SFS 2018:859 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2016:1145) om offentlig upphandling / SFS 2018:859 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS2018-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling

dels att 12 kap. 21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap.

3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Undantag från förvaltningslagen
3 a §
Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om

upphandling, ska den upphandlande myndigheten inte tillämpa 10 och 25 §§

i den lagen.

12 kap.
21 §
En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

Vid handläggningen av ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den

upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna om motivering av

beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande

går till i 32�34 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:859

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

Viktiga lagar inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.