SFS 1994:1845 Lag om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler / SFS 1994:1845 Lag om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
SFS 1994_1845 Lag om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas
konkurrens- och statsstödsregler;

SFS 1994:1845
Utkom från trycket
den 30 december 1994

6567

1

Prop. 1994/95:48, bet. 1994/95: NU9, rskr. 1994/95:140.

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av de konkurrens-
regler och de regler om statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen gäller här i landet.

Konkurrensreglerna

Behörig myndighet

2 § Regeringen bestämmer vilken svensk myndighet som skall vara be-
hörig vid tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrensregler.

Den behöriga myndighetens befogenheter

3 § När den behöriga myndigheten genomför en undersökning på begä-
ran av Europeiska gemenskapernas kommission enligt de rättsakter som
anges i 5 §, har den rätt att hos företag och företagssammanslutningar

1. granska böcker och andra affärshandlingar,

2. ta kopior av eller göra utdrag ur böcker och andra affärshandlingar,
3. begära muntliga förklaringar på platsen, och
4. få tillträde till samtliga lokaler, markområden och transportmedel.
Första stycket gäller också när den behöriga myndigheten bistår kom-

missionen vid undersökningar enligt de rättsakter som anges i 5 §.

4 § När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en
undersökning enligt de rättsakter som anges i 5 § har den behöriga myndig-
heten rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomfö-
ra de åtgärder som avses i 3 § 1, 2 och 4,.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten i Stockholms län. Kronofogdemyndigheten skall inte under-
rätta företaget eller företagssammanslutningen om den behöriga myndig-
hetens begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver

gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som
avses i 16 kap. 10 § den balken.

background image

SFS 1994: 1845

5 §2 De rättsakter som avses i 3 och 4 §§ är

1. rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962 om tillämpning av

fördragets artikel 85 och 86,

2. rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämp-

ningen av konkurrensreglerna på transporter på järnväg, landsväg och inre
vattenvägar,

3. rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om

detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på
sjöfarten,

4. rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om

förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luft-
fartssektorn, och

5. rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om

kontroll av företagskoncentrationer.

Regler om kommunala stödåtgärder

Upplysningsskyldighet för kommuner och landsting

6 § Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former
av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska
gemenskapernas kommission.

Upphävande av kommunala beslut

7 § Har Europeiska gemenskapernas kommission genom beslut som
vunnit laga kraft eller Europeiska gemenskapernas domstol funnit att en
kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med artikel 92 i
Fördraget den 25 mars 1957 om upprättande av Europeiska ekonomiska
gemenskapen, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets be-
slut att lämna stödet.

I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs skall regeln i

10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen skall dock inte
tillämpas i de fall den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall fortsätta att tillämpas enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveri-
ges anslutning till Europeiska unionen.

2

EGT nr såvitt avser:

1. EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62. �ndrad senast genom fördraget om bl. a.

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
2. EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 1. �ndrad senast genom fördraget om bl. a. Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.
3. EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 4. �ndrad genom fördraget om bl. a. Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.

4. EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 1. �ndrad genom EGT nr L 122, 15.5.1991, s. 2.

5. EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1, rättat genom EGT nr L 257, 21.9.1990, s. 13.

�ndrad genom fördraget om bl. a. Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

6568

background image

SFS 1994:1845

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

STEN HECKSCHER
(Näringsdepartementet)

6569

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.