SFS 2016:389 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2016:389 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
160389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 28 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 9 och 16 §§ lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

16 kap.

9 §

2

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att

den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har be-
stämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller

olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

16 §

3

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat

har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller

olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215.

2 Senaste lydelse 2011:1030.

3 Senaste lydelse 2011:1030.

SFS 2016:389

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.