SFS 2011:1030 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering / SFS 2011:1030 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
111030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling

3

dels att 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5 och 13 §§ samt bilagorna 1�3 ska upp-

höra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1, 4, 13 och 16 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 16 kap. 1�3, 6�9 och 14�19 §§ ska betecknas 16 kap.

4, 5, 19, 1�3, 8, 7, 13�15, 17 och 18 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 4, 8 och 14 §§, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 11 kap.

2 §, 15 kap. 2 och 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8 och 13�15 §§, 16 kap. 10,
11 och 21 §§ samt 17 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5�9, 15, 18 och

19 §§ ska sättas närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1�3, 8, 13, 17 och
18 §§,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 5 a §§,

15 kap. 10 § samt 16 kap. 6, 9 och 16 §§, samt närmast före 1 kap. 3 a och
5 a §§ samt 16 kap. 4, 9 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 16 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Allmänna bestämmelser om avtalsspärr⬝,

dels att det i lagen ska införas tre nya bilagor, 1�3, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

4

Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader,

varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när
upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader,
varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säker-
hetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216,
20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

3 Senaste lydelse av
15 kap. 22 § 2010:571
16 kap. 4 § 2010:571
16 kap. 5 § 2010:571
16 kap. 13 § 2010:571.

4 Senaste lydelse 2010:571.

SFS 2011:1030

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1030

offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 §
respektive 19 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller
2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som

anges i lagen.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2

(A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referensnum-

mer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-referensnummer för
A-tjänster och B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3 a §

Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.

Undantag på grund av sekretess m.m.

5 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas

av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen.

4 kap.

4 §

5

En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågnings-

underlaget ange att förhandlat förfarande med föregående annonsering ska
äga rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen
ska omfatta. Därvid ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annon-
sen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga antalet an-
bud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsätt-
ning att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller anbuds-
givare.

8 §

En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om

1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte in-

går i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om komp-
letteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet
ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den ur-
sprungliga leverantören, och om

5 Senaste lydelse 2010:571.

background image

3

SFS 2011:1030

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upp-

handlande myndigheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att kontraktet

ska kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av

tidigare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ur-

sprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte

överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst tre år

efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.

14 §

6

Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska ge-

nomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska disku-
teras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande
dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som anges
i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar
ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att
det finns ett tillräckligt antal lösningar.

9 kap.

9 §

7

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta

anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att
sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I
underrättelsen ska myndigheten ange den period under vilken avtal enligt
16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta
en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid
beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet
anges.

10 kap.

1 §

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i

en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantö-
ren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

6 Senaste lydelse 2010:571.

7 Senaste lydelse 2010:571.

background image

4

SFS 2011:1030

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet

8,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Euro-
peiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i

9, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av

den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördra-
get om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn

10,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

11, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG

av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar

12, ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2001/97/EG

13.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med

stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det
inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att

utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

11 kap.

2 §

En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå för an-

budssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska och yrkesmäs-
siga kapacitet. Dessa ska överensstämma med bestämmelserna i 7�13 §§.
Omfattningen av den information som avses i 7�13 §§ samt de lägsta nivåerna
för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha samband med
kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om upphand-

ling.

15 kap.

2 §

14

Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

� 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestäm-

melser),

� 2 kap. (definitioner),
� 4 kap. 22 § (inköpscentraler),
� 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande kravet på

8

EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

9

EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

10 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

11 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

12 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

13 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

14 Senaste lydelse 2010:571.

background image

5

SFS 2011:1030

minst tre leverantörer för sådana ramavtal som omfattas av 5 kap. 6 §,
� 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),
� 6 kap. 7 § (miljömärken),
� 6 kap. 13 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
� 8 kap. 11 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten ska

lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet),

� 11 kap. 6 § (krav på registrering),
� 13 kap. (byggkoncessioner),
� 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
� 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
� 18 kap. (tillsyn).
Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap.

1 § tredje stycket och 10�21 §§, 8 kap. 3 § första stycket, 5, 10 och 12 §§
samt 11 kap. 3 och 4 §§.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-

tjänster) tillämpas även 6 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet
uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på

det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

10 §

15

Den upphandlande myndigheten ska vid förenklat förfarande och

urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågnings-
underlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med an-
bud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

19 §

16

Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphand-

lande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena
och anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana
upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om

leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast
möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

16 kap.

