SFS 2017:664 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2017:664 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
170664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 1 § lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

13 kap.

1 §

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en

upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat
sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är
dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska uni-
onen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, kor-
ruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003
om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt
nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv
2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm-

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

SFS 2017:664

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:664

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets
rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

�r leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person

som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts
för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att före-
träda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.