SFS 2022:996 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering / SFS 2022:996 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
SFS2022-996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga

om tjänster för elektronisk identifiering

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (2013:311) om valfrihets-
system i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ha följande
lydelse.

10 § Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, genomgår

företagsrekonstruktion, tills vidare har inställt sina betalningar, eller är
underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, företagsrekon-

struktion eller något annat liknande förfarande,

3. genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser

yrkesutövningen,

4. kan visas ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,
5. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter

eller skatt i hemlandet eller en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna upplysningar eller

har lämnat felaktiga upplysningar som har begärts med stöd av 11 §.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i
första stycket 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första
stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:996

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.