SFS 2006:721 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler / SFS 2006:721 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
060721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen
av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och
statsstödsregler;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 a §§ lagen (1994:1845) om

tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstöds-
regler skall ha följande lydelse.

4 §

2 När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en un-

dersökning enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 har den behöriga
myndigheten rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att ge-
nomföra de åtgärder som avses i 3 § 1, 2 och 4.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget eller
företagssammanslutningen om den behöriga myndighetens begäran om
handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betal-
ningsskyldighet eller avhysning.

5 a §

3 När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om ett

kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars
1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

4 har kommis-

sionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genom-
föra följande åtgärder hos företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det

berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget om en
begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller be-
stämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte
avser betalningsskyldighet eller avhysning.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2005:597.

3 Senaste lydelse 2000:1023.

4 EGT L 83, 27.3.1999, s. 1 (Celex 31999R0659).

SFS 2006:721

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:721

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.