2 §

17

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 4 kap. 5�9 §§,

2. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, eller
3. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

15 Tidigare upphävd genom 2010:571.

16 Senaste lydelse 2010:571.

17 Senaste lydelse av tidigare 7 § 2010:571.

background image

6

SFS 2011:1030

�verprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

18

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna

komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myn-

dighet och en leverantör.

6 §

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande

principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.

�verprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits

mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.

7 §

19

Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av

en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på
yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13�
15 §§.

8 §

20

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fort-

sätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvalt-
ningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har be-
stämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

10 §

21

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvalt-
ningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,

får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt 9 § och be-

slutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio
dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

18 Senaste lydelse av tidigare 1 § 2010:571.

19 Senaste lydelse av tidigare 14 § 2010:571.

20 Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:571.

21 Senaste lydelse 2010:1495.

background image

7

SFS 2011:1030

11 §

22

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in

till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1
eller 3 §.

13 §

23

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphand-

lande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller

5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har följts som fram-

går av den paragrafen eller av det ramavtal som ligger till grund för det nya
anbudsförfarandet och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 §
eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse
om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För
ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i
1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 §

24

Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten be-

sluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 §
är uppfyllda.

15 §

25

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet med stöd av

ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande myndigheten skickat en
underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första stycket, samt
iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller

2. om en upphandlande myndighet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 §

eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit av-
talsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat

har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada

eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än ska-
dan för leverantören.

21 §

26

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och
en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande

22 Senaste lydelse 2010:571.

23 Senaste lydelse av tidigare 15 § 2010:571.

24 Senaste lydelse av tidigare 16 § 2010:571.

25 Senaste lydelse av tidigare 17 § 2010:571.

26 Senaste lydelse 2010:571.

background image

8

SFS 2011:1030

som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd för-
lorad.

17 kap.

1 §

27

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndig-

het ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestäm-
melserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft

fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse en-
ligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annon-

sering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4
eller 6 §.

7 §

28

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet
inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän
fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har
vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av över-
prövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet

inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

27 Senaste lydelse 2010:571.

28 Senaste lydelse 2010:571.

background image

9

SFS 2011:1030

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45

Byggverk-
samhet

Omfattar:
� nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av bygg-
nader och andra anläggningar
� röjning av byggplatser
� markarbeten: schaktning, de-
ponering, nivellering av bygg-
platser, dikesgrävning, bergrens-
ning, sprängning etc.
� iordningställande av gruv-
arbetsplatser: avtäckning samt
annat iordningställande av ägor
och platser som innehåller mine-
raler
Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Omfattar:
� provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller lik-
nande ändamål
Omfattar inte:
� borrning av källor för produk-
tion av råpetroleum eller natur-
gas, jfr 11.20
� brunnsborrning, jfr 45.25
� schaktsänkning, jfr 45.25
� spårning av olje- och natur-
gasfält, utförande av geofysiska,
geologiska och seismiska under-
sökningar, jfr 74.20

background image

10

SFS 2011:1030

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.2 Bygg-

och

anläggnings-
arbeten

45.21

Uppförande
av hus och
andra bygg-
nadsverk

Omfattar:
� byggande av alla slags bygg-
nader
� byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad
o.d.:
� broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter, tunn-
lar och tunnelbanor
� rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommuni-
kation
� rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
samt därmed förknippade ar-
beten
� montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga bygg-
nader
Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till råpe-
troleum- och naturgasutvinning,
jfr 11.20
� uppförande av kompletta mon-
teringsfärdiga byggnader av
egentillverkade delar av annat
material än betong, jfr huvud-
grupperna 20, 26 och 28
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar, tennis-
banor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, jfr
45.23
� bygginstallationer, jfr 45.3
� slutbehandling av byggnader,
jfr 45.4
� arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, jfr 74.20
� projektledning för byggande,
jfr 74.20

background image

11

SFS 2011:1030

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.22

Takarbeten

Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45.23

Anläggning
av vägar,
flygfält och
idrottsan-
läggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator
samt andra kör- och gångvägar
� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och land-
ningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion, sim-
bassänger, idrottshallar, tennis-
banor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader
� målning av vägmarkeringar
och markeringar på parkerings-
platser
Omfattar inte:
� förberedande markarbeten, jfr
45.11

