SFS 2013:388 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler / SFS 2013:388 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
130388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomför-

andeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Skyldighet att återkräva olagligt stöd

2 §

Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav

får underlåtas enligt EU-rätten.

Frågor om återkrav enligt första stycket av stöd som har lämnats av staten

prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Skyldighet att återbetala olagligt stöd

3 §

Den som har tagit emot olagligt stöd ska enligt EU-rätten betala tillbaka

stödet, om inte återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas.

Ränta

4 §

Av EU-rätten följer att den som ska betala tillbaka ett olagligt stöd ska

betala ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till stödmottagarens
förfogande till den dag då stödet betalas tillbaka. Om Europeiska kommissio-
nen beslutar att ett olagligt stöd är förenligt med den inre marknaden följer av
EU-rätten att stödmottagaren ska betala ränta på stödbeloppet från den dag då
stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då Europeiska kom-
missionen meddelar beslutet.

I kapitel V i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april

2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämp-
ningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

2 finns bestämmelser om beräk-

1 Prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249.

2 EUT L 140, 30.4.2004, s.1 (Celex 32004R0794).

SFS 2013:388

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:388

ning av ränta. Bestämmelserna ska tillämpas även i fall då kommissionen inte
fattat något beslut i ärendet.

Preskription

5 §

Preskription av en fordran som avser återbetalning av olagligt stöd av-

bryts, förutom på de sätt som framgår av 5 § preskriptionslagen (1981:130),
på det sätt som avses i artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av
den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

3.

Talan om återbetalning av olagligt stöd

6 §

Talan enligt denna lag om återbetalning av olagligt stöd och betalning

av ränta på sådant stöd får väckas endast av stödgivaren.

Handläggning av mål om återbetalning av olagligt stöd

7 §

I mål om återbetalning av olagligt stöd enligt denna lag tillämpas be-

stämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är
tillåten.

Interimistiska beslut

8 §

Rätten får besluta om omedelbar återbetalning av olagligt stöd och om

omedelbar betalning av ränta på sådant stöd, om käranden visar sannolika
skäl för sin talan.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra�fjärde

styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken.

Beslut enligt första stycket får överklagas särskilt.

9 §

Betalning enligt 8 § ska ske till Länsstyrelsen i Stockholms län. Belopp

som betalats till länsstyrelsen ska utan dröjsmål göras räntebärande. När en
dom som avser talan om återbetalning har vunnit laga kraft, ska länsstyrelsen
betala ut beloppet jämte ränta till stödgivaren i den mån talan har bifallits och
till svaranden i den mån talan har lämnats utan bifall eller målet har avskri-
vits.

Rättegångskostnader

10 §

I mål enligt denna lag tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Om det finns

särskilda skäl, får dock rätten besluta att var och en av parterna ska svara för
sina rättegångskostnader.

Verkställighet av dom eller beslut som avser
återbetalningsskyldighet

11 §

Verkställighet av en dom varigenom en stödmottagare har förpliktats

att betala tillbaka olagligt stöd eller att betala ränta på sådant stöd hindras inte

3 EGT L 83, 27.3.1999, s. 1 (Celex 31999R0659).

background image

3

SFS 2013:388

genom att gäldenären ställer säkerhet på något av de sätt som anges i 3 kap.
6 § första stycket 2 och 3 utsökningsbalken.

Verkställighet av ett interimistiskt beslut varigenom en stödmottagare har

förpliktats att betala tillbaka olagligt stöd eller att betala ränta på sådant stöd
hindras inte genom att gäldenären ställer säkerhet på något av de sätt som
anges i 3 kap. 6 § första stycket utsökningsbalken.

Upplysningsskyldighet

12 §

Den som avser att vidta eller ändra stödåtgärder som Europeiska kom-

missionen enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget ska underrättas om, ska lämna
upplysningar om åtgärderna till regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

Den som kan antas ha upplysningar som regeringen behöver i ett ärende

om statligt stöd vid Europeiska kommissionen ska på begäran lämna dessa
uppgifter till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Kontrollbesök

13 §

När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt

rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsfö-
reskrifter för artikel 93 i EG-fördraget har kommissionen rätt att få handräck-
ning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos fö-
retag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det

berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyn-

digheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget om en begä-
ran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmel-
serna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser be-
talningsskyldighet eller avhysning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då lagen (1994:1845) om till-

lämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler ska upphöra att gälla.

2. Lagen tillämpas även på olagligt stöd som lämnats före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 7�11 §§ ska inte tillämpas i fråga om mål som är an-

hängiga när denna lag träder i kraft.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNIE L��F
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.