SFS 2000:1023 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler / SFS 2000:1023 Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler
001023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen
av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och
statsstödsregler;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om till-

lämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsreg-
ler

dels

att rubrikerna närmast före 2 och 3 §§ skall utgå,

dels

att nuvarande 2 § skall betecknas 2 a §,

dels

att den nya 2 a § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 och 5 a §§, samt när-

mast före 2, 2 a och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nationell tillämpning av Europeiska gemenskapernas konkurrensregler

2 §

Konkurrensverket får tillämpa artiklarna 81 och 82 i Fördraget om

upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) i enlighet med ar-
tiklarna 84 och 85 i EG-fördraget, liksom i enlighet med rättsakter antagna
med stöd av EG-fördraget. Också Stockholms tingsrätt och Marknadsdom-
stolen är behöriga att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

När artikel 81 eller 82 i EG-fördraget tillämpas enligt första stycket till-

lämpas 3, 9�16, 20�32, 45�56 §§, 57 § första stycket, 59, 60 § första stycket
1, 2, 3 och 5, 61 och 62 §§, 63 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt andra
stycket, 64�65 §§ och 69 § konkurrenslagen (1993:20). En ansökan om
icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen skall dock prövas endast
om avtalet eller förfarandet har särskild anknytning till Sverige.

Vid tillämpningen enligt andra stycket skall hänvisningar till
� 6 § konkurrenslagen avse artikel 81.1 i EG-fördraget,
� 8 § konkurrenslagen avse artikel 81.3 i EG-fördraget, och
� 19 § konkurrenslagen avse artikel 82 i EG-fördraget.
Ett beslut av Konkurrensverket om att en gruppundantagsförordning som

har antagits av Europeiska gemenskapernas kommission inte skall vara till-
lämplig i ett visst fall får överklagas hos Marknadsdomstolen, varvid be-
stämmelserna om handläggning i lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas.

1

Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

SFS 2000:1023

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:1023

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Befogenheter vid genomförande av undersökning

2 a §

Regeringen bestämmer vilken svensk myndighet som skall vara be-

hörig att vidta åtgärder enligt 3 § och begära handräckning enligt 4 §.

Regler om statsstöd

5 a §

När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om ett

kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars
1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget

2

har kommis-

sionen rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra
följande åtgärder hos företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det

berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget om en begäran om

handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den bal-
ken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller åsidosätt-

anden såvitt avser tid före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

2

EGT L 83, 27.3.1999, s. 1 (Celex 31999R0659).

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.