga upplysningar som har begärts med stöd av 11 §.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrä-

dare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första
stycket 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

background image

3

SFS 2013:311

11 §

Den upphandlande myndigheten får begära att sökanden visar att det

inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av 10 § första stycket 1,
2 eller 5.

Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte finns grund

för att utesluta en sökande godta utdrag ur ett officiellt register eller annan lik-
värdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 10 § första stycket 1
eller 2 och intyg från en behörig myndighet när det gäller ett förhållande som
avses i 10 § första stycket 5.

Om, i fråga om en sökande som inte är medborgare i eller bosatt i Sverige,

sådana handlingar eller intyg som avses i andra stycket inte utfärdas i sökan-
dens hemland eller ursprungsland, eller inte omfattar samtliga de fall som av-
ses i 10 § första stycket 1, 2 och 5, får de ersättas med en utsaga som har av-
getts på heder och samvete eller av en liknande försäkran. En sådan sökande
får också föreläggas att visa att det inte finns grund för att utesluta denne med
stöd av 10 § första stycket 3 eller andra stycket.

Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över godkända

tjänstetillhandahållare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, ska den upphandlande myndigheten utgå från att sökanden inte kan ute-
slutas som leverantör enligt 10 § första stycket 1�5.

Godkännande av sökande och ingående av kontrakt

12 §

Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som

uppfyller kraven i annonsen och förfrågningsunderlaget och som inte har ute-
slutits med stöd av 10 §.

13 §

Den som har ansökt om godkännande ska få del av uppgifter som till-

förs ärendet genom någon annan och få tillfälle att yttra sig över uppgifterna
innan ärendet avgörs.

Ett slutligt beslut i ett ärende om godkännande enligt denna lag ska inne-

hålla skälen för beslutet. Ett beslut om att inte godkänna en sökande ska även
innehålla en upplysning om hur man ansöker om rättelse.

Sökanden ska snarast underrättas om beslutet. En underrättelse ska även

lämnas när den upphandlande myndigheten beslutar att avbryta inrättandet av
ett valfrihetssystem.

14 §

När den upphandlande myndigheten har lämnat sitt godkännande en-

ligt 12 § ska den upphandlande myndigheten utan dröjsmål teckna kontrakt
med leverantören.

Information

15 §

Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna information

om samtliga leverantörer som den upphandlande myndigheten har tecknat
kontrakt med inom ramen för ett valfrihetssystem. Informationen ska vara
saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

background image

4

SFS 2013:311

Rättsmedel

16 §

En leverantör som gör gällande att en upphandlande myndighet har

brutit mot en bestämmelse i denna lag, får ansöka om rättelse hos allmän för-
valtningsdomstol.

Endast den sökande som inte har godkänts får ansöka om rättelse av beslut

enligt 12 §.

En ansökan om rättelse ska vara skriftlig.

17 §

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse

i denna lag och detta har medfört att en leverantör har lidit eller kan komma
att lida skada, ska rätten besluta att den upphandlande myndigheten ska vidta
rättelse.

18 §

En ansökan om rättelse enligt 16 § ska göras hos den förvaltningsrätt i

vars domkrets den myndighet som avses i 1 § andra stycket 2 har sin hemvist.

En ansökan enligt 16 § andra stycket ska ha kommit in till förvaltningsrät-

ten inom tre veckor från det att en upplysning har lämnats enligt 13 § andra
stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

19 §

En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna

lag ska ersätta sökanden för därigenom uppkommen skada.

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol.
En skadeståndstalan som grundar sig på ett beslut att inte godkänna en

sökande ska väckas inom ett år från dagen för beslutet. Väcks inte talan i tid,
är rätten till skadestånd förlorad.

20 §

Bestämmelserna i 16�19 §§ om rättelse och skadestånd gäller inte i

fråga om information enligt 15 §.

21 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Tillsyn

22 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att

denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten får inhämta sådana upplysningar som är nödvändiga

för tillsynen från en upphandlande myndighet och från den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom
ett skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller
något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna i stället inhämtas
genom besök hos den upphandlande myndigheten eller den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2.

En upphandlande myndighet och den myndighet som avses i 1 § andra

stycket 2 är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndighe-
ten begär för sin tillsyn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

background image

5

SFS 2013:311

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNIE L��F
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.