45.24

Vatten-
byggnad

Omfattar:
� anläggning av: vattenleder,
hamn- och flodarbeten, små-
båtshamnar (marinor), slussar
etc.
� dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

background image

12

SFS 2011:1030

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad
inom något för olika slags kon-
struktioner gemensamt område
och fordrar specialistkompetens
eller specialutrustning:
� grundläggning inklusive pål-
ning
� borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
� uppförande av icke egentill-
verkade stålelement
� bockning av stål
� murning och stenläggning
� resning och nedmontering av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar, inklusive uthyrning
av byggnadsställningar och
arbetsplattformar
� uppförande av skorstenar och
industriugnar
Omfattar inte:
� uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och ned-
montering, jfr 71.32

45.3

Bygginstal-
lationer

45.31

Elinstalla-
tioner

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av: elkablar
och elarmatur, telekommunika-
tionssystem, elvärmesystem, an-
tenner, brandlarm, tjuvlarm, his-
sar och rulltrappor, åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av värme-,
ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
� impregnering, jfr 45.22

background image

13

SFS 2011:1030

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
� installation i byggnader och
andra anläggningar av: vatten-
system samt sanitetsutrustning,
gasarmaturer, värme-, ventila-
tions-, kyl- och luftkonditione-
ringsutrustning inklusive led-
ningar, sprinklersystem
Omfattar inte:
� installation av elvärmesystem,
jfr 45.31

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
� installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järn-
vägar, flygfält och hamnar
� installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av bygg-
nader

45.41

Puts-, fasad-
och stucka-
turarbeten

Omfattar:
� anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck in-
klusive närstående basmaterial
för putsning

45.42

Byggnads-
snickeri-
arbeten

Omfattar:
� installation av icke egentill-
verkade dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast in-
redning, trappor butiksinredning
o.d., av trä eller andra material
� invändig slutbehandling så-
som arbete med tak, väggbe-
klädnader av trä och flyttbara
skiljeväggar
Omfattar inte:
� läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, jfr
45.43

background image

14

SFS 2011:1030

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp

Under
grupp

Benämning

Anm.

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller
fastsättning i byggnader och an-
dra anläggningar av: vägg- eller
golvplattor av keramiskt mate-
rial, betong eller huggen sten,
parkett och andra golvbe-
läggningar av trä, mattor samt
golvbeläggningar av linoleum,
inklusive av gummi eller plast,
terrazzo-, marmor-, granit- eller
skiffergolv eller -väggar, tapeter

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig målning
av byggnader
� målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
� installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
� installation av fönster, jfr 45.42

45.45

Annan slut-
behandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata sim-
bassänger
� rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasa-
der
� annan slutbehandling av bygg-
nader
Omfattar inte:
� invändig rengöring av bygg-
nader och andra konstruktioner,
jfr 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner med
förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och an-
läggningsmaskiner samt -ut-
rustning utan förare, jfr 71.32

background image

15

SFS 2011:1030

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

1

Underhålls- och reparationstjänster

2

Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas
av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med un-
dantag av postbefordran

3

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av post-
befordran

4

Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som
omfattas av kategori 18, och i luften

5

Telekommunikationstjänster

6

Finansiella tjänster:
a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investeringstjänster. Med undantag av finansiella
tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller
överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument
samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser
förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befint-
liga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättig-
heter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls
samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, obe-
roende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8

Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsk-
nings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till för-
mån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksam-
het, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den
upphandlande myndigheten

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10

Marknads- och opinionsundersökningar

11

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och
förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tek-
niska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed
sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

background image

16

SFS 2011:1030

Kategori

Beskrivning

13

Reklamtjänster

14

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjäns-
ter

background image

17

SFS 2011:1030

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

17

Hotell- och restaurangtjänster

18

Järnvägstransport

19

Sjötransport

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21

Juridiska tjänster

22

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställ-
ningskontrakt

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhets-
transporter

24

Undervisning och yrkesutbildning

25

Hälsovård och socialtjänster

26

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, med un-
dantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion el-
ler samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bo-
lag samt kontrakt om sändningstider

27

�vriga tjänster

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.